GPS-trac­ker: Xexun TK102B

C’t Magazine - - Inhoud -

De gps-trac­ker Xexun TK102B geeft re­al­ti­me de lo­ca­tie door via sms of in­ter­net – met de ac­cu op­ge­la­den zelfs en­ke­le da­gen ach­ter el­kaar.

De TK102B is voor­zien van een gsm-mo­du­le en di­rect van­uit Azië te be­stel­len voor zo’n 50 à 60 eu­ro. Soms zie je zelfs een be­drag van 20 eu­ro voor­bij­ko­men, maar pas op dat het dan geen ‘fa­ke’pro­duct is! De trac­ker kan zijn po­si­tie via sms naar een an­de­re te­le­foon stu­ren en ook via GPRS naar een ser­ver. Je hebt daar­voor dus ook een sim­kaart met da­ta­bun­del of bel­te­goed no­dig. Je con­fi­gu­reert de trac­ker via sms; ook voor le­ken is dat niet in­ge­wik­keld. Als je via sms de lo­ca­tie te we­ten wilt ko­men, hoef je maar naar het num­mer te bel­len. De trac­ker be­ant­woordt dan met een sms waar­in een link van Goog­le Maps is op­ge­no­men. In de au­to-track-mo­dus wor­den de po­si­ties au­to­ma­tisch in een vrij te kie­zen in­ter­val ver­stuurd naar een (of meer­de­re) eer­der op­ge­ge­ven te­le­foon­num­mers.

Ook de SOS-knop van de trac­ker werkt via sms. Als je die min­stens drie se­con­den in­ge­drukt houdt, ver­stuurt de trac­ker de po­si­tie om de drie mi­nu­ten naar de in­ge­stel­de te­le­foon­num­mers. Wel moet de trac­ker daar­voor aan staan. Toen we hem de eer­ste keer in­scha­kel­den, had ons mo­del voor de eer­ste gps­lo­ca­tie zo’n 60 se­con­den no­dig. Met een sms-com­man­do van­af een op­ge­sla­gen te­le­foon­num­mer wordt de SOS-mo­dus weer af­ge­slo­ten.

Om de lo­ca­tie naar in­ter­net te stu­ren moet je toe­gang heb­ben tot een trac­kings­er­ver. Het hangt af van de ver­ko­per of je die er­bij krijgt. Heb je die niet, dan kun je ge­bruik­ma­ken van een aan­tal (deels) gra­tis trac­king­plat­forms. Je kunt ook zelf een trac­kings­er­ver in­stal­le­ren, bij­voor­beeld trac­car (zie link aan het eind). Zo’n ser­ver werkt ook op een mi­ni­com­pu­ter­tje als de Rasp­ber­ry Pi. Het door­ge­ven van een po­si­tie vergt zo’n 300 by­te aan da­t­avo­lu­me. Als je dus om de twee mi­nu­ten een po­si­tie wilt door­ge­ven, kost dat per maand nog geen 10 MB aan da­ta. De trac­ker heeft geen ener­gie­be­spa­ren­de mo­dus. De gp­sen gsm-mo­du­le wer­ken ge­woon door als er geen po­si­tie wordt ver­zon­den. Toen we in on­ze test el­ke mi­nuut on­ze po­si­tie lie­ten door­stu­ren, was de ac­cu na acht uur leeg. In de sms-mo­dus hield de ac­cu het 10 uur vol. Ver­stuur je de lo­ca­tie tel­kens om de paar mi­nu­ten, dan kun je er lan­ger dan een dag mee wer­ken.

De TK102 is pri­ma om je kin­de­ren op de cam­ping in de ga­ten te hou­den of als ex­tra ze­ker­heid­je bij een fiets­tocht. Dank­zij een uit­spa­ring kun je het ap­pa­raat­je bij­voor­beeld aan je sleu­tel­han­ger be­ves­ti­gen. Houd er wel re­ke­ning mee dat de trac­ker niet wa­ter­dicht is; bui­ten aan een au­to of mo­tor is dus geen aan­ra­der – ook al niet van­we­ge de zwak­ke mag­ne­ten. Als je het ap­pa­raat via een Eu­ro­pe­se (veel­al Duit­se) aan­bie­der koopt, be­taal je mis­schien wat meer maar kun je ook re­ke­nen op ga­ran­tie. (mvdm)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.