Way­land bij Ubuntu 17.10

C’t Magazine - - Nieuws | Linux -

Het wordt steeds dui­de­lij­ker hoe Ca­no­ni­cal de de­ze herfst voor Ubuntu 17.10 (Art­ful Aard­vark) ge­plan­de over­stap van Uni­ty naar Gno­me als stan­daard­desktop wil uit­voe­ren. Gno­me moet zijn userin­ter­fa­ce bij­voor­beeld stan­daard zelf sa­men­stel­len en weer­ge­ven met be­hulp van de Way­land-bi­bli­o­the­ken. Als dat met de ge­bruik­te dri­vers niet lukt, moet de desktop au­to­ma­tisch op de tra­di­ti­o­ne­le X-ser­ver te­rug­val­len.

De Ubuntu-ont­wik­ke­laars pas­sen bo­ven­dien het be­die­nings­con­cept van Gno­me op en­ke­le plaat­sen aan. Het on­der­deel Dash om veel­ge­bruik­te pro­gram­ma's te star­ten moet bij­voor­beeld per­ma­nent aan de lin­ker­rand te zien zijn. Pre­cies zo­als dat ook bij Uni­ty het ge­val was. Ven­sters krij­gen knop­pen voor het mi­ni- en maxi- ma­li­se­ren, maar die moe­ten niet zo­als bij Uni­ty links- maar rechts­bo­ven aan de ven­ster­rand ko­men te staan.

Op de plan­ning staat ook dat je pic­to­gram­men op de desktop kunt zet­ten. Als je de voor­keur geeft aan het on­ge­wij­zig­de be­die­nings­con­cept zo­als dat door het Gno­me-Pro­ject is uit­ge­dacht, moet je dat via een op­tie op het in­log­scherm kun­nen ac­ti­ve­ren. (jmu)

Ubuntu 17.10 zal Way­land en een aan­ge­pas­te Gno­me ge­brui­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.