Nieuws uit de klas­sie­ker­we­reld

Classic Cars (Netherlands) - - Contents -

LAND ROVER BE­STAAT 70 JAAR. Op zich niet ex­treem bij­zon­der, wat het leuk maakt is dat de eer­ste Land Rovers in Ne­der­land te zien zijn ge­weest. Het we­reld­de­buut vond plaats op de Au­toRAI die in ja­nu­a­ri 1948 plaats­vond. We ho­ren de Po­ly­goon­jour­naal­stem al: “Het jaar 1948 is nog niet koud aan­ge­van­gen, of er is van on­ze En­gel­se be­vrij­ders al een fraai au­to­mo­biel ver­sche­nen. Voor de zo­ge­he­ten Land Rover geldt ‘nil vo­len­ti­bus ar­duum’. Of­te­wel: ‘voor hen die wil­len, is geen rots te steilʼ. Wel­licht dat de­ze ro­buus­te au­to de tand des tijds goed zal door­staan en over 70 ja­ren nog im­mer over ʼs he­ren we­gen zal rij­den. ”

Een van de drie show­au­to’s van de Au­toRAI is te­rug­ge­von­den en wordt mi­nu­ti­eus ge­res­tau­reerd door de ex­perts van Ja­gu­ar Land Rover Clas­sic Works in Coven­try. Ja­ren­lang was de ver­blijf­plaats on­be­kend van het exem­plaar dat nu wordt ge­res­tau­reerd. Het de­mon­stra­tie­mo­del van de Au­toRAI van 1948 blijkt tot in de ja­ren zes­tig in ge­bruik te zijn ge­weest, waar­na het twin­tig jaar in een wei­land in Wa­les stond te ver­pie­te­ren. De au­to is bij toe­val ont­dekt, op slechts een paar ki­lo­me­ter van de fa­briek in So­li­hull waar hij oor­spron­ke­lijk werd ge­bouwd. De au­to werd her­kend als een van de drie voor­se­rie­au­to’s van de Au­toRAI van 1948. Re­den voor het res­tau­ra­tie­team om hun ou­de ge­reed­schaps­kis­ten open te klap­pen. De be­doe­ling is om de au­to in rijd­ba­re staat te­rug te bren­gen.

De au­to heeft veel spe­ci­a­le de­tails die al­leen voor­ko­men op de voor­se­rie­mo­del­len van 1948. De car­ros­se­rie is bij­voor­beeld op­ge­bouwd uit dik­ker alu­mi­ni­um, het chas­sis werd ge­gal­va­ni­seerd en de laad­bak was de­mon­ta­bel. De res­tau­ra­tie van de Land Rover met Ne­der­lands tin­tje is de eer­ste van een reeks fees­te­lijk­he­den rond­om 70 jaar Land Rover.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.