DASHBOARD

Classic Cars (Netherlands) - - INHOUD - Tekst: Igor Stuif­zand Foto’s: © Cour­te­sy of RM So­t­he­by’s

Kruip ach­ter het stuur van de Tuc­ker 48

Pres­ton Tuc­ker had een vi­sie. Hij bouw­de de car of

to­mor­row, een au­to die elk an­der Ame­ri­kaans voer­tuig in één klap tien jaar te­rug in de tijd zet­te. Met een lucht­ge­koel­de zes­ci­lin­der boxer­mo­tor ach­ter­in, een ‘pre-se­lec­tor’-ver­snel­lings­bak, een mi­ni­ma­lis­tisch vei­lig­heids­dash­board met zach­te ma­te­ri­a­len, een in het dak ver­werk­te rol­beu­gel en een cen­tra­le kop­lamp die de bocht in draai­de, was de Tuc­ker 48 in­der­daad zijn tijd ver voor­uit. Maar tij­dens de in­tro­duc­tie van de au­to in Chi­ca­go, werd ei­gen­lijk al dui­de­lijk dat de Tuc­ker 48 nog lang niet rijp was voor pro­duc­tie. Slech­te re­cen­sies in de krant en een sle­pen­de rechts­zaak na­dat Pres­ton Tuc­ker werd be­schul­digd van frau­de, had­den hun weer­slag op de re­pu­ta­tie van het jon­ge au­to­merk. Na slechts 51 exem­pla­ren moest Tuc­ker zijn fa­briek slui­ten, maar van dat aan­tal au­to’s be­staan nog al­tijd 47 exem­pla­ren. Te­gen­woor­dig wordt de Tuc­ker 48 be­schouwd als een van de be­lang­rijk­ste en meest waar­de­vol­le au­to’s uit de Ame­ri­kaan­se ge­schie­de­nis. Het exem­plaar op de foto’s – chas­sis #1046 – werd op 24 au­gus­tus ge­veild voor een be­drag van 1.820.000 dol­lar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.