Her­rie-schop­per

De Win­dows­ta­blet Leno­vo Mi­ix 720

C’t Magazine - - Test | Windows-tablet - Flo­ri­an Müs­sig

De Win­dows­ta­blet Leno­vo Mi­ix 720 heeft net als mo­der­ne soort­ge­no­ten 3:2 als beeld­ver­hou­ding. De fa­bri­kant had al­leen meer aan de ven­ti­la­tor­re­ge­ling mo­gen doen.

De Mi­ix 700 was Leno­vo’s eer­ste te­gen­han­ger voor Mi­cro­softs Surfa­ce Pro 4 (zie c’t 6/2016) – en on­danks ge­lij­ke specs goed­ko­per. Leno­vo brengt met el­ke nieu­we pro­ces­sor­ge­ne­ra­tie ook nieu­we ap­pa­ra­ten uit. Zo is de Mi­ix 720 de Ka­by La­ke-op­vol­ger van de 700. Het is nog steeds een hoog­waar­di­ge Win­dows-ta­blet (met een ge­pe­perd prijs­kaart­je), die je met een toet­sen­bord­co­ver in een no­te­book kunt ver­an­de­ren.

Om­dat die co­ver stijf is, kun je daar­op pri­ma ty­pen. Ver­der heeft het (ver­lich­te) cur­sor­blok vier toet­sen over twee rij­en. Het touch­pad her­kent ge­stu­res met vier vin­gers.

Net als bij al­le an­de­re Win­dows-ta­blets met dock­baar toet­sen­bord kun je voor­al goed wer­ken op ta­fels. Op schoot is het niet lek­ker ty­pen om­dat je de ta­blet dan van­we­ge de sta­bi­li­teit ver­der van je af moet zet­ten op je bo­ven­be­nen. Je kunt de stan­daard trap­loos in­stel­len. Daar­ach­ter zit nog het slot voor een mi­croSD-kaart.

De mee­ge­le­ver­de pen blijkt (he­laas nog) de ou­de van de Mi­ix 700. De nieu­we­re Ac­ti­ve Pen 2 met 4096 druk­ni­veaus en een knop om pro­gram­ma’s snel te star­ten is na­me­lijk nog niet le­ver­baar. Je kunt de pen met be­hulp van een kunst­stofadap­ter in een van bei­de USB A-poor­ten be­ves­ti­gen. Een der­de USB C-poort on­der­steunt ook Dis­playPort en Thun­der­bolt 3. Ver­der kun je er de ac­cu mee op­la­den.

Het 3:2-scherm biedt ge­noeg hel­der­heid en geeft kleu­ren pri­ma weer. Bij beeld­scherm­werk heb je dui­de­lijk meer scher­mop­per­vlak en bij sur­fen hoef je min­der te scrol­len. Houd je het ap­pa­raat als ta­blet in de por­tret­stand, dan heb je ge­noeg breed­te aan de zij­kan­ten.

De re­so­lu­tie van de camera ach­ter­op be­draagt 5 me­ga­pixel. De voor­ste camera heeft 1 me­ga­pixel en wordt on­der­steund door een 3D-IR-camera, zo­dat je via Win­dows Hel­lo kunt in­log­gen.

Ons test­ap­pa­raat had 16 GB RAM en een ssd van 256 GB. Gang­ba­re win­kel­mo­del­len heb­ben 1 te­r­aby­te aan op­slag­ca­pa­ci­teit en kos­ten zo’n 2000 eu­ro. Het in­stap­mo­del met Co­re i3-7100U kost de helft daar­van maar heeft ook maar 128 GB aan op­slag en 4 GB werk­ge­heu­gen.

Om­dat de pro­ces­sors in al­le uit­voe­rin­gen maxi­maal 15 watt ver­brui­ken, moe­ten ze ac­tief wor­den ge­koeld. De ven­ti­la­tor maakt in id­le op de desktop ech­ter al een zacht, pie­pend ge­luid en be­reikt na kor­te be­las­ting al het maxi­mum van 1 so­ne. Een BIOS-up­da­te (wij test­ten met ver­sie 3SCN48WW) zal in de toe­komst voor een op­los­sing moe­ten zor­gen.

Con­clu­sie

Met een Ka­by La­ke-cpu en USB C in­clu­sief Thun­der­bolt 3 biedt de Mi­ix 720 meer dan de Surfa­ce Pro 4. Bo­ven­dien is hij een stuk goed­ko­per. Het is al­leen te ho­pen dat de pro­ble­men met de ven­ti­la­tor nog wor­den op­ge­lost; ook zou­den we de Ac­ti­ve Pen 2 als sty­lus ver­wel­ko­men. (mvdm)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.