Mor­gan gaat elek­trisch

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

DE MOR­GAN 3 WHEE­LER is be­ken­de kost. Hij is ge­ba­seerd op de voor­oor­log­se drie­wie­lers die Mor­gan van 1909 tot mid­den ja­ren vijf­tig heeft ge­bouwd, maar dan aan­ge­past aan de hui­di­ge tijd en nieuw te koop voor prij­zen van­af 58.750 eu­ro. Sinds twee jaar is er ook een ver­sie met elek­tri­sche aan­drij­ving ge­naamd Mor­gan EV3 voor­han­den, maar die was al­leen be­schik­baar voor een se­lec­te club. Daar komt ver­an­de­ring in, want de EV3 gaat la­ter dit jaar de­fi­ni­tief in pro­duc­tie. De 57 pk ster­ke elek­tro­mo­tor die het ach­ter­wiel aan­drijft, put stroom uit een ac­cu­pak­ket van 21 kWh. Snel­la­den be­hoort tot de mo­ge­lijk­he­den, zo­dat je na zo’n 150 ki­lo­me­ter rij­den niet lan­ger bij de laad­paal moet wach­ten dan no­dig is. On­danks het zwa­re ac­cu­pak­ket weegt de EV3 min­der dan 500 ki­lo. Wat de nieu­wer­wet­se tech­niek met de ver­koop­prijs doet, is nog niet be­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.