KOOPTIPS

Classic Cars (Netherlands) - - VERGELIJKING -

MER­CE­DES ‘STRICH 8’ (1968-1976)

Over aan­bod hoeft de lief­heb­ber van de Mer­ce­des Strich 8 niet te kla­gen. In­ten­sief ge­bruik heeft ech­ter gro­te in­vloed op de con­di­tie van de au­to. Ga daar­om bij voor­keur op zoek naar een exem­plaar dat ge­bruikt is als au­to ‘voor er­bij’ en lief­de­vol is ver­zorgd. Wat ove­ri­gens niet will zeg­gen dat pro­ble­men niet op de loer lig­gen, want voor­al de car­ros­se­rie kan veel on­zicht­ba­re pro­ble­men ken­nen.

CAR­ROS­SE­RIE

De Strich 8 heeft een ij­zer­ster­ke re­pu­ta­tie, maar juist het ij­zer vormt het groot­ste strui­kel­blok. Het vergt de no­di­ge ken­nis om een hard exem­plaar te on­der­schei­den van een au­to die er op het oog wel roest­vrij uit­ziet, maar dat veel ver­bor­gen ge­bre­ken kent. Wan­neer roest zich door het plaat­werk heeft ge­werkt en de krik­steu­nen, de on­der­rand van de por­tie­ren en de wiel­kuip­ran­den ach­ter zijn aan­ge­tast, kun je be­ter hard weg­lo­pen. Kijk goed naar de dor­pels, de vloer­pa­ne­len en de ko­ker­bal­ken, ook van­uit het in­te­ri­eur (on­der het ta­pijt).

Door de zit­ting van de ach­ter­bank weg te ne­men, zijn de be­ves­ti­gings­pun­ten van de ach­ter­as goed zicht­baar.

TECH­NIEK

Wei­nig om je zor­gen over te ma­ken, als er maar ge­noeg aan­dacht is be­steed aan het on­der­houd. De vier- en zes­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­to­ren gaan ve­le ton­nen mee, waar­bij de ene va­ri­ant een nog be­te­re naam heeft dan de an­de­re. De vier­ci­lin­der 220 lust een slok­je olie, de zes­ci­lin­der

230 con­su­meert graag wat ex­tra ben­zi­ne. Let op de ge­brui­ke­lij­ke spo­ren van me­cha­ni­sche slij­ta­ge, zo­als bij­ge­lui­den, olie in de koel­vloei­stof of wit­te spo­ren in de olie­vul­dop. De af­stel­ling van de car­bu­ra­teurs luis­tert nauw. Als de au­to is voor­zien van een au­to­ma­ti­sche ver­snel­lings­bak, dan dient de­ze soe­pel van ver­zet te wis­se­len.

ON­DER­DE­LEN

Als er een merk is dat zijn on­der­de­len­voor­zie­ning voor de klas­sie­ke mo­del­len op peil heeft, dan is het Mer­ce­des wel.

Het mees­te plaat­werk is nog nieuw bij de dea­ler te be­stel­len, of an­ders is er wel een re­pa­ra­tie­deel te ver­krij­gen. On­der­de­len voor het in­te­ri­eur la­ten zich door de gro­te va­ri­a­tie en kleu­ren van ma­te­ri­a­len soms wat las­ti­ger vin­den, maar er zijn ge­noeg spe­ci­a­lis­ten en par­ti­cu­lie­ren die een gro­te voor­raad on­der­de­len heb­ben op­ge­bouwd.

AANDACHTSPUNTEN

• Roes­ti­ge dor­pels, vloer­pa­ne­len en

ko­ker­bal­ken

• Bin­nen­scher­men voor en ach­ter, be­ves­ti­ging ach­ter­wiel­op­han­ging • Af­stel­ling van de car­bu­ra­teurs

CLUBS

W114 W115 Club Ne­der­land

www.w114w115­club.nl

Bel­gi­an Mer­ce­des-Benz Club

www.bmbc.be

PEUGEOT 504 (1968-1983)

Wat voor de Mer­ce­des Strich 8 geldt, geldt ook voor de Peugeot 504: de tech­niek is on­ver­woest­baar, maar al­les wat er om­heen zit, brok­kelt lang­zaam af. Roest is de groot­ste vij­and. Om een mooie au­to voor de eeu­wig­heid te be­wa­ren, is een goe­de (dro­ge) stal­ling een ab­so­lu­te voor­waar­de. Maar zo­lang het plaat­werk en het in­te­ri­eur in een goe­de staat ver­ke­ren, is er vrij­wel niets om je zor­gen over te ma­ken.

CAR­ROS­SE­RIE

Roest­pro­ble­men zijn voor geen en­ke­le au­to van een hal­ve eeuw oud een uit­zon­de­ring, de Peugeot 504 heeft er net zo goed mee te kam­pen. In de wiel­kui­pen kun­nen spat­wa­ter en straat­vuil vrij een weg vin­den naar plaat­sen waar je ze lie­ver niet heb­ben wilt. Rond de kop­lam­pen en bij de A-stij­len wil roest zon­der be­scher­men­de mid­de­len we­lig tie­ren, maar ook de on­der­zij­de van de por­tie­ren, de voor- en ach­ter­scher­men en het schut­bord zijn ge­voe­lig. Be­kijk voor­al de be­ves­ti­ging van de veer­po­ten in de wiel­kui­pen goed, net zo­als de bin­nen­dor­pels en de ko­ker­bal­ken aan weers­zij­den van de mo­tor­ruim­te en bij de ach­ter­as.

TECH­NIEK

Mis­schien klinkt de mo­tor van de 504 wat rauw, je moet ech­ter goed je best doen om het oer­de­ge­lij­ke me­cha­niek om zeep te hel­pen. Een be­schei­den olie­ver­bruik is geen be­zwaar, een wat hoog oplo­pen­de mo­tor­tem­pe­ra­tuur waar­schijn­lijk een ge­volg van een de­fec­te ther­mo­staat. De af­stel­ling van de me­cha­ni­sche Ku­gel­fi­scher-in­spui­ting luis­tert vrij nauw, een hoog ver­bruik is voor de 504 TI niet uit­zon­der­lijk. De rem­schij­ven zijn vrij ge­voe­lig voor krom­trek­ken, maar dat merk je tij­dens een proef­rit gauw ge­noeg. Het scha­kel­me­cha­nis­me van­af de stuur­ko­lom voelt een beet­je ‘los’, maar dat is geen be­zwaar.

ON­DER­DE­LEN

Door­dat er meer dan 3,5 mil­joen exem­pla­ren van de 504 zijn ge­bouwd, is de on­der­de­len­voor­zie­ning dik in or­de. Mis­schien dat som­mi­ge plaat­de­len wat meer ge­duld ver­gen, en com­po­nen­ten voor de aan­kle­ding van het in­te­ri­eur zijn niet al­le­maal even ge­mak­ke­lijk te vin­den. Voor het re­gu­lie­re on­der­houd geldt, dat spe­ci­a­lis­ten en de Peugeot Club Ne­der­land (vrij­wel) al­les op de plank heb­ben lig­gen.

AANDACHTSPUNTEN

• Roest rond de veer­scho­tels, voor en

ach­ter

• Aan­ge­tas­te A-stij­len, dor­pels en

ko­ker­bal­ken

• Koel­pro­ble­men als ge­volg van een

de­fec­te ther­mo­staat

CLUBS

Peugeot Club Ne­der­land

www.pcn.nl

Bel­gi­sche Club voor Ou­de Peu­ge­ots

www.bcop-cbap.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.