c't WIMa­ge met Cre­a­tors Up­da­te

c't-WIMa­ge: ver­nieu­win­gen door Cre­a­tors Up­da­te

C’t Magazine - - Inhoud - Axel Vahl­diek

Met ons ei­gen c’t-WIMa­ge-script maak je met slechts een dub­bel­klik een ima­ge van je Win­dows-par­ti­tie. Je kunt zo'n ima­ge op na­ge­noeg al­le hard­wa­re te­rug­zet­ten. Re­gel­ma­tig krij­gen we na ver­schij­ning van een nieu­we Win­dows-ver­sie de vraag of de tool nog als van­ouds werkt. Het ant­woord hier­op voor de re­cen­te Win­dows 10 ver­sie 1703: ja – en nu zelfs met usb-sticks.

En om de hier­na te ver­wach­ten vra­gen ook meteen te be­ant­woor­den: nee, er is geen nieu­we ver­sie van c’t-WIMa­ge uit­ge­ko­men. In­dien je dus al met het script werkt, kun je het nog steeds ge­woon ge­brui­ken – ook on­der Win­dows 10 ver­sie 1703. Mocht je c’t-WIMa­ge nog he­le­maal niet ken­nen, dan vind je in het ka­der op de vol­gen­de pa­gi­na een in­lei­ding.

Nieuw is dat Mi­cro­soft in de Cre­a­tors Up­da­te een schoon­heids­fout­je heeft ver­hol­pen. In de vo­ri­ge ver­sie van Win­dows 10 – de An­ni­vers­a­ry Up­da­te die 1607 als ver­sie­num­mer had – zat in het pro­gram­ma dism.exe een klei­ne bug. c'tWIMa­ge maakt van dat pro­gram­ma ach­ter de scher­men ge­bruik om be­stan­den te back-up­pen. Bij ver­sie 1607 ver­scheen niet meer de naam en om­schrij­ving in het keu­ze­ven­ster voor het te­rug­zet­ten van in­stal­la­ties. Bij al­le an­de­re ima­ges van Win­dows 8.1 tot Win­dows 10 ver­sie 1511 was dat nog wel het ge­val. De bug maak­te de ima­ges niet on­bruik­baar, want de da­tum van het ima­ge werd wel nog in­ge­vuld. Daar­naast kon je de ge­wens­te ima­ge iden­ti­fi­ce­ren aan de hand van het be­stand Bac­ku­plist.txt dat c't-WIMa­ge na el­ke back-up bij­werk­te. Maar al met al was het min­der fijn [3].

Mi­cro­soft heeft dit schoon­heids­fout­je in Win­dows 10 ver­sie 1703 stil­zwij­gend op­ge­lost. Je ziet nu dus wel een om­schrij­ving. Het eni­ge wat je daar­voor hoeft te doen, is de Cre­a­tors Up­da­te te in­stal­le­ren. Het maakt ver­der niet uit of je met ct­wima­ge2. bat of met ct­wima­ge2a.bat werkt. Om­dat de bug is ver­hol­pen, wer­ken bei­de tools nu op de­zelf­de ma­nier.

Nu ook voor sticks

Tot en met ver­sie 1607 gold voor al­le Win­dows-ver­sies dat op een usb-stick die zich als ver­wis­sel­ba­re schijf ken­baar maak­te, maar één par­ti­tie kon wor­den ge­maakt en weer­ge­ge­ven. Wil je een usb-schijf ge­brui­ken om met c't-WIMa­ge back-ups te ma­ken, dan heb je twee par­ti­ties no­dig: een FAT32-par­ti­tie, waar­mee je van de stick ook in de UEFI-mo­dus kunt boo­ten én een NTFS-par­ti­tie voor het con­tai­ner­be­stand. Dit laat­ste be­stand wordt im­mers snel gro­ter dan 4 GB, waar­mee de maxi­ma­le be­stands­groot­te van FAT32 wordt over­schre­den. Con­creet hield dat lan­ge tijd in dat je al­leen ex­ter­ne har­de schij­ven of ssd’s kon ge­brui­ken – of je moest een stick heb­ben die zich dank­zij spe­ci­a­le firm­wa­re als ge­wo­ne schijf kon iden­ti­fi­ce­ren. Die tij­den zijn nu voor­bij: van­af ver­sie 1703 on­der­steunt Win­dows ook meer­de­re par­ti­ties op een usb-stick die zich als ver­wis­sel­ba­re schijf iden­ti­fi­ceert.

Het ge­volg is dus dat je nu ook een usb-stick kunt ge­brui­ken om back-ups met c’t-WIMa­ge te ma­ken. Wel moet je dan nog op een din­ge­tje let­ten: de stick moet on­der 1703 wor­den ge­con­fi­gu­reerd, zo­dat je mo­men­teel dus ook al-

leen 1703-in­stal­la­ties kunt back-up­pen en te­rug­zet­ten. Voor Win­dows 8.1 t/m Win­dows 10 ver­sie 1607 heb je dus nog steeds een usb-schijf no­dig.

Stick con­fi­gu­re­ren

Het con­fi­gu­re­ren van c’t-WIMa­ge op een usb-stick gaat op na­ge­noeg de­zelf­de ma­nier als bij de in­stal­la­tie op een usb-schijf. Voor­dat je ver­der leest en de stick in­plugt, kun je het best wel eerst de uit­ge­brei­de hand­lei­ding over c’t-WIMa­ge [1] le­zen.

Voor het ge­bruik van c’t-WIMa­ge kun je in prin­ci­pe el­ke wil­le­keu­ri­ge stick ne­men – zo­lang die maar vol­doen­de ruim­te biedt voor de ima­ges. Min­der dan 16 gi­ga­by­te is in de prak­tijk niet han­dig.

Daar­naast heb je een ISO van het in­stal­la­tie­me­di­um van Win­dows 10 ver­sie 1703 no­dig. Je kunt die down­lo­a­den met de Me­dia Cre­a­ti­on Tool (zie link aan het eind van het ar­ti­kel). Se­lec­teer, na­dat je met de voor­waar­den ak­koord bent ge­gaan, de op­tie 'In­stal­la­tie­me­dia...an­de­re pc ma­ken'. De waar­den voor de taal, ar­chi­tec­tuur en ver­sie in het vol­gen­de ven­ster pas­sen bij de pc waar­op je de tool laat draai­en. Als je van die pc een back-up wilt, staat het zo goed. Kies bij de vol­gen­de stap voor 'ISO-be­stand' – de me­de­de­ling er­on­der dat je het be­stand la­ter op een dvd moet bran­den, is in­mid­dels ach­ter­haald. Ne­geer dat ge­woon.

In de vol­gen­de stap­pen wordt de stick com­pleet ge­wist. Zorg er dus voor dat er geen be­lang­rij­ke da­ta meer op staan! Druk op de Win­dows-toets en typ 'Her­stel' in tot­dat je de op­tie 'Een her­stel­sta­ti­on ma­ken' ziet ver­schij­nen. Na­dat je dat hebt ge­se­lec­teerd, ver­schijnt er een wi­zard. Ver­wij­der het vin­kje voor 'Maak een back-up...het her­stel­sta­ti­on' en klik op 'Vol­gen­de'. Let er­op dat ook echt de usb­stick is ge­se­lec­teerd en laat de wi­zard zijn werk doen. In­dien je de vraag krijgt of de nieuw ge­con­fi­gu­reer­de par­ti­tie ge­for­mat­teerd moet wor­den, moet je die af­wij­zen. An­ders wordt juist dat­ge­ne weer ge­wist wat net naar de stick werd ge­ko­pi­eerd.

Bij ons kwam het af en toe voor dat de wi­zard er­mee op­hield. Dat is ech­ter niet iets om je heel druk over te ma­ken. De stick was dan wel he­le­maal leeg maar na­dat we via het Schijf­be­heer (druk op Win­dows+X en se­lec­teer de be­tref­fen­de op­tie) een nieu­we par­ti­tie had­den ge­maakt, werd de stick bij een vol­gen­de po­ging wel goed ge­con­fi­gu­reerd. Om­dat de tool daar­naast soms lang be­zig is, kan het hel­pen de ener­gie­be­spa­ren­de in­stel­lin­gen uit te zet­ten. Ook een vi­rus­scan­ner (bij ons: Gda­ta To­tal Se­cu­ri­ty) kan een stain-de-weg vor­men.

Par­ti­ti­o­ne­ren en vul­len

De stick is nu boot­a­ble en heeft een FAT32­par­ti­tie van maxi­maal 32 GB. In de mees­te ge­val­len neemt die par­ti­tie waar­schijn­lijk veel te veel ruim­te in. Om­dat Win­dows de par­ti­tie niet kan ver­klei­nen, kun je al­le map­pen en be­stan­den het best even naar een wil­le­keu­ri­ge an­de­re map ko­pi­ë­ren. Wis daar­na de par­ti­tie via het Schijf­be­heer ('Vo­lu­me ver­wij­de­ren' via het snel­me­nu) en maak een nieu­we par­ti­tie van hoog­uit 1000 me­ga­by­te ('Nieuw een­vou­dig vo­lu­me'). Let daar­bij op het goe­de be­stands­sys­teem. Stan­daard is 'FAT' ge­se­lec­teerd, maar dat moet 'FAT32' wor­den. Bij 'Vo­lu­me­naam' typ je bij­voor­beeld 'USB-boot'. De­ze naam zal la­ter ook aan de par­ti­tie in de Ver­ken­ner wor­den ge­ge­ven. Ver­geet ook ze­ker niet om di­rect na het ma­ken van de par­ti­tie de re­gel 'Par­ti­tie als ac­tief mar­ke­ren' te ac­ti­ve­ren (via het snel­me­nu).

De res­te­ren­de vrije ruim­te kun je nu com­pleet voor een an­de­re par­ti­tie be­schik­baar stel­len. Geef daar­aan bij­voor­beeld de naam 'USB-da­ta'. Je kunt nu niet het be­stands­sys­teem wij­zi­gen. Dat is ech­ter geen pro­bleem. Laat de wi­zard ge­woon zijn werk af­ma­ken. In­dien je op het eind weer wordt ge­vraagd om de par­ti­tie te for­mat­te­ren, moet je dat nu wel doen. Se­lec­teer an­ders 'For­mat­te­ren' in het snel­me­nu van de nieu­we par­ti­tie en wij­zig het be­stands­sys­teem in 'NTFS'.

Nu kun je via de Ver­ken­ner naar bei­de par­ti­ties da­ta ko­pi­ë­ren. In USB-boot komt al­les wat je eer­der van de stick had ge­ko­pi­eerd. De eni­ge uit­zon­de­ring die je niet hoeft te ko­pi­ë­ren is de ver­bor­gen map 'Sy­s­tem Vo­lu­me In­for­ma­ti­on'. In 'USB-da­ta' komt de in­houd van het ge­down­lo­a­de ISO-be­stand. Met een dub­bel­klik hier­op kop­pelt de Ver­ken­ner het be­stand als vir­tu­e­le dvd-dri­ve. Ko­pi­eer de com­ple­te in­houd naar 'USB-da­ta' di­rect naar de root­map – niet naar een of an­de­re sub­map. Wis daar­na bij USB-da­ta in de map 'sour­ces' het be­stand In­stall.wim resp. In­stall.esd. Een van bei­de zal voor­ko­men. Ze zijn ook her­ken­baar aan het feit dat ze en­ke­le gi­ga­by­te groot zijn.

Down­load daar­na via de link hier­on­der het zip-be­stand met c’t-WIMa­ge. Je ziet er een voor 64-bit en een voor 32-bit, neem het be­stand dat bij je pc past. Pak het be­stand uit en zet de be­stan­den ook on­der 'USB-da­ta' – ook nu weer meteen in de root­map. Start ver­vol­gens ct­wima­ge2boot­ma­ker.bat, zo­dat de boot­co­de op 'USB-boot' wordt aan­ge­past. Daar­na is de stick ge­reed voor ge­bruik. Lees van te vo­ren dus wel echt de bij­be­ho­ren­de hand­lei­ding. Je vindt die net als een FAQ over ctWIMa­ge on­der de soft­link.

(mvdm)

Li­te­ra­tuur [1] Axel Vahl­diek, Red­dings­boei ver­sie 2, c’t-WIMa­ge maakt back-ups van Win­dows 8.1 en Win­dows 10, c’t 6/2016, p.134

[2] Axel Vahl­diek, FAQ c’t-WIMa­ge, Ant­woor­den op

de meest ge­stel­de vra­gen, c’t 4/2015, p.110

[3] Axel Vahl­diek, Win­dows An­ni­vers­a­ry Up­da­te, c’t

11/2016, p.144

c’t-WIMa­ge is nu ook met een usb-stick te ge­brui­ken. Een wi­zard han­delt de eer­ste stap­pen af voor het con­fi­gu­re­ren van de stick. Ver­wij­der het vin­kje bij de op­tie on­der; dat be­spaart ruim­te.

Met de Cre­a­tors Up­da­te is de bug er­uit dat in het keu­ze­ven­ster voor te­rug­zet­ten geen naam of om­schrij­ving bij de ima­ges wordt weer­ge­ge­ven: de twee bo­ven­ste ima­ges zijn nog on­der ver­sie 1607 ge­maakt, de on­der­ste on­der 1703.

Een an­de­re wi­zard helpt je aan een nieu­we boot-par­ti­tie. Het stan­daard­be­stands­sys­teem is ech­ter niet goed: wij­zig dat in FAT32.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.