KOOPTIPS

Classic Cars (Netherlands) - - VERGELIJKING -

FORD TAU­NUS G73A (1947-1952)

In­de­ad­ver­ten­ties­van­1948­prees­Ford­de­nieu­we­Tau­nus­G73A­aan­als­‘snel,zui­nig en be­trouw­baar’. Des­tijds kon je die be­we­rin­gen al met een kor­rel­tje zout ne­men, niet­te­min is de be­jaar­de Duit­ser een ori­gi­ne­le, ver­ma­ke­lij­ke klas­sie­ker. Van de Buc­kel-Tau­nus be­staan ve­le car­ros­se­rie­va­ri­an­ten, waar­van de ca­bri­o­let het po­pu­lairst is. Een pro­bleem is de slech­te on­der­de­len­voor­zie­ning.

CAR­ROS­SE­RIE

Wer­ke­lijk al­les wat roes­ten kan aan de Tau­nus­G73A,­doet­dat­ook.­Check­in­deeerste plaats of het plat­form­chas­sis niet het slacht­of­fer is ge­wor­den van al­ler­lei brod­del­werk. Ziet dat er re­de­lijk tot goed uit, check dan met na­me de por­tie­ren, de be­ves­ti­ging van de spat­bor­den aan de car­ros­se­rie en de spat­bor­den zelf. Ook rond­om de tree­plan­ken is roest een veel­ge­zie­ne gast.

TECH­NIEK

Tech­nisch­leunt­de­Tau­nus­G73A­nog­sterk­op­de­G93A­uit­1939.­Zo­heb­ben­bei­de­de­zelf­de­1,2-li­ter­zij­klep­mo­tor,­die­ook­al­in­de­Ford­Ei­fel­uit­1935­lag.­Me­de­door­dat de kwa­li­teit van de ben­zi­ne vlak na de oor­log be­roerd was en de kleps­pe­ling niet kon wor­den ge­steld, gin­gen mo­to­ren door­gaans niet lan­ger mee dan 80.000­ki­lo­me­ter.­De­tot­1950­toe­ge­paste­drie­ver­snel­lings­bak was niet best, voor­al de twee­de ver­snel­ling gaf vaak pro­ble­men. Voor re­pa­ra­tie moet óf de mo­tor óf de ach­ter­as wor­den uit­ge­bouwd. De ach­ter­as­con­struc­tie is sim­pel, maar ook slij­ta­ge­ge­voe­lig. Als ge­volg van een roes­ten­de hand­rem­ka­bel laat de wer­king van de hand­rem vaak te wen­sen over.

ON­DER­DE­LEN

Met de on­der­de­len­voor­zie­ning van de Ford­Tau­nus­G73A­is­het­droe­vig­ge­steld.Met een beet­je ge­luk zijn tech­ni­sche on­der­de­len nog wel te be­mach­ti­gen bij een hand­je­vol Duit­se spe­ci­a­lis­ten. Car­ros­se­rie­de­len, sier­strips en chroom­werk zul­len vaak moe­ten wor­den na­ge­maakt.

AANDACHTSPUNTEN

•­Roest

• Slij­ta­ge­ge­voe­li­ge mo­tor en ach­ter­as • Werkt de twee­de ver­snel­ling nog naar be­ho­ren?

CLUBS

www.alt-ford-freun­de.de

VOL­VO PV544 G73A (1958-1965)

De­PV544­is­mis­schien­even­ge­bo­cheld­als­de­Tau­nus­G73A,­maar­hij­is­stuk­ken vi­ta­ler. Dat is voor een groot deel te dan­ken aan de zeer ro­buus­te tech­niek, maar ook door de vrij goe­de on­der­de­len­voor­zie­ning.

CAR­ROS­SE­RIE

Nee,­een­Kat­ten­rug­is­niet­on­ver­woest­baar.­Maar­om­dat­de­PV444­de­eer­steVol­vo met een zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie was, heeft Vol­vo veel aan­dacht be­steed aan de­ze voor hen nieu­we con­struc­tie­me­tho­de. Dat heeft ge­re­sul­teerd in een bo­ven­ge­mid­del­de roest­be­sten­dig­heid. Maar na ruim vijf­tig jaar loont het ab­so­luut de moei­te om de au­to aan een uit­ge­brei­de roest­in­spec­tie te on­der­wer­pen. Bij de spat­bor­den, de as­be­ves­ti­gin­gen, de A-stij­len, de dor­pels en de na­den tus­sen de ach­ter­spat­bor­den en de wiel­kast­ran­den la­ten vocht en vuil op den duur ze­ker spo­ren ach­ter. Vaak speelt ook een lek­ken­de voor­ruit­af­dich­ting hier­bij een rol.

TECH­NIEK

Mits goed on­der­hou­den, gaat de tech­niek van­een­PV544­ve­le­hon­derd­dui­zen­den­ki­lo­me­ters mee. Bo­ven­dien is hij dank­zij z’n­12-volt­sys­teem­en­vier­ver­snel­lings­bak­be­ter ge­schikt voor al­le­daags ge­bruik dan­de­PV444.­Bo­ven­dien­heeft­de­PV544­stan­daard­ver­war­ming,­ter­wijl­de­PV444hier­mee­pas­van­af­1954­werd­uit­ge­rust.Let bij om­bouw naar lpg of de au­to ook goed op ben­zi­ne rijdt en van ge­har­de klep­ze­tels is voor­zien.

ON­DER­DE­LEN

Slij­ta­ge­de­len zijn nog vol­op ver­krijg­baar bij de di­ver­se Vol­vo-spe­ci­a­lis­ten. Maar ook voor in­grij­pen­der re­pa­ra­ties en de bij­be­ho­ren­de on­der­de­len grijp je niet snel mis. Is ver­van­gend plaat­werk voor veel klas­sie­ke au­to’s een pro­bleem, bij de Kat­ten­rug speelt dit nau­we­lijks en ook bum­per­de­len zijn nog vol­op le­ver­baar. Spul­len voor het in­te­ri­eur van de PV444­kun­nen­las­tig­te­vin­den­zijn,­maar­bin­nen de club­sce­ne dient zich vrij­wel al­tijd een op­los­sing aan.

AANDACHTSPUNTEN

•­R­ oest­aan­spat­bor­den,

deu­ren en dor­pels

• On­der­houds­toe­stand

• Lpg-au­to’s: is de ci­lin­der­kop aan­ge­past?

CLUBS

www.kat­te­rug­club.nl www.vol­vokv.nl www.vccb­fo­tos.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.