Ry­zen-seg­men­ta­tie­fou­ten op Li­nux-sys­te­men

C’t Magazine - - Nieuws | Linux -

Eer­der dit jaar ver­sche­nen er on­li­ne op ver­schil­len­de gro­te fo­ra mel­din­gen van Ry­zen­ge­brui­kers die aan­ga­ven dat er bij­voor­beeld bij het uit­voe­ren van zwa­re com­pi­leer­ta­ken seg­men­ta­tie­fou­ten op­tra­den. Na eni­ge tijd start het sys­teem dan op­nieuw op of crasht het. Zwa­re ta­ken die niets met com­pi­le­ren van doen heb­ben, zo­als we­ten­schap­pe­lij­ke be­re­ke­nin­gen, trig­ge­ren dat pro­bleem niet. Vol­gens de Li­nux-si­te Pho­ro­nix, die het eu­vel zelf eer­der aan de hand van een aan­tal tests al kon aan­to­nen, heeft AMD in­mid­dels aan hen be­ves­tigd dat Ry­zen-cpu's op Li­nux-sys­te­men in­der­daad seg­men­ta­tie­fou­ten ge­ne­re­ren. Dat komt voor­al voor bij zwa­re com­pi­leer­ta­ken die pa­ral­lel uit­ge­voerd wor­den. Er is ook uit­voe­rig ge­test on­der Win­dows, maar daar tra­den geen pro­ble­men op.

Vol­gens Pho­ro­nix be­staat ech­ter een kans dat het pro­bleem zich ook voor­doet op an­de­re Unix-ach­ti­ge sys­te­men, zo­als FreeBSD. Om dat ze­ker te we­ten, moe­ten er nog aan­vul­len­de tests uit­ge­voerd wor­den. Pho­ro­nix gaf aan dat het pro­bleem zich niet voor­doet bij pro­ces­sors uit de Epy­cen Th­re­a­drip­per-se­rie. De fou­ten tre­den ook niet op bij een spe­ci­fie­ke com­bi­na­tie van hard­wa­re, bij­voor­beeld een be­paal­de cpu met een be­paald moe­der­bord. Con­su­men­ten zul­len zeer waar­schijn­lijk geen last heb­ben van het pro­bleem aan­ge­zien zij in het al­ge­meen niet der­ge­lijk spe­ci­fie­ke zwa­re ta­ken op hun desktop­sys­te­men zul­len la­ten draai­en.

Als je last hebt van het eu­vel, wordt je ge­ad­vi­seerd con­tact op te ne­men met AMD's klan­ten­ser­vi­ce. Het be­drijf gaat sa­men met de ge­trof­fen klan­ten aan een op­los­sing wer­ken. AMD geeft ook aan dat ze hun test­tra­ject en de kwa­li­teits­con­tro­les voor het Li­nux-plat­form gaan ver­be­te­ren.

(avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.