PDF-ge­reed­schap: pdfaPi­lot 7

C’t Magazine - - Inhoud -

Met pdfaPi­lot maak je do­cu­men­ten en e-mails ge­schikt om ze lang­du­rig te ar­chi­ve­ren. Daar­naast kun je met de tools druk­werk voor­be­rei­den.

pdfaPi­lot is geen klas­sie­ke pdf-edi­tor als Acro­bat of Foxit Phantom, maar eer­der een ver­za­me­ling En­gels­ta­li­ge tools om do­cu­men­ten voor ver­schil­len­de doel­ein­den te op­ti­ma­li­se­ren. Ver­sie 7 is com­pa­ti­bel met ver­aPDF en kan con­tent als af­beel­din­gen en stem­pels au­to­ma­tisch aan pdf's toe­voe­gen. Met de op­tie 'PDF/A in one click' kun je ge­o­pen­de do­cu­men­ten even snel la­ten con­tro­le­ren.

Ar­chi­ve­ren voor de lan­ge ter­mijn in PDF/A is het be­lang­rijk­ste. pdfaPi­lot kan fou­ten te­gen de stan­daard au­to­ma­tisch bij het con­tro­le­ren van pdf's op­los­sen. Daar­naast kan de mo­du­le do­cu­men­ten na con­tro­le om­zet­ten naar PDF/X voor druk en PDF/UA voor toe­gan­ke­lijk­heid. Dat laat­ste is ook han­dig voor het pu­bli­ce­ren van bro­chu­res in ePub.

Ver­der con­ver­teert de soft­wa­re OpenOf­fi­ce-, Mi­cro­soft Of­fi­ce-, Pa­ges-, Key­noteen EPS- en Pos­tScript-be­stan­den naar PDF/A – mits het be­tref­fen­de of­f­ice­pak­ket ook is ge­ïn­stal­leerd. De mail­con­ver­ter kan bij­la­gen on­der meer in het ori­gi­ne­le for­maat hou­den of naar PDF/A om­zet­ten. Au­to­ma­tisch toe­ge­voeg­de da­tum­stem­pels voor bin­nen­ge­ko­men post en Ba­tes-num­me­ring zor­gen voor or­de.

De Desktop- en Ser­ver-ver­sie ver­schil­len met na­me qua au­to­ma­ti­se­rings­ta­ken. pdfaPi­lot is een pri­ma all­roun­der voor kan­to­ren waar veel do­cu­men­ten moe­ten wor­den ver­werkt. Je krijgt er een con­sis­tent pdf-ar­chief mee en je kunt ook mak­ke­lijk klein druk­werk en pre­sen­ta­ties pu­bli­ce­ren. (mvdm)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.