Koop­tips Mercedes 190 SL (1955-1963)

Classic Cars (Netherlands) - - Restauratie -

Een 300 SL is in­mid­dels on­be­taal­baar, maar ook een 190 SL is een kost­ba­re au­to. Goed ge­res­tau­reer­de exem­pla­ren wis­se­len voor prij­zen tus­sen de één en twee ton van ei­ge­naar. Kijk bij een op­knap­per in de eer­ste plaats of de au­to com­pleet is. Ge­zien de kost­baar­heid is daar­bij voor­al het chroom­werk van groot be­lang, even­als de ver­schil­len­de in­te­ri­eur­de­len. ‘Mat­ching num­bers’ van carrosserie en aan­drijf­lijn wer­ken waar­de­ver­ho­gend.

Het dik­ke alu­mi­ni­um van por­tie­ren,

CARROSSERIE mo­tor­kap en kof­fer­dek­sel is zeer duur­zaam en laat zich zo no­dig ook uit­deu­ken. Roest vind je voor­al in de voe­ten­ruim­te en de kof­fer­bak­bo­dem. Haal daar­om de be­kle­ding los om het on­der­lig­gen­de staal te con­tro­le­ren. Ver­der komt roest voor aan het ach­ter­pa­neel, de spat­scher­men en de dor­pels.

Af­ge­zien van zijn bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as

TECH­NIEK en alu­mi­ni­um ci­lin­der­kop is de vier­ci­lin­der con­ser­va­tief van op­zet. Na­deel is het be­schei­den ver­mo­gen, voor­deel is zijn de­ge­lijk­heid. Let wel op de kleur van de mo­tor­olie. Zwar­te olie duidt op on­vol­doen­de on­der­houd of een ver­sle­ten mo­tor. De com­plexe dub­be­le So­lexen zor­gen soms voor ma­ti­ge warm­loop­ei­gen­schap­pen. Een des­kun­dig af­ge­steld sa­men­spel van ont­ste­king en car­bu­ra­teurs doet won­de­ren. Rem­pro­ble­men wor­den meest­al ver­oor­zaakt door een de­fec­te be­krach­ti­ger.

De ver­krijg­baar­heid van de mees­te on­der­de­len

ON­DER­DE­LEN is dank­zij Mercedes Clas­sic Parts goed voor el­kaar. Chroom­de­len zijn ex­treem kost­baar en som­mi­ge in­te­ri­eur­de­len zijn nog al­tijd las­tig te vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.