KOOPTIPS

Classic Cars (Netherlands) - - RESTAURATIE -

MG YA SALOON (1947-1951)

Door de apar­te com­bi­na­tie van voor­oor­log­se lij­nen en deels on­ver­wacht mo­der­ne tech­niek, is de MG YA een bij­zon­de­re au­to die bo­ven­dien on­ver­wacht goed rijdt. Paul Stephan had dat in 1991 al door, en in­mid­dels krijgt de au­to van steeds meer men­sen de waar­de­ring die hij ver­dient. Hier­door zit­ten de prij­zen in de lift. De ver­krijg­baar­heid van tech­ni­sche on­der­de­len was en is goed. Ook steeds meer car­ros­se­rie­de­len zijn weer nieuw ver­krijg­baar, al is de kwa­li­teit niet al­tijd den­de­rend.

CAR­ROS­SE­RIE

De af­wa­te­ring van het stan­daard schuif­dak loopt met slan­ge­tjes via de ko­ker­bal­ken naar bui­ten. Al­thans, dat is de be­doe­ling. In de prak­tijk raakt de boel vaak ver­stopt, waar­door vocht zich op­hoopt in de voor­ste ko­ker­bal­ken, met tot ge­volg roest, die weer wordt door­ge­ge­ven aan de rest van de car­ros­se­rie. Ook op de zes be­ves­ti­gings­pun­ten van de car­ros­se­rie op het chas­sis, roest de YA vaak ste­vig. Check met na­me de op­berg­ruim­te van het re­ser­ve­wiel. An­de­re rot­s­pots zijn de bin­nen­scher­men van de spat­bor­den en het schut­bord. Het chas­sis is vrij ro­buust.

TECH­NIEK

In de YA ligt de XPAG­mo­tor, die ook werd ge­bruikt in de Mor­ris 10. Het is geen stre­pen­trek­ker, wel een de­ge­lijk werk­paard. Het groot­ste pro­bleem is olie­lek­ka­ge, maar die is te ver­hel­pen, zo­als Paul heeft aan­ge­toond. De ver­snel­lings­bak is even­eens be­trouw­baar, al wil de eerste ver­snel­ling wel eens kra­ken. Ook ko­men ver­sle­ten aan­drijf­as­sen voor, let daar­om op bij­ge­lui­den van­uit de ach­ter­as. Het onderstel vraagt el­ke 4500 ki­lo­me­ter om een door­smeer­beurt. Als hier­mee wordt ge­sjoe­meld, kan de voor­wiel­op­han­ging snel slij­ten.

ON­DER­DE­LEN

Vrij­wel al­le tech­ni­sche on­der­de­len zijn nog ver­krijg­baar en het as­sor­ti­ment wordt eer­der gro­ter dan klei­ner. De prij­zen zijn re­de­lijk, de vraag is wel hoe de prijs­ont­wik­ke­ling na de Brexit zal zijn. Ver­van­gen­de car­ros­se­rie­de­len zijn las­tig te vin­den, en de spul­len die je nieuw kunt ko­pen, zijn niet al­le­maal van fan­tas­ti­sche kwa­li­teit.

AANDACHTSPUNTEN

• Roest aan ko­ker­bal­ken, por­tie­ren, schut­bord

en re­ser­ve­wiel­bak

• Olie­lek­ka­ge

• Slij­ta­ge/bij­ge­lui­den voor­wiel­op­han­ging en dif­fe­ren­ti­eel

CLUBS

www.mg­car­club.nl www.bm­goc.be www.mg­car­club.be www.mgc­cy­re­gis­ter.co.uk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.