Tips en trucs

C’t Magazine - - Inhoud -

Win­dows in zwart-wit

Ik heb een tijd­je ge­le­den iets over een toet­sen­com­bi­na­tie ge­le­zen waar­mee je Win­dows op zwart-wit kunt zet­ten. Dat zou het wer­ken met mijn no­te­book in de bui­ten­lucht een stuk mak­ke­lij­ker ma­ken. He­laas kan ik die toet­sen­com­bi­na­tie niet meer vin­den.

Win­dows heeft geen zwart-wit op­tie. Waar­schijn­lijk be­doel je de in­stel­ling 'Hoog con­trast'. Die zet je aan met de toet­sen­com­bi­na­tie Alt + lin­ker Shift + PrtScn en daar­na op En­ter druk­ken. Met de­zelf­de toet­sen­com­bi­na­tie zet je het scherm weer te­rug naar de nor­ma­le si­tu­a­tie.

USB 3.0 ver­oor­zaakt sto­ring bij wi­fi en draad­lo­ze muis

Bij het aan­slui­ten van een USB 3.0-schijf op mijn Surfa­ce Book zakt de wi­fi­ver­bin­ding (2,4 GHz) in. Vol­gens Mi­cro­soft treedt het pro­bleem op de 5GHz-band niet op. Klopt dat?

In­tel heeft in 2012 al een whi­te­pa­per ge­pu­bli­ceerd (zie de link hier­on­der) waar­in sto­rin­gen van wi­fi­ver­bin­din­gen en draad­lo­ze in­voer­ap­pa­ra­tuur zo­als draad­lo­ze toet­sen­bor­den door USB 3.0-ap­pa­ra­tuur be­schre­ven wor­den. In de Su­perSpeed­mo­dus ver­stuurt USB 3.0 da­ta met 5 gi­ga­trans­fers per se­con­de. De ba­sis­fre­quen­tie van die 5 gi­ga­trans­fers is 2,5 GHz. Dat ligt zeer dicht bij de wi­fi­band (2,400-2,483 GHz) en zorgt er­voor dat ka­bels, aan­slui­tin­gen en ap­pa­ra­ten hoog­fre­quen­te sig­na­len uit­zen­den. Met een goe­de af­scher­ming sto­ren die elek­tro­mag­ne­ti­sche gol­ven an­de­re ap­pa­ra­ten niet, maar soms ge­beurt dat toch.

In som­mi­ge ge­val­len is het dan vol­doen­de om het USB 3.0-ap­pa­raat iets an­ders te plaat­sen of om het met een an­de­re ka­bel of via een hub aan te slui­ten. An­ders­om kun je ook de usb-re­cei­ver van een draad­loos toet­sen­bord of muis op een an­de­re usb-poort aan­slui­ten of met een kor­te ka­bel ver­len­gen om de af­stand tot het USB 3.0-ap­pa­raat te ver­gro­ten. Je kunt de ver­bin­ding met de rou­ter of het ac­ces­spoint ook ver­be­te­ren door naar de 5GHz-band over te stap­pen.

www.ct.nl/soft­link/1707142

Ex­chan­ge-client voor An­droid heeft pro­bleem met ap­pa­raat­ver­sleu­te­ling

Sinds de laat­ste firm­wa­re-up­da­te van An­droid 6 naar 7 werkt de Out­look­client op mijn Sams­ung Ga­laxy niet meer. De ge­ïn­stal­leer­de ap­pa­raat­be­heer­der wil dat de smartpho­ne ver­sleu­teld is, maar bij de An­droid-in­stel­lin­gen kan ik geen op­tie vin­den om ver­sleu­te­ling aan te zet­ten. Hoe los ik dat op?

Als de me­nu-op­tie voor het ac­ti­ve­ren van ver­sleu­te­ling ont­breekt, be­te­kent dat sinds An­droid 4 dat de te­le­foon al ver­sleu­teld is. Goog­le heeft bij An­droid 7 ech­ter een de­tail in de ver­sleu­te­ling ver­an­derd. Mo­ge­lijk her­kent de app daar­om niet meer dat het ap­pa­raat al ver­sleu­teld is. Maar het kan ook zijn dat Sams­ung een bug ge­ïn­tro­du­ceerd heeft. Wan­neer je een iden­tie­ke te­le­foon bij de hand hebt, kun je die bij wij­ze van test naar de fa­brieks­in­stel­lin­gen te­rug­zet­ten en de in­stal­la­tie op­nieuw uit­voe­ren. Een an­de­re op­tie is om een an­de­re app voor Ex­chan­ge te ge­brui­ken, bij­voor­beeld Ni­ne van 9fol­ders.

Op af­zon­der­lij­ke scher­men

Ik werk met twee beeld­scher­men. Ik wil daar­bij de Out­look-agen­da op het ene scherm heb­ben en mijn Post­vak IN op het an­de­re zet­ten. Maar als ik het ene on­der­deel open, gaat het an­de­re weer dicht. Kan dat ook an­ders?

Ja­ze­ker. Als je de mo­du­les niet zo­als nor­maal met de lin­ker­muis­knop aan­klikt, maar met de rech­ter. Dan kun je er in het snel­me­nu voor kie­zen om ze in een nieuw ven­ster te ope­nen. Dat werkt niet al­leen met de mo­du­les, maar ook met af­zon­der­lij­ke mail­map­pen en agen­da's.

Win­dows 10 OneDri­ve ver­wij­de­ren

Ik wil bij Win­dows 10 de cloud­op­slag­app OneDri­ve van Mi­cro­soft niet ge­brui­ken en ook niet meer zien in de Ver­ken­ner. Hoe kom ik er van­af?

In de hui­di­ge ver­sie kun je OneDri­ve net als an­de­re pro­gram­ma's via 'Apps en on­der­de­len' bij de Win­dows-in­stel­lin­gen of via 'Pro­gram­ma's en on­der­de­len' in het klas­sie­ke Con­fi­gu­ra­tie­scherm ver­wij­de­ren. Als het bij­be­ho­ren­de item ont­breekt, kun je het de­ïn­stal­le­ren ook hand­ma­tig in wer­king zet­ten. Klik met de rech­ter­muis­knop op de start­knop links­on­der en kies 'Op­dracht­prompt (Ad­mi­ni­stra­tor)' of 'Win­dows Po­werShell (Ad­min)'. Bij een 32-bit sys­teem ver­wij­der je de OneDri­ve-client met het com­man­do

C:\Win­dows\Sy­s­tem32\OneDri­veSe­tup.—

exe -un­in­stall

Als je een 64-bit sys­teem hebt, is het com­man­do:

C:\Win­dows\Sys­WOW64\OneDri­veSe­tup.—

exe -un­in­stall

Wil je OneDri­ve op de pc la­ten staan om hem la­ter niet op­nieuw te moe­ten in­stal­le­ren, dan kun je ook in­stel­len dat hij niet te­ge­lijk met Win­dows ge­start moet wor­den. Klik in dat ge­val met de rech­ter­muis­knop op het OneDri­ve-pic­to­gram in het sys­teem­vak van de taak­balk en kies 'In­stel­lin­gen'. Ga naar het tab­blad 'In­stel­lin­gen' en ver­wij­der het vin­kje voor 'OneDri­ve au­to­ma­tisch star­ten wan­neer ik me aan­meld bij Win­dows' en klik op OK.

Dan staat er nog een OneDri­ve-kop­pe­ling in het na­vi­ga­tie­ge­deel­te van de Ver­ken­ner. Die kun je met een aan­pas­sing in het re­gis­ter ver­wij­de­ren. Open de Re­gis­tere­di­tor door op de Win­dows-knop te druk­ken en 're­gedit.exe' in te ty­pen en op En­ter te druk­ken. Ga naar de sleu­tel

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-—

4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}

en dub­bel­klik op het REG_DWORD Sy­s­tem.IsPin­ne­dToNa­meSpa­ceTree dat daar­in staat. Veran­der de waar­de van 1 naar 0 en be­ves­tig dat met OK. Bij een 64-bit sys­teem her­haal je dat bij de sleu­tel

HKEY_CLASSES_ROOT\WOW6432No­de\— CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-—

224DE2ED1FE6}

zo­dat de OneDri­ve-kop­pe­ling ook ver­dwijnt uit de ven­sters voor het ope­nen en op­slaan van al­le 64-bit pro­gram­ma's.

Meer­de­re prin­ter­pro­fie­len on­der Win­dows 10

Als je bij een prin­ter ver­schil­len­de in­stel­lin­gen zo­als en­kel­zij­dig of dub­bel­zij­dig af­druk­ken of ver­schil­len­de pa­pier­bak­ken af­wis­se­lend wil­de ge­brui­ken, kon je bij eer­de­re Win­dows-ver­sies de­zelf­de prin­ter­dri­ver ge­woon meer­maals in­stal­le­ren. Op die ma­nier kon je ver­schil­len­de pro­fie­len ge­brui­ken. Bij Win­dows 10 is me dat tot nu toe niet ge­lukt.

Ook bij Win­dows 10 kun je meer­de­re in­stan­ties van de­zelf­de prin­ter­dri­ver of ver­schil­len­de dri­vers voor de­zelf­de prin­ter in­stal­le­ren. Dat gaat via de op­tie 'Een prin­ter of scan­ner toe­voe­gen' in het on­der­deel 'Prin­ters en scan­ners' van de In­stel­lin­gen.

Wan­neer de prin­ter niet au­to­ma­tisch ge­von­den wordt, klik je op 'De prin­ter die ik wil ge­brui­ken, staat niet in de lijst'. Dan krijg je de mo­ge­lijk­heid om een prin­ter aan de hand van zijn net­werk­naam, ipadres of host­naam te se­lec­te­ren en daar­na een ge­schik­te dri­ver uit de Win­dows­voor­raad of uit een zelf te kie­zen bron te in­stal­le­ren.

Ge­bruik je bij Win­dows 10 de al gein­stal­leer­de dri­ver, dan wordt de nieu­we in­stan­tie niet on­der Prin­ters en scan­ners weer­ge­ge­ven, maar bij de prin­ter (klik op 'Be­he­ren'). Zijn er meer­de­re in­stan­ties, dan ver­schijnt er een keu­ze­me­nu. Daar­in kun je 'Prin­ter XY (ko­pie 1,2,n)' se­lec­te­ren en via de prin­ter­in­stel­lin­gen de print­op­ties in de dri­ver se­lec­te­ren. Bij de af­druk­me­nu's van de pro­gram­ma's ver­schij­nen de in­stan­ties ge­woon apart.

Ex­cel-be­stand wordt steeds gro­ter

Ik werk sinds een tijd in een spread­sheet waar­in ik voor­al be­staan­de ge­ge­vens aan­pas en re­la­tief wei­nig nieu­we rij­en of ko­lom­men toe­voeg. Toch wordt het be­stand steeds gro­ter. Van de oor­spron­ke­lij­ke 19 kB is het in­mid­dels uit­ge­groeid tot 50 MB, hoe­wel ik nau­we­lijks ge­ge­vens heb toe­ge­voegd.

Waar­schijn­lijk heb je er­gens ver van de ei­gen­lij­ke ge­ge­vens iets in­ge­voerd dat Ex­cel even­eens als da­ta in­ter­pre­teert en daar­om met het he­le be­reik dat er tus­sen­in ligt mee op­slaat. Dat kun­nen ook niet zicht­ba­re te­kens of een an­de­re ce­l­in­houd zijn.

Om de spread­sheet tot zijn wer­ke­lij­ke in­houd te re­du­ce­ren, se­lec­teer je de eer­ste rij zon­der ge­ge­vens en druk je op Ctrl+Shift+pijl­tje-om­laag. Met een rechts­klik open je ver­vol­gens het snel­me­nu en kies je 'Cel­len ver­wij­de­ren'. Her­haal dat voor de le­ge ko­lom­men met dit ver­schil dat je dan Ctrl+Shift+pijl­tje-rechts in­drukt. Als je het be­stand daar­na op­slaat, zou het veel klei­ner moe­ten zijn.

Snel­le du­al­co­re of lang­za­me­re quad­co­re?

De over­klok­ba­re Co­re i3-7350K met twee ker­nen en hy­per­th­rea­ding kost 180 eu­ro, on­ge­veer net zo veel als een Co­re i5-7400 met vier ker­nen. Loont het de moei­te om die Co­re i3 te ko­pen en te over­klok­ken of kan ik beter voor een quad­co­re gaan?

Ons een­dui­di­ge ad­vies is een Co­re i57400 met vier ker­nen en 3 GHz klok­snel­heid (tur­bo: 3,5 GHz). We kon­den een Co­re i3-7350K wel over­klok­ken van 4,2 naar 4,9 GHz, maar aan de per­for­man­ce van de quad­co­re kan hij bij mul­ti­th­read-toe­pas­sin­gen als ren­de­ring en vi­deo­co­de­ring niet tip­pen – on­danks zijn snel­heids­voor­deel. Ook bij 3D-ga­mes als As­hes of the Sin­gu­la­ri­ty le­vert de quad­co­re een tot tien pro­cent ho­ge­re fra­me­ra­te dan de over­klok­te du­al­co­re met hy­per­th­rea­ding.

USB 3.0-ap­pa­ra­ten en -ka­bels zen­den een hoog­fre­quen­te stra­ling uit. Die kan in be­paal­de ge­val­len de draad­lo­ze com­mu­ni­ca­tie op de 2,4GHz­band (ISM-band) sto­ren.

Om de OneDri­ve-link uit de Ver­ken­ner te ver­wij­de­ren is een in­greep in het re­gis­ter no­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.