On­der pro­ces­so­ren

Over con­cur­ren­ten en co­a­li­ties

C’t Magazine - - Nieuws | Processors - Christof Win­deck

Bij het be­grip Zen den­ken ve­len aan me­di­ta­tie­ve ont­span­ning. Maar heel erg zen zul­len de Zen-de­vel­o­pers bij AMD de af­ge­lo­pen tijd niet zijn ge­weest: op de aan­ko­men­de CES in Las Ve­g­as zal toch echt een keer een Zen-cpu te be­won­de­ren moe­ten zijn. Vol­gens de in­for­ma­tie op Chip­hell.com wordt het de SR7 met acht ker­nen en zes­tien th­reads voor AM4-moe­der­bor­den met DDR4-RAM. De pro­ces­sor is dan mo­ge­lijk al in ja­nu­a­ri ver­krijg­baar, de SR5 (6 ker­nen/12 th­reads) en SR3 (4 ker­nen/8 th­reads) vol­gen la­ter.

De­ze plan­nen zijn goed voor de aan­de­len­koers van AMD. De ver­wach­tin­gen zijn ge­zien de zes­tien th­reads ook hoop­vol, ze­ker als je be­denkt dat In­tels Co­re i7- 7700K voor LGA1151 nog steeds maar vier co­res plus Hy­per-Th­rea­ding heeft. Ook moe­ten Di­rec­tX12-ga­mes met de Zen van veel ker­nen kun­nen pro­fi­te­ren. AMD or­ga­ni­seer­de hier­voor mid­den de­cem­ber een open­ba­re li­vestream waar­in de voor­de­len voor ga­mers wer­den ge­de­mon­streerd. De klok­snel­heid en het ver­bruik bij vol­le­di­ge be­las­ting wa­ren op het mo­ment van schrij­ven nog on­be­kend. Het­zelf­de geldt voor ben­ch­mar­kre­sul­ta­ten.

Uit de road­map voor 2017 blijkt dat In­tel zich met goed­ko­pe over­klok­kers al voor­be­reidt te­gen de drei­gen­de con­cur­rent. Dat blijkt uit een Co­re i3 als 'K'-ty­pe met on­be­perk­te mul­ti­pli­ca­tor. Ook zijn er plan­nen voor Sky­la­ke X en Ka­by La­ke X voor de LGA2066-so­c­ket op X299-moe­der­bor­den waar­mee AMD's hexa- en oc­ta­co­res zwa­re con­cur­ren­tie krij­gen.

Tot het uit­ko­men van Zen-apu 'Ra­ven Rid­ge' er­gens in 2017 zal AMD wel nog Bull­do­zer moe­ten ver­ko­pen, zo­als Bris­tol Rid­ge-apu's als A10-9700 en A12-9800 die al in HP's 'Pa­vi­li­on' zit­ten.

OpenCAPI en Gen-Z

Te­ge­lijk zijn er an­ti-In­tel-co­a­li­ties in de winst­ge­ven­de ser­ver­bran­che ont­staan. Van een groot ARM-le­ger is mo­men­teel ech­ter nog wei­nig te zien, het­zelf­de geldt voor het OpenPOWER-team dat be­staat uit IBM, Goog­le en Nvi­dia.

IBM ont­wik­kelt met OpenCAPI de Co­he­rent Ac­ce­le­ra­tor Pro­ces­sor In­ter­fa­ce (CAPI) voor de OpenPOWER-ma­chi­nes. Daar­mee moe­ten ook AMD-gpu's, Xi­l­ink-fpga's of Goog­les Ten­sor Pro­ces­sing Units (TPU's) voor ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce (AI) kun­nen doc­ken.

Een an­de­re al­li­an­tie is het con­sor­ti­um voor Gen-Z, een in­ter­fa­ce voor het ver­bin­den van mo­du­lai­re (su­per-)com­pu­ters. Dit is mo­ge­lijk een te­gen­han­ger van In­tels Om­ni-Path Fa­bric (OP Fa­bric), die in de Xe­on (Phi) de­bu­teert. OP Fa­bric moet ook com­ple­te su­per­com­pu­ters in­tern ver­bin­den, zo­als de Cray Au­r­o­ra die voor 2018 op de plan­ning staat. De pro­ces­sors, gpu- en FPGA-ver­snel­lers, DRAM, High-Band­width Me­mo­ry (HBM) en het niet-vluch­tig Stor­a­ge Class Me­mo­ry (SCM) met la­ge la­ten­tie en ho­ge band­breed­te com­mu­ni­ce­ren dan on­der meer via op­ti­sche ka­bels met el­kaar.

Nvi­dia is bij OpenCAPI en Gen-Z niet van de par­tij. Goog­le maakt bij haar Ma­chi­ne Learning-plat­form daar­en­te­gen ener­zijds ge­bruik van AMD's Ra­de­on Prover­snel­lers en richt an­der­zijds met In­tel een AI-al­li­an­tie op. Goog­le – en mis­schien ook Facebook – krij­gen daar­bij mo­ge­lijk tot er­ger­nis van an­de­re cloud­dien­sten en ser­ver­fa­bri­kan­ten ex­clu­sief eer­der toe­gang tot Sky­la­ke-EP met AVX512. Daar­naast heeft In­tel nieu­we Xe­on Phi-ty­pen en FPGA-ver­snel­lers voor AI be­loofd.

On­der­tus­sen heeft Sams­ung In­tel ook op een be­lang­rijk ge­bied ver­sla­gen: Sams­ungs Foun­dry pro­du­ceert de Qu­al­comm Snap­dra­gon 835 in 10 nm. Hal­ver­we­ge 2017 moe­ten de eer­ste smartpho­nes met de­ze chip uit­ko­men. In­tels Can­non­la­ke wordt pas eind vol­gend jaar ver­wacht, sa­men met de Se­rie 300-chips­ets die ein­de­lijk USB 3.1 zul­len on­der­steu­nen en een in­ge­bouw­de wi­fi-con­trol­ler gaan krij­gen.

Bij de 10nm-ra­ce zijn ver­ge­lij­kin­gen moei­lijk te ma­ken. De tran­sis­tors, waar­mee de fa­bri­kan­ten wer­ken, zijn na­me­lijk vrij­wel nooit het­zelf­de. Feit is wel dat de ver­hou­din­gen snel ver­an­de­ren: het hui­di­ge for­maat is nog maar een dui­zend­ste van de 10-mi­cro­me­ter-struc­tuur van de 4004-chip uit 1971. (mvdm)

De span­ning stijgt: be­gin ja­nu­a­ri zal In­tel op de Con­su­mer Elec­tro­nics Show de Co­re i7-7700 pre­sen­te­ren – en wat zet AMD daar pre­cies te­gen­over? Te­ge­lijk ont­staan er in ser­ver­land steeds meer an­ti-In­tel-co­a­li­ties en wil Sams­ung suc­ces boe­ken met 10nm-chips.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.