Screensa­ver en zen­der­lijst voor je Pi-ra­dio met Ki­vy

Ki­vy-co­de uit­ge­breid met screensa­ver en ei­gen zen­der­lijst

C’t Magazine - - Inhoud - Mir­ko Dö­l­le

Je hebt de in­ter­ne­t­ra­dio nau­we­lijks uit zijn screensa­ver ge­haald of hij scha­kelt 'spon­taan' over naar een an­de­re zen­der. Met een paar Ki­vy­truc­jes zijn der­ge­lij­ke te­kort­ko­min­gen mak­ke­lijk weg te wer­ken en kun je ook een ei­gen zen­der­lijst toe­voe­gen.

Van een Rasp­ber­ry Pi kun je vrij mak­ke­lijk een in­ter­ne­t­ra­dio ma­ken, zo lie­ten we in [1] zien. Qua ac­ces­soi­res kom je met een tou­chs­creen en een ac­tie­ve luid­spre­ker al een heel eind. De soft­wa­re, het ra­dio­front­end mp3pi, is een ei­gen pro­ject in Py­thon. Dat pro­ject ge­bruikt de nog niet zo be­ken­de Ki­vy­bi­bli­o­theek om de gra­fi­sche in­ter­fa­ce te ma­ken. Met de be­gin­se­len van het pro­gram­me­ren met Ki­vy uit [2] heb je de ba­sis om het front­end aan je ei­gen wen­sen aan te pas­sen. Breng zelf ver­be­te­rin­gen aan zo­als een screensa­ver die de zen­der­keu­ze niet in de war gooit en een ei­gen zen­der­lijst met al­leen je fa­vo­rie­te ra­dio­zen­ders. De com­man­do's uit dit ar­ti­kel en de pat­ches voor het ra­dio­front­end zijn te vin­den via de link on­der­aan dit ar­ti­kel.

Screensa­ver ver­be­terd

Veel ge­brui­kers had­den een pro­bleem met de screensa­ver. Die scha­kelt na­me­lijk al­leen het bac­k­light van het tou­chs­creen uit, maar de userin­ter­fa­ce blijft – hoe­wel on­zicht­baar – ver­der ge­woon ac­tief. Dat wreekt zich zo­dra je het tou­chs­creen aan­raakt om de screensa­ver uit te scha­ke­len. Het be­die­nings­ele­ment dat on­der dat aan­raak­punt staat, bij­voor­beeld de naam van een ra­dio­sta­ti­on of een but­ton, re­gi­streert een touch­event en scha­kelt om. Daar­om kon je de screensa­ver al­leen vei­lig uit­scha­ke­len door links­bo­ven op het scherm te tik­ken: op de plaats van het zen­der­lo­go.

Dat pro­bleem los je het mak­ke­lijkst op door een Sa­verS­creen toe te voe­gen: een ex­tra vir­tu­eel beeld­scherm. Het ra­dio­front­end werkt so­wie­so al met de in [2] uit­ge­leg­de ScreenMa­na­ger en twee screen­wid­gets: Mp3PiAp­pLay­out met de ra­dioin­ter­fa­ce en Set­tingsS­creen met de sys­teem­in­stel­lin­gen. In dat ar­ti­kel heb­ben we la­ten zien hoe je der­ge­lij­ke vir­tu­e­le scher­men in het kv­be­stand kunt de­cla­re­ren:

ScreenMa­na­ge­ment: Mp3PiAp­pLay­out: Set­tingsS­creen: ... <Mp3PiAp­pLay­out>: na­me: 'main'

... <Set­tingsS­creen>: na­me: 'set­tings' ...

In de Py­thon­co­de volgt dan de de­fi­ni­tie van de ScreenMa­na­ge­ment­wid­gets Mp3PiAp­pLay­out en Set­tingsS­creen. Maar er is een al­ter­na­tief voor het de­cla­re­ren in een kv­be­stand. Daar­bij wor­den de screen­wid­gets dy­na­misch in de Py­thon­co­de toe­ge­voegd:

class Mp3PiApp(App):

... def build(self):

... sm = ScreenMa­na­ger() sm.ad­d_wid­get(Mp3PiAp­pLay­out()) sm.ad­d_wid­get(Set­tingsS­creen())

...

Het ra­dio­front­end ge­bruikt die me­tho­de ook. Om een ex­tra vir­tu­eel scherm voor de screensa­ver toe te voe­gen, is het vol­doen­de om in het kv­be­stand mp3pi.kv on­der­aan de wid­get Sa­verS­creen te de­cla­re­ren:

<Sa­verS­creen>:

na­me: 'screensa­ver'

Je laat die wid­get ana­loog aan de twee an­de­re wid­gets tij­dens het ini­ti­a­li­se­ren aan­ma­ken in het Py­thon­be­stand mp3.py: ... sm = ScreenMa­na­ger() sm.ad­d_wid­get(Mp3PiAp­pLay­out()) sm.ad­d_wid­get(Set­tingsS­creen()) sm.ad­d_wid­get(Sa­verS­creen())

...

Bo­ven­dien moet je nog de bij de wid­get ho­ren­de ge­lijk­na­mi­ge klas­se Sa­verS­creen de­fi­ni­ë­ren. Dat kun je het beste doen bo­ven de klas­se Set­tingsS­creen in het be­stand mp3.py:

class Sa­verS­creen(Screen):

pass

De klas­se van de screensa­ver mag leeg en daar­mee vol­le­dig func­tie­loos blij­ven om­dat het ra­dio­front­end in de func­tie on_­mo­ti­on() bij ie­de­re aan­ra­king het hui­di­ge tijd­stip al in de va­ri­a­be­le last_ac­ti­vi­ty­_­ti­me op­slaat. Is er sinds de laat­ste aan­ra­king meer tijd ver­stre­ken dan in­ge­steld, dan ac­ti­veert de ein­de­lo­ze lus van sta­tus_ th­read() de screensa­ver. Het touch­event wordt daar­door ech­ter niet af­ge­van­gen – an­ders was het he­le­maal niet mo­ge­lijk een van de ele­men­ten op het beeld­scherm te be­die­nen.

Door over te scha­ke­len naar het le­ge screensa­ver­scherm zorgt de aan­ge­pas­te mp3.py er­voor dat er bij een ge­ac­ti­veer­de screensa­ver he­le­maal geen ele­ment meer op het beeld­scherm staat dat bij het weer tot le­ven wek­ken van het scherm per on­ge­luk ge­ac­ti­veerd kan wor­den.

Het om­ en te­rug­scha­ke­len naar het vir­tu­e­le scherm ge­beurt op de plek waar in het be­stand mp3.py het bac­k­light via de klas­se ScreenSa­ver ge­de­ac­ti­veerd (dis­play_off()) of ge­ac­ti­veerd (dis­play_on()) wordt:

if (ti­me.ti­me() ­ last_ac­ti­vi­ty­_­ti­me)

. > int(ti­me­out): if ScreenSa­ver.dis­play_sta­te

.is True: self.ma­na­ger.cur­rent =

.'screensa­ver' ScreenSa­ver.dis­play_off() el­se: if ScreenSa­ver.dis­play_sta­te— . is Fal­se: ScreenSa­ver.dis­play_on() self.ma­na­ger.cur­rent =

.'main'

De stan­daard ani­ma­tie voor het wis­se­len van het vir­tu­e­le scherm is ove­ri­gens dat het nieu­we er van rechts in­ge­scho­ven wordt en de ou­de schermin­houd naar links wordt weg­ge­duwd – zo­als in een dia­show. Uit wel­ke rich­ting het nieu­we scherm komt, be­paal je met de ScreenMa­na­ger:

self.ma­na­ger.tran­si­ti­on.di­rec­ti­on =— 'left'

Hier­mee komt het nieu­we scherm van links het beeld in schui­ven en wordt het ou­de naar rechts weg­ge­duwd.

Play­lists

Het ra­dio­front­end was he­le­maal op de json­zen­der­lijs­ten van ra­dio.de af­ge­stemd, maar on­der­steunt ook ei­gen, zelf sa­men­ge­stel­de zen­der­lijs­ten in het json­for­maat. Om de zen­der­lijs­ten met curl of een an­der pro­gram­ma te down­lo­a­den, moet je je voor­doen als een XBMC ra­dio­add­on. De out­put kun je het beste via een pi­pe door­ge­ven aan het com­man­do jq '.'. Dan wordt de JSON­co­de be­grij­pe­lij­ker op­ge­maakt. Voor­af moet jq nog wel in Rasp­bi­an ge­ïn­stal­leerd wor­den:

apt­get up­da­te && apt­get in­stall jq

Daar­na kun je de tool ge­brui­ken bij het com­man­do:

curl ­A “User­Agent: XBMC Ad­don Ra­dio” 'http://ra­dio.de/in­fo/— me­nu/broad­cast­sof­ca­te­go­ry?— ca­te­go­ry=_top'|jq '.' < ra­dio.de.json

Door de out­put van jq te pi­pen naar het be­stand cus­tom.json en bij mp3pi bij de in­stel­lin­gen Play­list op cus­tom te zet­ten, ge­bruikt mp3pi het lo­ka­le JSON­be­stand als zen­der­lijst.

Je kunt jq ook ge­brui­ken om er al­leen be­paal­de zen­ders uit te pik­ken. Geef ge­woon de naam van de ge­wens­te zen­der op. Hier een voor­beeld waar­mee je de zen­ders R.SH en KISS FM uit­fil­tert:

jq '[.[]|se­lect(.na­me==”"R.SH"” or .na­me==”KISS FM”)]' < ra­dio.de.json > cus­tom.json

Ei­gen zen­ders

Om zen­ders toe te voe­gen die niet op ra­dio. de te vin­den zijn, hoef je al­leen de zen­der­naam en de stream­url te ach­ter­ha­len en die in het JSON­for­maat in het be­stand cus­tom.json te zet­ten. Het ra­dio­front­end moet die zelf toe­ge­voeg­de zen­ders dan wel kun­nen on­der­schei­den van de zen­ders die via ra­dio.de wor­den op­ge­vraagd. De url van de play­list van een zen­der krijg je bij ra­dio.de pas te zien als je naar de web­si­te van die zen­der gaat en daar de zen­der­de­tails op­vraagt.

Om­dat al­le op ra­dio.de te vin­den zen­ders een ID gro­ter dan nul heb­ben, is het vol­doen­de om bij ei­gen toe­voe­gin­gen in de cus­tom.json­zen­der­lijst als ID 0 te ge­brui­ken. Een com­ple­te en­try ziet er dan zo uit: { "id": 0,

"na­me": "Ar­row Clas­sic Rock", "streamUrl": "http://www.ar­row.nl/—

streams/Rock128kmp3.pls"

}, De screensa­ver zet al­leen het bac­k­light uit. Raak je het tou­chs­creen aan om de screensa­ver uit te scha­ke­len en raak je daar­bij een be­die­nings­ele­ment aan, dan wordt dat on­her­roe­pe­lijk ge­ac­ti­veerd. Al­leen het zen­der­lo­go is vei­lig.

Daar­bij kun je als stream­url niet al­leen de di­rec­te url van de stream op­ge­ven, maar ook de url van een play­list in het pls­ of m3u­for­maat – mpg123 kan met al­le­bei over­weg. Der­ge­lij­ke play­lists kun je vin­den op web­si­tes als lis­ten­li­ve.eu. Daar staan per land en gen­re over­zich­ten van zen­ders en de bij­be­ho­ren­de play­list­urls. He­laas wel in html, die lijs­ten zijn niet be­schik­baar in het json­for­maat.

Toch kun je de lijs­ten van lis­ten­li­ve.eu goed au­to­ma­tisch im­por­te­ren. De naam van de zen­der staat in de eer­ste ta­bel­ko­lom, de link naar de bij­be­ho­ren­de play­list in de vier­de. Die ge­ge­vens kun je met het pro­gram­ma xml­star­let, ei­gen­lijk een xml­pro­ces­sor, mak­ke­lijk ex­tra­he­ren. Daar­voor haal je de zen­der­lijst met curl op, laat je de out­put door xml­star­let eerst om­zet­ten naar xml­con­for­me co­de, ver­wij­der je over­bo­di­ge na­mes­pa­ces en ex­tra­heer je ver­vol­gens de zen­der­naam uit de eer­ste ko­lom en de url van de play­list uit de vier­de:

curl ­s http://www.lis­ten­li­ve.eu/— bel­gi­um.html|xml­star­let ­­qui­et fo ­H|sed ­e 's/<html[^>]*>/<html>/g'|— xml­star­let sel ­t ­m '//tr' ­v 'td[1]' ­o '|' ­v 'td[4]/a[1]— /@href' ­n

Het bo­ven­staand com­man­do werkt goed voor de html­co­de van de mees­te lan­den (zo­als 'uk' en 'bel­gi­um'), maar het kan ge­beu­ren dat er in de html­co­de 'vreem­de te­kens' staan waar xml­star­let over strui­kelt. Dat is toe­val­lig het ge­val bij de html van 'ne­ther­lands', om­dat daar am­per­sands in staan in de vorm van & in plaats van &amp; en er ook com­men­taar­te­kens in staan in de vorm van <!­­ en ­­> . Met wat ex­tra sed­com­man­do's is dat te ver­hel­pen. Voeg vóór de eer­ste |xml­star­let het com­man­do |sed 's/&/&amp;/g' toe om de & te ver­van­gen. De com­men­taar­te­kens met al­les wat er­tus­sen staat, kun je ver­wij­de­ren door |sed ­e :a ­re 's/<!­­.*?­­>//g;/<!­­/N;//ba' toe te voe­gen vóór de twee­de |xml­star­let .

Het pi­pe­sym­bool wordt ge­bruikt als schei­dings­te­ken tus­sen de zen­der­naam (td[1]) en url (td[4]/a[1]/@href) om­dat die bij zen­der­na­men en urls niet voor­komt. Om het csv­for­maat om te zet­ten naar het be­no­dig­de json­for­maat, geef je de uit­voer weer met een pi­pe aan de json­pro­ces­sor jq door:

jq ­Rn 'in­put|in­puts|split("|")|— {id: 0, na­me:(.[0]), streamUrl:— (.[1])}'|jq ­s '.' > cus­tom.json

Het jq­com­man­do in­put|in­puts|... zorgt er­voor dat jq de eer­ste re­gel over­slaat – dat zijn de ko­lom­kop­pen van de ta­bel op de web­si­te. Ver­vol­gens wordt de in­voer op ba­sis van het pi­pe­sym­bool in twee ele­men­ten op­ge­splitst (split("|")) en wor­den de twee ele­men­ten .[0] en .[1] in­ge­bed in het json­ob­ject {...}. Daar­bij ge­ne­reert jq voor ie­de­re zen­der een apart json­ob­ject. Met de twee­de aan­roep van jq met ge­ac­ti­veer­de slurp­mo­dus (­s) wor­den al­le ob­jec­ten tot één en­ke­le lijst sa­men­ge­voegd: de kant­en­kla­re zen­der­lijst.

Een ei­gen­aar­dig­heid van de zen­der­lijs­ten van ra­dio.de is dat de stream­url niet in de zen­der­lijst staat. Daar­om moet de func­tie getStreamURL­by­Na­me() via de zen­der­ID eerst de de­tails nog van ra­dio. de down­lo­a­den. Voor zen­ders uit an­de­re bron­nen werkt dat na­tuur­lijk niet. Daar­om moet getStreamURL­by­Na­me() steeds aan de hand van de ID con­tro­le­ren of de zen­der van ra­dio.de af­kom­stig is en of de de­tails dus apart ge­down­load moe­ten wor­den. In al­le an­de­re ge­val­len moet de func­tie de op­ga­ve in de zen­der­lijst ge­brui­ken:

def getStreamURL­by­Na­me(self, na­me): id = self.getIdByNa­me(na­me) if id == 0: for item in self.da­ta: if item['na­me'] == na­me:

re­turn item['streamUrl'] el­se: sta­ti­on_­da­ta = self.getSta­ti­on— .(str(id)) re­turn sta­ti­on_­da­ta['streamUrl']

Au­to­ma­ti­sche keu­ze­lijs­ten

Het is nog een he­le toer om de zen­der­lijst in de in­ter­fa­ce te in­te­gre­ren. Het be­tref­fen­de Ki­vy­ele­ment daar­voor is Lis­tView. Dat neemt de weer­ga­ve en de vol­le­di­ge be­die­ning (scrol­len, se­lec­te­ren) op zich. Je de­fi­ni­eert het in het kv­be­stand mp3pi.kv:

Lis­tView: id: search_re­sults_­list adap­ter:

Lis­tAdap­ter(da­ta=[], se­lec­ti­on_­mo­de='sin­gle', cls=Fac­to­ry.Lis­tI­temBut­tonTit­le, arg­s_­con­ver­ter=

.root.arg­s_­con­ver­ter

)

De sim­pel­ste toe­pas­sing voor een Lis­tVie­w­ob­ject is een lijst met te­ken­reek­sen waar je door­heen kunt scrol­len zon­der ze te kun­nen se­lec­te­ren:

Lis­tView:

item_­strings:['1','2','3','4','5']

Voor de weer­ga­ve en be­die­ning ge­bruikt Ki­vy zo­ge­naam­de adap­ters. Die he­ten zo om­dat ze de weer te ge­ven da­ta aan Lis­tView aan­pas­sen. Bij een een­vou­di­ge lijst van te­ken­reek­sen ge­bruikt Ki­vy im­pli­ciet

de Sim­pleLis­tAdap­ter. Uit­ge­schre­ven ziet dat er zo uit:

Lis­tView: adap­ter:

Sim­pleLis­tAdap­ter( da­ta=['1','2','3','4','5'], cls=la­bel.La­bel)

De Sim­pleLis­tAdap­ter ver­wacht als da­ta een een­vou­di­ge lijst met af­zon­der­lij­ke te­ken­reek­sen. Voor de uit­voer ge­bruikt hij het bij cls aan­ge­ge­ven ele­ment – hier een een­vou­dig tekst­ele­ment.

Dat is an­ders bij de Lis­tAdap­ter. Die maakt het af­han­ke­lijk van de se­lec­ti­on_ mo­de mo­ge­lijk om één ('sin­gle') of meer­de­re ('mul­ti') ele­men­ten te se­lec­te­ren. Bo­ven­dien mag ach­ter da­ta niet meer al­leen een lijst van sim­pe­le te­ken­reek­sen staan, maar een (wil­le­keu­rig) com­plexe struc­tuur – zo­als de zen­der­lijst.

Maar de zen­der­lijst is geen lijst van te­ken­reek­sen die Lis­tAdap­ter sim­pel­weg aan het uit­voe­rele­ment kan door­ge­ven. Daar­om moet je via de pa­ra­me­ter arg­s_ con­ver­ter ook nog een con­ver­sie­func­tie op­ge­ven die dat doet – en zo'n func­tie in de Py­thon­co­de de­fi­ni­ë­ren.

Het out­put­for­maat van die func­tie moet een te­ken­reeks zijn of een ob­ject dat het uit­voe­rele­ment kan ver­wer­ken. Bij het ra­dio­front­end wordt de con­ver­sie ge­daan door de func­tie arg­v_­con­ver­ter() uit mp3.py:

def arg­s_­con­ver­ter(self, row_in­dex,

an_­obj): if row_in­dex % 2:

back­ground =[1, 1, 1, 0] el­se:

back­ground =[1, 1, 1,.5] re­turn {'text': an_­obj['na­me'], 'si­ze_hint_y': No­ne, 'de­se­lec­te­d_­co­lor':

back­ground}

Lis­tAdap­ter geeft de po­si­tie in de lijst en het uit te voe­ren ele­ment als pa­ra­me­ter door. De func­tie ge­bruikt de po­si­tie om de ach­ter­grond af­wis­se­lend zwart en grijs te kleu­ren om een twee­kleu­ri­ge lijst te ma­ken. Daar­om be­vat het out­put­ob­ject niet al­leen de naam van de zen­der, maar ook de ach­ter­grond­kleur.

De ove­ri­ge ei­gen­schap­pen van het uit­voe­rele­ment Lis­tI­temBut­tonTit­le, dat van Lis­tI­temBut­ton af­ge­leid is, zijn voor de even en on­e­ven en­try's op de lijst het­zelf­de en daar­om aan het be­gin van het kv­be­stand mp3pi.kv ge­de­fi­ni­eerd: <Lis­tI­temBut­tonTit­le@Lis­tI­temBut­ton>: font_­si­ze: 30 si­ze_hint_y: No­ne height: 60 li­ne_height:1

Wat nog ont­breekt is een re­ac­tie op het se­lec­te­ren van een ele­ment. Daar­voor heeft Lis­tAdap­ter de pa­ra­me­ter on_­se­lec­ti­on_chan­ge: waar de func­tie aan wordt ge­kop­peld die bij dat event aan­ge­roe­pen moet wor­den:

class Mp3PiAp­pLay­out(Screen):

... def __i­nit__(self, **kwargs):

... self.ids['search_re­sults_­list'].— .adap­ter.bind(on_­se­lec­ti­on_chan­ge— .=self.chan­ge_­se­lec­ti­on)

De func­tie chan­ge_­se­lec­ti­on() is in de­zelf­de klas­se ge­de­fi­ni­eerd:

def chan­ge_­se­lec­ti­on(self, args): if args.se­lec­ti­on: self.chan­ge_ima­ge(

args.se­lec­ti­on[0].text) self.stop_­se­cond_­th­read() self.start_­se­cond_­th­read( Sta­ti­ons.getStreamURL­by­Na­me(

args.se­lec­ti­on[0].text)) el­se:

self.stop_­se­cond_­th­read()

Die func­tie is meteen het cen­tra­le ele­ment van het ra­dio­front­end om­dat mpg123 daar­mee ge­start en ge­stopt wordt. Als pa­ra­me­ter krijgt de func­tie een lijst met de ge­se­lec­teer­de uit­voe­rele­men­ten. Bij het ra­dio­front­end, dat al­leen het se­lec­te­ren van een en­kel ele­ment toe­staat, is dat al­leen de ge­se­lec­teer­de Lis­tI­temBut­ton. Met be­hulp van de zen­der­naam uit text en de hier­bo­ven al uit­voe­rig be­schre­ven func­tie getStreamURL­by­Na­me() uit ra­dio­sta­ti­ons.py ach­ter­haalt de func­tie de play­list­url van de ge­se­lec­teer­de ra­dio­zen­der en wordt de weer­ga­ve in een nieu­we th­read ge­start – en de ra­dio geeft ge­luid. (jmu)

Li­te­ra­tuur

[1] Mir­ko Dö­l­le, Tho­mas Koch, We­reld­ont­van­ger, Pi als in­ter­ne­t­ra­dio met tou­ch­be­die­ning, c't 5/2017, p.34

[2] Mir­ko Dö­l­le, Met en zon­der X, GUI-ont­wik­ke­ling

met Ki­vy voor Py­thon, c't 6/2017, p.134

In­clu­sief de screensa­ver zijn er nu drie vir­tu­e­le scher­men in het ra­dio­front-end. Door­dat er bij het in­scha­ke­len van de screensa­ver over­ge­scha­keld wordt naar het Sa­verS­creen-scherm, ver­oor­zaak je bij het weer ac­ti­ve­ren van het scherm door de aan­ra­king niet per on­ge­luk een touch-event op een van de be­die­nings­ele­men­ten – het vir­tu­e­le scherm van de screensa­ver is im­mers he­le­maal leeg.

Het ra­dio­front-end kan zen­der­lijs­ten in html-for­maat niet recht­streeks im­por­te­ren. Door de strak­ke schei­ding van naam en play­list-url in ver­schil­len­de ko­lom­men kun je der­ge­lij­ke pa­gi­na's met xml­star­let voor­af fil­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.