Wie ben ik?

Ca­me­ra's en vin­ger­af­druks­can­ners voor Win­dows Hel­lo

C’t Magazine - - Marktoverzicht | Windows Hello toevoegen - Flo­ri­an Müs­sig

Win­dows Hel­lo is een sub­sys­teem voor bi­o­me­tri­sche au­then­ti­ca­tie dat in ie­de­re Win­dows-pc zit. Mi­cro­soft wil daar­mee wacht­woor­den af­schaf­fen of ze in elk ge­val on­zicht­baar naar de ach­ter­grond ver­ban­nen. Het in­log­gen of het be­ves­ti­gen van een aan­koop in de Win­dows Sto­re moet ver­lo­pen via li­cha­me­lij­ke ken­mer­ken van een ge­brui­ker – bij­voor­beeld via ge­zichts­her­ken­ning of een vin­ger­af­druk.

Dat werkt in de prak­tijk erg mak­ke­lijk en snel. Bij com­pu­ters met een ca­me­ra die ge­schikt is voor Hel­lo, word je van­zelf aan­ge­meld zo­dra je voor de mo­ni­tor of het no­te­book zit – dus nog voor­dat je met je vin­gers in de buurt van het toet­sen­bord komt. Bij een vin­ger­af­druks­can­ner moet je die na­tuur­lijk nog even met je vin­ger aan­ra­ken, maar dat werkt veel sim­pe­ler en snel­ler dan het in­ty­pen van een wacht­woord.

Het eni­ge pro­bleem is dat de spe­ci­a­le hard­wa­re die no­dig is voor Win­dows Hel­lo al­leen in een paar nieu­we pc's en no­te­books zit. Op dit mo­ment, meer dan een jaar na de start van Win­dows 10, is er maar een tien­tal no­te­books en all-in-one pc's met een ca­me­ra die ge­schikt is voor Hel­lo. Vin­ger­af­druks­can­ners vind je wel in du­re bu­si­nes­s­ap­pa­ra­ten, maar voor de con­su­men­ten­markt moet je het doen met slechts en­ke­le no­te­books en Win­dows-ta­blets.

Bo­ven­dien zijn er tot nu toe geen ap­pa­ra­ten op de markt ge­ko­men die ex­pli­ciet be­doeld zijn om een com­pu­ter te up­gra­den naar Win­dows Hel­lo. Des­on­danks heb­ben we wat hard­wa­re ge­von­den die com­pa­ti­bel is met Hel­lo en waar­mee je ook op ou­de­re pc's en no­te­books mak­ke­lij­ker kunt in­log­gen.

Ca­me­ra's

De ge­zichts­her­ken­ning van Win­dows Hel­lo werkt niet met een ge­wo­ne 2D-ca­me­ra. Je hebt een in­fra­rood­ca­me­ra no­dig die een 3D-mo­del van het hoofd van een ge­brui­ker kan ma­ken. Daar­door is het ma­ni­pu­le­ren van het sys­teem vrij­wel on­mo­ge­lijk [1].

Er zijn nog niet veel van dat soort 3Dca­me­ra's die com­pa­ti­bel zijn met Hel­lo. De Mi­cro­soft Ki­nect-ca­me­ra voor de Xbox One is er een van. Hij is te koop van­af zo'n hon­derd eu­ro, maar om­dat de sen­sor een prop­ri­ë­tai­re aan­slui­ting heeft, heb je ook nog een adap­ter van zo'n zes­tig eu­ro no­dig om hem op een nor­ma­le USB 3.0-aan­slui­ting te kun­nen aan­slui­ten. De ver­sie van de Ki­nect-ca­me­ra voor ont­wik­ke­laars, die je zon­der adap­ter kon ge­brui­ken, is in april 2015 van de markt ge­haald – in­der­daad, vlak voor de in­tro­duc­tie van Win­dows 10 met Hel­lo dus.

De Ki­nect-ca­me­ra heeft twee na­de­len. Door zijn flin­ke af­me­tin­gen past hij al­leen op een gro­te pc-mo­ni­tor en niet op een no­te­book. Bo­ven­dien heeft hij een ven­ti­la­tor. Wie wil er nu op zijn com­pu­ter thuis per­ma­nent een rui­sen­de ca­me­ra voor z'n neus heb­ben?

Een veel com­pac­ter en bo­ven­dien ven­ti­la­tor­loos al­ter­na­tief is een 3D-ca­me­ra met In­tels Re­alSen­se-tech­niek. In­tel heeft de ou­de­re Re­alSen­se F200 lan­ge tijd

De han­di­ge func­tie Win­dows Hel­lo in Win­dows 10 her­kent ge­brui­kers aan de hand van bi­o­me­tri­sche ken­mer­ken. We zijn eens met een aan­tal ca­me­ra's en vin­ger­af­druks­can­ners in de weer ge­weest om ou­de­re com­pu­ters ook com­pa­ti­bel te ma­ken met Win­dows Hel­lo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.