RHEL 7.4: af­scheid van Btrfs

C’t Magazine - - Nieuws | Linux -

Een van de op­val­lend­ste ver­nieu­win­gen van de vier­de up­da­te van Red Hat En­ter­pri­se Li­nux 7 (RHEL7) is te vin­den in een klei­ne pas­sa­ge in de re­lea­se-no­tes. Red Hat geeft zijn po­gin­gen met het vaak 'het Li­nux-be­stands­sys­teem van de toe­komst' ge­noem­de Btrfs op.

Het be­drijf heeft Btrfs in 2010 in RHEL 6.0 als 'tech­no­lo­gy pre­view' ge­ïn­te­greerd. Func­ties met die kwa­li­fi­ca­tie zijn door Red Hat ex­pli­ciet uit­ge­slo­ten van sup­port. In de mees­te ge­val­len ver­wij­dert het be­drijf die be­per­king ech­ter na een of twee jaar en dan wor­den klan­ten bij het ge­bruik voort­aan on­der­steund. Dat is nu voor­lo­pig van de baan, de vol­gen­de RHEL-ge­ne­ra­tie zal Btrfs niet eens meer heb­ben. Blijk­baar vond Red Hat dat de ont­wik­ke­ling te lang­zaam ging. En­ke­le func­ties van Btrfs gel­den ne­gen jaar na de in­tro­duc­tie van het be­stands­sys­teem nog als niet sta­biel. Bo­ven­dien wer­den func­ties zo­als de lang ge­le­den be­loof­de en­cryp­tie op be­stands­sys­teem­ni­veau nog steeds niet ge­ïm­ple­men­teerd.

Red Hat wil voort­aan nog ster­ker de na­druk leg­gen op de Lo­gi­cal Vo­lu­me Ma­na­ger (LVM) in com­bi­na­tie met het be­stands­sys­teem XFS in plaats van op Btrfs. Bei­de heb­ben de laat­ste tijd wat nieu­we func­ties ge­kre­gen waar Btrfs zich oor­spron­ke­lijk mee kon on­der­schei­den. Func­ties als au­to­ma­ti­sche com­pres­sie moe­ten nog vol­gen. Ver­der werkt Red Hat sinds kort aan een pro­gram­ma dat Stra­tis heet en waar­mee ver­an­de­rin­gen aan de schijfin­de­ling en de be­stands­sys­te­men mak­ke­lij­ker uit te voe­ren moe­ten zijn. Ook dat zou con­cur­re­ren met een van de voor­de­len van Btrfs.

Tot de ver­nieu­win­gen in RHEL 7.4 hoort ook on­der­steu­ning voor NVMe over Fa­bric (NVMf), waar­mee clients de NVMessd's van ser­vers ef­fi­ci­ënt kun­nen moun­ten. Bo­ven­dien is er een reeks ver­nieu­win­gen rond­om be­vei­li­ging, IT-ma­na­ge­ment en con­tai­ners. Ter be­scher­ming te­gen BadUSB ge­noem­de aan­val­len is er nu bij­voor­beeld USB Gu­ard. Daar­door zal het sys­teem al­leen nog usb-ap­pa­ra­ten au­to­ma­tisch ac­ti­ve­ren die door een sys­teem­be­heer­der op een whi­te­list ge­zet zijn. (jmu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.