Op­beu­rend nieuws

Classic Cars (Netherlands) - - Contents -

Van de ho­ge prij­zen van een leu­ke klas­sie­ker of young­ti­mer krijgt een paard soms de hik. En wij hik­ken mee, want maar al te vaak schrik­ken we ons we­zen­loos als we weer eens een avond op in­ter­net speu­ren naar een leu­ke au­to. Dat een Por­sche 911 on­be­taal­baar is, daar heb­ben we ons al ja­ren ge­le­den bij moe­ten neer­leg­gen – zelfs van zeld­za­me ver­sies van de ooit ver­guis­de 996-ge­ne­ra­tie wor­den in­mid­dels exor­bi­tan­te be­dra­gen ge­vraagd. Maar ook voor een aar­di­ge Re­nault 4, Cit­ro­ën 2CV of Ami zit je al lang niet meer voor een dub­bel­tje op de eer­ste rang.

We heb­ben op­beu­rend nieuws voor u. Nog al­tijd zijn er aan­trek­ke­lij­ke au­to’s die je voor een prik­kie kunt ko­pen. Dat merk­ten we toen we ons uit­ge­breid in de mid­den­klas­sers ver­diep­ten die rond de eeuw­wis­se­ling rond­re­den en waar­over u van­af pa­gi­na 80 al­les kunt le­zen. Het gaat daar­bij om au­to’s als de Al­fa Ro­meo 156, de Ja­gu­ar X-Ty­pe, de Peu­ge­ot 406, de Saab 9-3 en de Vol­vo S60. We ko­zen tien van der­ge­lij­ke mo­del­len, ver­lek­ker­den ons aan mo­to­ren, dash­boards en mooie de­tails die we al bij­na ver­ge­ten wa­ren en ver­za­mel­den koop­tips die u zo goed mo­ge­lijk langs de valkui­len lood­sen.

Neem de BMW 3-se­rie uit die tijd, met de in­ter­ne ty­pe­be­na­ming E46. Veel lief­heb­bers vin­den dit de bes­te 3-se­rie die ooit ge­bouwd is: puur, snel en be­trouw­baar. We heb­ben goed nieuws: een goed exem­plaar met gran­di­o­ze zes­ci­lin­der lijn­mo­tor is niet al te duur en de keu­ze is groot.

Dat rui­me aan­bod geldt niet voor al­le tien de ge­se­lec­teer­de au­to’s. Ben je bij­voor­beeld op zoek naar een Lan­cia Ly­bra, dan moet je over enig ge­duld be­schik­ken. Maar als je er een vindt, bij­voor­beeld met een fij­ne twee­li­ter vijf­ci­lin­der, dan lach je je een breuk over de la­ge prijs én de vaak nog heel be­hoor­lij­ke kwa­li­teit.

An­de­re au­to’s wer­den des­tijds ver­guisd, maar in de loop der ja­ren toch in de har­ten van de lief­heb­ber ge­slo­ten. Dat geldt bij­voor­beeld voor de Ja­gu­ar X-Ty­pe, die toen mees­mui­lend als een Ford Mon­deo met een an­der lo­go werd weg­ge­zet. Be­kijk je hem met de ogen van nu, dan is het een tijd­lo­ze, chi­que Ja­gu­ar die je voor een hab­be­krats kunt rij­den. Ook voor een ri­ant uit­ge­rus­te Franse rou­ti­è­re of een oer­de­ge­lij­ke Ja­pan­ner uit die tijd zijn de be­dra­gen al­les­zins ac­cep­ta­bel.

Na­dat we al­le ou­de mid­den­klas­sers on­der de loep had­den ge­no­men, ont­kwa­men we er niet aan om on­ze ei­gen fa­vo­riet te kie­zen. Die vindt u op pa­gi­na 103. Maar zo­als dat gaat: vraag het ons over een paar maan­den weer en we kie­zen een heel an­de­re au­to.

Jaap Pe­ters Brand Ma­na­ger jpe­ters@fnl.nl

Nog al­tijd zijn er aan­trek­ke­lij­ke au­to’s die je voor een prik­kie kunt

ko­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.