Ap­ple op­ge­roe­pen om lo­ca­tie door te ge­ven aan hulp­dien­sten

C’t Magazine - - Nieuws | Apple -

De Eu­ro­pe­se alarm­num­mer­or­ga­ni­sa­tie EENA (Eu­ro­pean Emer­g­en­cy Num­ber As­so­ci­a­ti­on) heeft Ap­ple ge­vraagd on­der­steu­ning te bie­den voor het opens­our­ce pro­to­col Ad­van­ced Mo­bi­le Lo­ca­ti­on (AML) om de vei­lig­heid van iPho­ne-ge­brui­kers te ver­be­te­ren. Voor een ef­fec­tie­ve hulp­ver­le­ning is het es­sen­ti­eel om nauw­keu­ri­ge lo­ca­tie­ge­ge­vens te heb­ben. Bel­lers we­ten zelf vaak niet pre­cies waar ze zijn of ge­ven per abuis een ver­keer­de po­si­tie door.

Te­le­foons met AML moe­ten bij nood­op­roe­pen daar­om au­to­ma­tisch de lo­ca­tie be­pa­len op ba­sis van gps-da­ta of wi­fitri­an­gu­la­ti­on en die dan via sms naar de hulp­dien­sten stu­ren. Voor An­droid 2.3 en ho­ger heeft Goog­le in de zo­mer van 2016 al on­der­steu­ning toe­ge­voegd met An­droid Emer­g­en­cy Lo­ca­ti­on (AEL). In iPho­nes is de tech­niek voor­als­nog niet ge­ïm­ple­men­teerd. Op mo­ment van schrij­ven was er nog geen re­ac­tie van Ap­ple.

Bel­gië is een van de ze­ven lan­den waar AML al ge­bruikt wordt. Bij de in­voe­ring ad­vi­seer­den de Bel­gi­sche hulp­dien­sten iPho­ne-ge­brui­kers om de app 112BE te in­stal­le­ren om de func­tie op die ma­nier toe te voe­gen. In Ne­der­land wordt AML nog niet in­ge­zet.

De Ap­ple Watch biedt wel de func­tie SOS-nood­mel­ding waar­mee het alarm­num­mer ge­beld wordt. Bo­ven­dien kun je spe­ci­a­le nood­con­tac­ten in­stel­len. Die krij­gen dan je lo­ca­tie­ge­ge­vens door­ge­stuurd. Zo'n func­tie zit ook al in iOS 10.2 voor de iPho­ne, maar die is nu al­leen ac­tief in In­dia. Mo­ge­lijk wordt dat ko­men­de herfst met iOS 11 we­reld­wijd vrij­ge­ge­ven. (hhe)

De lo­ca­tie­be­pa­ling met AML is een stuk nauw­keu­ri­ger dan met te­le­foon­mas­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.