Stads­mo­del­len op je smartpho­ne

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

Het ge­o­da­ta-soft­wa­re­huis Map­box heeft twee nieu­we plug-ins toe­ge­voegd aan zijn ge­lijk­na­mi­ge SDK voor An­droid. Met de eer­ste kun je op smartpho­nes je ac­tu­e­le lo­ca­tie op de kaart weer­ge­ven. De an­de­re nieu­we ont­wik­ke­ling dient er­voor om twee­di­men­si­o­na­le we­gen­kaar­ten te voor­zien van sche­ma­ti­sche 3D-ge­bouw­mo­del­len. De mo­del­len zijn in een be­staan­de of een ex­tra kaart­laag te zet­ten. Je kunt daar in­di­vi­du­eel ver­schil­len­de kleu­ren en trans­pa­ran­tie aan toe­ken­nen. Bo­ven­dien kun­nen de­sig­ners de rich­ting van de licht­in­val aan­ge­ven. De plug-in zorgt er­voor dat al­leen de ge­bouw­de­fi­ni­ties naar de smartpho­ne ge­stuurd wor­den, ter­wijl de ren­de­ring op het ap­pa­raat zelf plaats­vindt. Daar­door is voor bij­voor­beeld zoo­men en draai­en van kaart­weer­ga­ves min­der da­ta­ver­keer no­dig dan wan­neer de com­ple­te voor­ge­ren­der­de mo­del­weer­ga­ve over­ge­zet moet wor­den. (nkr)

Met nieu­we plug-ins voor de An­droid-SDK van kaar­ten­plat­form Map­box kun je je hui­di­ge lo­ca­tie en ge­bouw­mo­del­len weer­ge­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.