Tekst­edi­tor Ulys­ses kiest voor abon­ne­ment

C’t Magazine - - Nieuws | Apple -

Tekst­edi­tor Ulys­ses wordt al­leen nog in abon­ne­ments­vorm aan­ge­bo­den. Daar­mee kun je zo­wel de macOS- als de iOS-ver­sie ge­brui­ken. Je be­taalt 5 eu­ro per maand of 40 eu­ro per jaar. Voor­heen kost­te de Mac-ver­sie 45 eu­ro en de iOS-app 28. Het nieu­we ver­dien­mo­del moet de fi­nan­cie­ring voor de lan­ge ter­mijn waar­bor­gen. Bo­ven­dien kun je nu voor het eerst een gra­tis test­ver­sie voor twee we­ken down­lo­a­den. Stu­den­ten kun­nen kor­ting krij­gen en be­ta­len dan 12 eu­ro voor een half jaar. Het eer­de­re bu­si­ness­mo­del stamt nog uit de tijd van dis­ket­tes en cd's, legt hoofd­ont­wik­ke­laar Max See­le­mann uit. Toen be­taal­de je voor een af­ge­slo­ten deel van de ont­wik­ke­ling.

In­mid­dels ver­wach­ten ge­brui­kers dat soft­wa­re con­ti­nu door­ont­wik­keld wordt, maar voor up­da­tes kun je in Ap­ples app-sto­res geen geld vra­gen. Het mo­del werk­te nog door­dat er steeds nieu­we ge­brui­kers bij kwa­men, maar dat houdt op als de markt ver­za­digd raakt. Een een­ma­lig be­taal­de ver­sie kun je nog wel blij­ven ge­brui­ken, maar nieu­we func­ties wor­den daar niet meer voor ge­le­verd. Heb je re­cent nog een van de apps ge­kocht, dan kun je een aan­tal maan­den gra­tis krij­gen.

Ap­ple stuurt sinds af­ge­lo­pen jaar ster­ker aan op abon­ne­men­ten voor iOSen Mac-apps. In plaats van 30 pro­cent in­cas­seert het be­drijf in het twee­de jaar nog maar 15 pro­cent bij dis­tri­bu­tie van de soft­wa­re via de App Sto­re. In­mid­dels doen ver­schil­len­de po­pu­lai­re apps dat al. (hhe)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.