Kas­pers­ky Free vi­rus­scan­ner

C’t Magazine - - Nieuws | Software - www.ct.nl/soft­link/1710010

De Rus­si­sche an­ti­vi­rus­spe­ci­a­list Kas­pers­ky wil de gra­tis ver­sie van zijn vi­rus­scan­ner we­reld­wijd gaan aan­bie­den. CEO Eu­ge­ne Kas­pers­ky deelt in een blog (zie de link hier­on­der) mee dat er tot no­vem­ber 2017 al­ler­lei ge­lo­ka­li­seer­de ver­sies be­schik­baar zul­len ko­men. De Be­ne­lux en an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den staan voor ok­to­ber op het pro­gram­ma.

Kas­pers­ky Free be­staat als pi­lot­pro­ject al een paar jaar in Rus­land, de Oe­kra­ï­ne, China, Fin­land, Zwe­den, Noor­we­gen en De­n­e­mar­ken. Als je de gra­tis ver­sie nu al wilt ge­brui­ken, hoef je niet per se te wach­ten, maar kun je sim­pel­weg de En­gel­se ver­sie down­lo­a­den

(zie de link hier­on­der).

In ver­ge­lij­king met Kas­pers­ky An­ti-Vi­rus, het goed­koop­ste pro­duct van de aan­bie­der, is de func­tie­om­vang in­ge­perkt en ge­con­cen­treerd op de es­sen­tie – be­vei­li­gen te­gen mal­wa­re. Ex­tra func­ties zo­als Soft­wa­re Clea­ner en het vin­den van zwak­ke pun­ten (Vul­ne­ra­bi­li­ty Se­arch) zit­ten er niet in en je kunt ook geen res­cue-me­di­um ma­ken. (nkr)

Kas­pers­ky Free kun je nu al down­lo­a­den – een Ne­der­lands­ta­li­ge ver­sie moet in ok­to­ber ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.