Chro­me-ad­bloc­ker van Goog­le

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

Goog­le heeft aan­ge­kon­digd vol­gend jaar een ad­bloc­ker in de brow­ser Chro­me in te bou­wen. Ge­brui­kers ko­men vol­gens Srid­har Ra­maswa­my te vaak ir­ri­tan­te on­der­bre­ken­de re­cla­me te­gen, bij­voor­beeld als er on­ver­wachts mu­ziek be­gint te spe­len of je ge­dwon­gen wordt 10 se­con­den te wach­ten voor­dat je een web­si­te te zien krijgt. Die ne­ga­tie­ve er­va­rin­gen zijn de re­den dat steeds meer men­sen een ad­bloc­ker in­stal­le­ren – en dat kost al­le van re­cla­me le­ven­de be­drij­ven geld.

Het feit dat Goog­le, dat zelf im­mers gro­ten­deels van re­cla­me-in­kom­sten leeft, re­cla­me wil gaan blok­ke­ren toont al aan hoe ern­stig de si­tu­a­tie is. Goog­le wil de druk van twee kan­ten weg­ne­men. Ad­bloc­kers wor­den steeds po­pu­lair­der, ze­ker bij de mo­bie­le ap­pa­ra­ten – en dat is een be­lang­rijk markt­seg­ment in de toe­komst. Aan de an­de­re kant zijn ad­ver­teer­ders vaak on­te­vre­den over de mo­ge­lijk­he­den die ze on­li­ne ge­bo­den wor­den.

Goog­le is met an­de­re be­drij­ven be­gon­nen aan een 'Co­a­li­ti­on for Bet­ter Ads' om be­te­re stan­daar­den voor on­li­ne ad­ver­ten­ties te ont­wik­ke­len, zo­dat ad­bloc­kers min­der no­dig wor­den. Die co­a­li­tie wordt breed on­der­steund, maar de vor­de­rin­gen zijn ge­ring. Goog­le wil daar wat meer druk op zet­ten door een ei­gen ad­bloc­ker in Chro­me te in­tro­du­ce­ren. Goog­le heeft op een rij­tje ge­zet wel­ke re­cla­me-ui­tin­gen met na­me ir­ri­tant zijn en wil voor­al die vor­men als eer­ste gaan on­der­druk­ken.

Een ad­block-po­li­cy in Chro­me die al­leen de door Goog­le zelf ver­mark­te re­cla­me-ui­tin­gen door­laat riekt naar kar­tel­vor­ming. Om uit­ge­ve­rij­en dan ook een uit­weg voor de be­per­kin­gen te bie­den, wordt het pro­gram­ma Goog­le Con­tri­bu­tor nieuw le­ven in­ge­bla­zen en kun­nen web­si­te-ex­ploi­tan­ten met 'Fun­ding choi­ces' ge­brui­kers vra­gen hun ad­bloc­ker uit te zet­ten of voor de con­tent te be­ta­len. (nkr)

Goog­le heeft met de 'Co­a­li­ti­on for Bet­ter Ads' om­schre­ven wat hin­der­lij­ke re­cla­mes zijn en wil die in Chro­me gaan blok­ke­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.