Een nieu­we lich­ting klas­sie­kers uit 1978

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Het he­le land kleurt oran­je als Ne­der­land tij­dens de fi­na­le van het WK 1978 te­gen gast­land Ar­gen­ti­nië speelt. De wed­strijd vindt plaats op 25 ju­ni en wordt ge­speeld aan de an­de­re kant van de we­reld, in Bue­nos Ai­res. Dat draagt er on­ge­twij­feld aan bij dat in Ne­der­land de kleu­ren­te­le­vi­sie gre­tig af­trek vindt. In een jaar tijd stijgt het per­cen­ta­ge huis­hou­dens met een kleu­ren­te­le­vi­sie van 52 naar 61 pro­cent. Phi­lips heeft een spe­ci­a­le WKaan­bie­ding: een 66 cen­ti­me­ter groot­beeld voor 1895 gul­den. De fas­ci­na­tie voor de kleu­ren­te­le­vi­sie leeft ook bij prof­voet­bal­ler Johan Cruijff. Als hij in 1978 zijn laat­ste wed­strijd voor Ajax speelt, ont­vangt hij na af­loop niet al­leen een gou­den hor­lo­ge met in­scrip­tie, maar ook een ca­deau naar keu­ze. En zijn diep­ste wens is … een kleu­ren­te­le­vi­sie. De toe­schou­wers kun­nen hun oren niet ge­lo­ven en rol­len over de ban­ken: een kleu­ren­te­le­vi­sie! Ie­der­een is spon­taan ver­ge­ten dat Ajax net de wed­strijd te­gen Bay­ern Mün­chen heeft ver­lo­ren met 8-0 …

We dwa­len een beet­je af, te­rug naar het WK-voet­bal. In het sta­di­on met ruim 70.000 over­we­gend Ar­gen­tijn­se toe­schou­wers, be­gint de wed­strijd met ver­tra­ging. Ar­gen­ti­nië ver­schijnt te laat op het veld en maakt stam­pei bij scheids­rech­ter Ser­gio Go­nel­la van­we­ge het ver­band om de pols van Re­né van de Kerk­hof. Dan dreigt Ne­der­land van het veld te lo­pen en is de toon ge­zet. Het wordt een har­de wed­strijd met veel in­gre­pen van de Ita­li­aan­se scheids­rech­ter. In het be­gin do­mi­neert Ne­der­land, maar Ar­gen­ti­nië laat zich niet de Ar­gen­tijn­se Goya-kaas van het brood eten. In de eer­ste helft vuurt aan­voer­der Da­niel Pas­se­rel­la vier scho­ten op ons doel af, maar niet een is raak. Jo­h­n­ny Rep en Rob Ren­sen­brink heb­ben kan­sen bij

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.