Pra­ten met au­to­ma­ten

Chat­bots: de op­mars van be­hulp­za­me praat­pro­gram­ma's

C’t Magazine - - Marktoverzicht | Chatbots - Jo Ba­ger

Gu­ar­di­an: "Good mor­ning! Check out this mor­ning's head­line sto­ries". Ma­fia Gangs: "You ha­ve ear­ned 130 dol­lars". Du­o­lin­go:"¡Ho­la! ¡Soy Susa­na! Bien­ve­ni­do a mi zooló­gi­co".

Het wordt een druk­ke boel in je mes­sen­ger. Tus­sen al­le per­so­nen waar je re­gel­ma­tig mee bab­belt ko­men steeds meer chat­bots te staan. De­ze pro­gram­ma's be­rich­ten je bij­voor­beeld over het laat­ste nieuws en je vor­de­rin­gen in een ga­me of ze pro­be­ren je Spaans een beet­je op te vij­ze­len, zo­als Susa­na. Je praat er ook bij­na net zo na­tuur­lijk mee als met men­sen. De mees­te chat­bots vind je bij Facebook, maar ook bui­ten Facebook Mes­sen­ger om zijn veel bots ont­wik­keld voor ver­schil­len­de toe­pas­sings­sce­na­rio's en plat­forms. In dit ar­ti­kel be­spre­ken we een se­lec­tie van dit soort bots om te la­ten zien wat er al al­le­maal mo­ge­lijk is.

Veel me­dia­be­drij­ven ex­pe­ri­men­te­ren met chat­bots voor nieuws en pro­be­ren le­zers via mes­sen­gers van dienst te zijn. De

Chat­bots zijn sterk in op­komst. Zo werd Facebook in een klein half­jaar uit­ge­breid met der­tig­dui­zend van dit soort han­di­ge pro­gram­ma's waar je ge­woon een vraag aan kunt stel­len. We pik­ken er een aan­tal veel­be­lo­ven­de uit om te la­ten zien wel­ke po­ten­tie de­ze ge­spreks­ge­rich­te soft­wa­re heeft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.