Slim­me por­te­mon­nee

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

Op crowd­fun­ding­site In­die­go­go maakt mo­men­teel de Vol­ter­man fu­ro­re. De­ze slim­me por­te­feuil­le is voor­zien van een in­ge­bouw­de po­wer­bank, ver­wij­de­ring­s­alarm, gps-trac­king, wifi-hot­s­pot en een an­ti­dief­stal­ca­me­ra. Het klinkt on­ge­lo­fe­lijk dat dit al­le­maal in een plat­te le­ren por­te­mon­nee past, waar­in dan ook nog ruim­te over is voor cre­dit­cards en pa­pier­geld.

De po­wer­bank met ca­pa­ci­tei­ten van 2000 tot 5000 mAh, kan je smartpho­ne zo­wel met een ka­bel als draad­loos op­la­den. Het blue­tooth-alarm­sys­teem zorgt voor ge­luids­sig­na­len als je je Vol­ter­man of je te­le­foon laat lig­gen. Vol­gens de ma­kers kan de Vol­ter­man ook voor wifi-hot­s­pot spe­len, zo­dat je over­al in­ter­net­toe­gang hebt. Dat be­te­kent dat je er nog wel eerst een sim­kaart in moet stop­pen. Op de­ze ma­nier kan hij (in de 'lost mo­de') via de in­ge­bouw­de mi­ni­a­tuur­ca­me­ra een foto ma­ken van ie­der­een die de por­te­feuil­le open­maakt en die naar je op­stu­ren.

Het sys­teem draait op een ARM Cor­tex A9 van Texas In­stru­ments, met 512 MB RAM, 32 GB ROM en 64 GB em­bed­ded flash-ge­heu­gen. De ca­me­ra heeft een re­so­lu­tie van 4 MP. De ge­bruik­te blue­toot­h­ver­sie is 5.0. Met de bij­be­ho­ren­de app kun je al­le func­ties en in­stel­lin­gen be­he­ren.

De Vol­ter­man zit op het mo­ment nog in de pro­to­ty­pe­fa­se en is in twee ver­schil­len­de uit­voe­rin­gen ge­pland: de klei­ne bi­fold, en een gro­te­re tra­vel-ver­sie. De­ze heb­ben de vol­le­di­ge func­ti­o­na­li­teit. Daar­naast zijn er nog twee een­vou­di­ge­re op­los­sin­gen in de plan­ning zo­als de tra­ceer­ba­re (met blue­tooth) 'pas­sport co­ver' en de card hol­der.

De bi­fold kost voor bac­kers 149 dol­lar en de tra­vel 175 dol­lar. De eer­ste exem­pla­ren zou­den van­af de­cem­ber uit­ge­le­verd moe­ten wor­den.

Het pro­ject heeft al ruim één mil­joen dol­lar op­ge­haald en zit al ruim 2000 pro­cent bo­ven zijn tar­get. (jmu)

De slim­me por­te­feuil­le is maar 11 mil­li­me­ter dik en be­vat een ARM-sys­teem dat wa­ter­dicht ge­seald is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.