Pro­gres­si­ve web-apps in Sa­fa­ri

C’t Magazine - - Nieuws | Apple -

Ap­ple wil de door Goog­le ont­wik­kel­de Ser­vi­ce Wor­kers-API in Sa­fa­ri in­te­gre­ren. Die tech­niek moet web-apps om­to­ve­ren tot vrij­wel vol­waar­di­ge pro­gram­ma's. Ser­vi­ce-wor­kers moe­ten cross-plat­form-ont­wik­ke­ling mak­ke­lij­ker ma­ken. Daar­door kun­nen we­bapps bij­voor­beeld con­tent ca­chen voor of­fli­ne ge­bruik en push­be­rich­ten ont­van­gen.

On­langs uit­te ont­wik­ke­laar Greg Blass scher­pe kri­tiek op het ge­brek aan on­der­steu­ning voor pro­gres­si­ve web-apps bij Ap­ple. Het be­drijf uit Cu­per­ti­no zou "de toe­komst van het web be­lem­me­ren". Vol­gens Blass zorgt Ap­ple er­voor dat ont­wik­ke­laars naast de pro­gram­meer­ta­len die ze zich be­wust ei­gen heb­ben ge­maakt ook nog ex­tra een com­plexe pro­gram­meer­taal als Ob­jec­ti­ve-C of Swift moe­ten le­ren en een apar­te co­de­ba­sis voor iOS moe­ten on­der­hou­den. Dat be­na­deelt klei­ne ont­wik­kel­stu­dio's en staat daar­mee in­no­va­tie in de weg, stel­de hij. Het is nog on­dui­de­lijk wan­neer de in­te­gra­tie van de ser­vi­ce-wor­kers in Sa­fa­ri af­ge­rond moet zijn. Voor iOS 11 heeft Ap­ple al een he­le rij ver­nieu­win­gen in We­bKit en de ei­gen brow­ser aan­ge­kon­digd, waar­on­der We­bRTC-on­der­steu­ning. Maar ser­vi­ce­wor­kers en pro­gres­si­ve web-apps wor­den voor­als­nog niet ge­noemd. Goog­le Chro­me en Mo­zil­la Fi­re­fox on­der­steu­nen ser­vi­ce­wor­kers al, Mi­cro­soft Ed­ge heeft het ook op de plan­ning staan. (hhe)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.