Net­werk­ka­bel­tes­ters

Ap­pa­ra­ten om net­werk­ka­bels te tes­ten

C’t Magazine - - Inhoud - Ernst Ahlers

Bij een ha­pe­ren­de in­ter­net­ver­bin­ding kan het pro­bleem ook in het lo­ka­le net­werk zit­ten. Als je daar vaak mee te ma­ken hebt, kan het de moei­te zijn om te­st­ap­pa­ra­tuur aan te schaf­fen waar­mee je de­fec­te ka­bels snel op kunt spo­ren. Zul­ke ap­pa­ra­ten zijn er in ver­schil­len­de prijs­klas­sen.

Met een ka­bel­tes­ter van zo'n 30 eu­ro, zo­als de De­lock 86106 (links op de fo­to), test je net­werk­ka­bels met één druk op de knop. Steek de bei­de uit­ein­den van de ka­bel in de LAN-poor­ten van het ap­pa­raat. Dat kan een patch­ka­bel zijn, maar ook de ka­bel tus­sen pc en rou­ter. De pas­sie­ve adap­ter rechts­on­der kun je er­uit schui­ven en los ge­brui­ken, zo­dat je ook een ka­bel kunt tes­ten die dwars door het ge­bouw ligt.

Na een druk op de knop test het ap­pa­raat bin­nen een se­con­de de af­zon­der­lij­ke aders en de af­scher­ming van de ka­bel. Daar­na wordt 5 se­con­den lang via leds het re­sul­taat ge­toond. Zo zie je of al­le acht de aders en de af­scher­ming in or­de zijn, of dat er spra­ke is van kort­slui­ting of breu­ken. Met twee mee­ge­le­ver­de adap­ters kun je ook BNC-co­ax­ka­bels en usb-ka­bels tes­ten.

Op de­ze ma­nier weet je of al­le aders 1:1 door­ver­bon­den zijn, maar niet of de ader­pa­ren mis­schien ver­keerd zijn aan­ge­slo­ten. Voor een sto­rings­vrije over­dracht van de hoog­fre­quen­te ether­net­sig­na­len moe­ten de pa­ren na­me­lijk op de pin­nen 1/2, 3/6, 4/5 en 7/8 zit­ten. Dat moet je con­tro­le­ren door te kij­ken naar de kleu­ren van de aders in de stek­kers. Je weet dus nog niet of het sig­naal wel goed over de ka­bel ge­stuurd wordt. Maar als je vaak net­werk­ka­bels moet tes­ten – ook al zijn het maar goed­ko­pe patch­ka­bels – wordt dit klus­je dank­zij de­ze klei­ne in­ves­te­ring een stuk mak­ke­lij­ker. Na­tuur­lijk kun je de af­zon­der­lij­ke aders ook door­me­ten met een mul­ti­me­ter, maar dat is heel wat meer werk. Voor cir­ca 45 eu­ro heb je een LAN-tes­ter die ook PoE kan de­tec­te­ren (De­lock 86107) en aan­geeft of en door wel­ke aders stroom loopt (Po­wer over Ether­net vol­gens IEEE 802.3af/at).

Ac­tie­ve LAN-test

Als de be­ka­be­ling goed werkt, kan de ether­net­ver­bin­ding ac­tief getest wor­den. Daar­voor kun je na­tuur­lijk een no­te­book met gi­ga­bit­poort aan­slui­ten. Com­pac­ter en goed­ko­per is de Poc­kether­net (mid­den op de fo­to) voor 200 eu­ro. Dit kast­je werkt

met een ac­cu en kan ether­net tes­ten op 10, 100 en 1000 Mbit/s. Hij is half zo groot als een poc­ket­boek en heeft geen dis­play of toet­sen­bord. Je be­dient hem met een via blue­tooth 4.0 ge­kop­pel­de An­droid- of iOSsmartpho­ne en de bij­be­ho­ren­de app [1].

Sluit je de Poc­kether­net aan op een ac­tie­ve LAN-poort, dan brengt hij een ether­net­ver­bin­ding tot stand. Je krijgt niet al­leen de maxi­maal haal­ba­re snel­heid te zien, maar ook of er stroom via PoE wordt ge­le­verd, een DHCP-ser­ver adres­sen uit­deelt, in­ter­ne hosts be­reik­baar zijn en of er een rou­ter ver­bin­ding maakt met in­ter­net. Voor dat laat­ste kun je drie ping-tar­gets in­stel­len.

Met de bij­ge­le­ver­de wi­re­map/loop­back-adap­ter kun je ook de be­ka­be­ling con­tro­le­ren. An­ders dan de een­vou­di­ge test­ap­pa­ra­ten geeft de Poc­kether­net aan hoe lang de ka­bel on­ge­veer is of waar de breuk zit, met een nauw­keu­rig­heid van ±2 me­ter of 5 pro­cent. Als de toe­wij­zing van de wand­con­tact­do­zen niet goed is ge­do­cu­men­teerd, helpt de Blin­ker-func­tie: die zorgt dat het lamp­je op de switch lang­zaam knip­pert om aan te ge­ven aan wel­ke poort de Poc­kether­net hangt.

De Poc­kether­net kan met de BER­me­ting (Bit Er­ror Ra­te) ook de door­voer­snel­heid tes­ten, zo­lang er geen ac­tie­ve net­werk­ele­men­ten als swit­ches of hubs op de rou­te zit­ten. Als bij de BER-me­ting fou­ten wor­den ge­con­sta­teerd, moet je het net­werk­seg­ment vak­kun­dig la­ten con­tro­le­ren met pro­fes­si­o­ne­le ap­pa­ra­tuur op de toe­ge­sta­ne grens­waar­den voor dem­ping en over­spraak.

Ge­zien de func­ti­o­na­li­teit vin­den we de prijs van 200 eu­ro heel re­de­lijk, al blijft er nog wel wat te wen­sen over. Met de ge­tes­te rm­wa­re­ver­sie 26 gaf de Poc­kether­net geen dia­gnos­ti­sche in­for­ma­tie voor IPv6. Daar­voor moet je dus als­nog een no­te­book aan de te tes­ten LAN-poort han­gen. Nu weet je al­leen óf die ver­bin­ding werkt.

Pro­fes­si­o­ne­le ap­pa­ra­tuur

He­le­maal bo­ven­aan de lad­der vin­den we te­st­ap­pa­ra­tuur voor pro­fes­si­o­neel te­le­com­ge­bruik. Een voor­beeld hier­van is de Ar­gus 162. Fa­bri­kant In­tec om­schrijft die als uni­ver­seel test­ap­pa­raat voor de ‘laat­ste ki­lo­me­ter’ en het lo­ka­le net­werk. Al­leen al de ba­sis­uit­voe­ring voor het tes­ten van ADSL2+ en gi­ga­bit-ether­net kost cir­ca 2700 eu­ro. Met di­ver­se op­ties en ac­ces­soi­res er­bij rin­kelt de kas­sa en­thou­si­ast door rich­ting 5000 eu­ro.

Sim­pel­weg al­le func­ties op­som­men zou al meer­de­re pa­ra­gra­fen kos­ten. De be­lang­rijk­ste zijn tes­ten van be­ka­be­ling en wer­king voor ana­lo­ge te­le­fo­nie, ISDN, gi­ga­bit-ether­net, 4G, ADSL2+/VDSL2/G. fast in­clu­sief Su­per­vec­to­ring en VDSL2bon­ding via een ge­ïn­te­greerd mo­dem, plus FTTx/GPON via een SFP-mo­du­le.

Het ap­pa­raat test VoIP en mul­ti­cast-tv door een te­le­foon, een pc of een set­topbox te emu­le­ren en heeft daar ver­schil­len­de pro­vi­der­pro elen voor. Die zijn op het ap­pa­raat een beet­je las­tig te wij­zi­gen. Het is mak­ke­lij­ker om ze te de ni­ë­ren via de bij­be­ho­ren­de be­heer­soft­wa­re op een Win­dows-pc en ze ver­vol­gens via usb over te zet­ten naar het test­ap­pa­raat. Even­tu­eel is het ap­pa­raat ook te be­die­nen met een op­ti­o­ne­le usb-adap­ter (LAN of wi ) via de Ar­gus-cloud. Re­sul­ta­ten kun­nen in een ver­slag wor­den be­waard en ge­üpload.

De testsui­te, bij­voor­beeld ‘VDSL Rou­ter’, stel je met na­vi­ga­tie­knop­pen in op een kleu­ren­dis­play ter groot­te van je hand­palm. Ver­vol­gens laat het ap­pa­raat gra sch zien wel­ke van zijn aan­slui­tin­gen waar­mee ver­bon­den moe­ten wor­den. Daar­na kun je af­zon­der­lij­ke tests uit­voe­ren of (via ge­down­lo­a­de pro elen) au­to­ma­ti­sche con­tro­le­pro­ce­du­res star­ten.

Voor net­werk­pro­fes­si­o­nals zijn de mees­te func­ties van de Ar­gus 162 gro­ten- deels van­zelf­spre­kend. Maar als je het ap­pa­raat he­le­maal wilt le­ren ken­nen, moet je re­ke­nen op een lan­ge­re leer­pe­ri­o­de en is het zin­vol de ‘Pro­fes­si­o­nal Ar­ti­cles’ en an­de­re do­cu­men­ten op de web­si­te van Ar­gus goed door te ne­men.

Con­clu­sie

Te­st­ap­pa­ra­tuur van en­ke­le dui­zen­den eu­ro’s is be­slist al­leen iets voor be­drij­ven die hun brood ver­die­nen met het in­stal­le­ren van te­le­com­net­wer­ken en het op­los­sen van pro­ble­men op die net­wer­ken. Voor de ge­le­gen­heids-ad­min is een ap­pa­raat van een paar tien­tjes vol­doen­de om er­ach­ter te ko­men of de be­ka­be­ling van het lo­ka­le net­werk über­haupt wel in or­de is. Voor al­le si­tu­a­ties hier tus­sen­in kun­nen de ac­tie­ve LAN-tests van de Poc­kether­net met 200 eu­ro een aan­zien­lijk ho­ge­re, maar nog wel zin­vol­le in­ves­te­ring zijn.

De Poc­kether­net kan niet al­leen on­ge­veer de leng­te van de net­werk­ka­bel be­pa­len, maar ook con­tro­le­ren of er bij de over­dracht van pak­ket­ten pro­ble­men op­tre­den.

In plaats van je blind te sta­ren op de aders in de stek­ker, be­kijk je met de Poc­kether­net een wi­re­map van de ka­bel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.