Stoel­rie­men vast

Classic Cars (Netherlands) - - Voorwoord -

On­langs zat ik voor het eerst ach­ter het stuur van een Re­nault 4. Dat was voor mij een bij­zon­der mo­ment, om­dat ik mijn al­ler­eer­ste au­to­me­ters in een Vier­tje heb af­ge­legd. Toen ik werd ge­bo­ren, had­den we een bei­ge exem­plaar. Zo­als dat toen ging, werd de wieg ge­woon zon­der gor­dels of iso­fix op de ach­ter­bank neer­ge­zet. Een gor­del dra­gen was toen nog al­ler­minst van­zelf­spre­kend. Niet voor kin­de­ren, en ze­ker niet voor de ou­ders voor­in. Ver­der­op in dit blad kunt u le­zen wat ons na­ti­o­na­le ver­keers­vei­lig­heids­ge­we­ten, de ANWB, er in de ja­ren zes­tig van vond dat een au­to­gor­del ver­plicht werd in el­ke nieu­we au­to. La­ten we het er­op hou­den dat ze niet met­een ston­den te jui­chen. Gor­dels ach­ter­in wer­den zelfs pas in 1992 ver­plicht.

Toen ik in die Re­nault 4 reed, ge­noot ik van het com­fort en de sfeer in de au­to en was ik ver­rast hoe soe­pel je kon scha­ke­len met de pook in het dash­board. Te­ge­lijk was ik ver­bijs­terd door het dun­ne laag­je blik dat mij van de bui­ten­we­reld scheid­de. Er zal toch een dik­ke Mer­ce­des van op­zij ko­men die me over het hoofd ziet … En dan het idee dat mijn wieg daar ve­le ja­ren ge­woon wieg stond te zijn, zon­der al te door­dach­te vast­snoer­mo­ge­lijk­he­den. We gin­gen er blij­moe­dig mee over ’s he­ren we­gen, zo­als ook ve­le an­de­re ou­ders en kin­de­ren gor­del­loos de we­reld over toer­den. Met de be­zorg­de blik van nu is het een won­der dat er über­haupt zo­veel men­sen de ja­ren ze­ven­tig en tach­tig heb­ben over­leefd.

Het is gek hoe snel je ver­geet hoe de din­gen vroe­ger gin­gen. Daar­om is een rit in een klas­sie­ker ook zo leuk. Al zou je voor je woon-werk­ki­lo­me­ters niet zon­der air­co en een mo­dern in­fo­tain­ment­sys­teem kun­nen, in een ou­de au­to leer je dat de we­reld vroe­ger ook door­draai­de zon­der al die ‘es­sen­ti­ë­le’ op­ties.

U hebt mis­schien uw kof­fers al ge­pakt voor uw va­kan­tie. Als u met de au­to gaat, doet u dat on­ge­twij­feld in een mo­dern mo­del met gor­dels voor en ach­ter, air­con­di­ti­o­ning, een usb-aan­slui­ting en iso­fix-be­ves­ti­gings­pun­ten voor de kin­der­zit­jes. Als u op het Fran­se plat­te­land nog een boer in zijn Re­nault 4 ziet rond­prut­te­len, koes­ter dat beeld dan en houd een beet­je af­stand.

Het is een won­der dat we de ja­ren ze­ven­tig en tach­tig heb­ben over­leefd.

Jaap Pe­ters Brand Ma­na­ger jpe­ters@fnl.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.