Op zoek

Is Mo­zil­la af­ge­haakt bij de strijd om de vrij­heid van in­ter­net?

C’t Magazine - - Praktijk | De toekomst van Mozilla - Jo Ba­ger en Hol­ger Bleich

Chro­me heeft de brow­ser­strijd ge­won­nen. Dat is al­thans de in­schat­ting van And­re­as Gal, het voor­ma­li­ge hoofd van de ont­wik­kel­af­de­ling van Mo­zil­la. Dat komt door de slin­ken­de in­vloed van de Foun­da­ti­on, die zich in­zet voor een open in­ter­net.

Is het ein­de van Fi­re­fox in zicht? Me­dio ju­li heeft And­re­as Gal, een voor­ma­lig kop­stuk bij de in­ter­net­stich­ting, op zijn blog een be­richt ge­zet waar­in hij de ge­brui­kers­aan­tal­len van de Mo­zil­la­brow­ser Fi­re­fox na­der on­der­zoekt. Hij ge­bruik­te daar­bij de door Mo­zil­la zelf ge­pu­bli­ceer­de ge­ge­vens over de desktop­ver­sie.

In ver­ge­lij­king met vo­rig jaar zijn er sinds­dien 22 pro­cent min­der Fi­re­foxin­stal­la­ties ac­tief. Dat komt over­een met een ver­lies van 16 mil­joen in­stal­la­ties in een jaar. En die neer­waart­se spi­raal houdt al een paar jaar aan. Dat lijkt een be­ves­ti­ging van zijn in mei ver­kon­dig­de stel­ling dat Chro­me de brow­ser­strijd ge­won­nen heeft.

Ja­scha Kay­kas-Wolff, Mo­zil­la's chief mar­ke­ting of­fi­cer, heeft ant­woord ge­ge­ven op vra­gen van ons over dat blog­be­richt. Er is sinds Gal twee jaar ge­le­den weg­ging een hoop ver­an­derd – in­clu­sief de per­for­man­ce van Fi­re­fox en hoe men het ge­bruik meet. Mo­zil­la ach­ter­haalt de ge­brui­kers­aan­tal­len in­mid­dels op ba­sis van het te­le­me­trie­sys­teem van Fi­re­fox. Dat maakt het mo­ge­lijk fijn­scha­li­ge da­ta te ver­za­me­len. Mo­zil­la pu­bli­ceert de op die ma­nier ver­kre­gen da­ta niet, maar die zijn door de ja­ren heen sta­biel ge­ble­ven.

Dat is enigs­zins ver­ba­zing­wek­kend, want de cij­fers van veel markt­on­der­zoe­kers wij­zen in de­zelf­de rich­ting als die van Gal: vol­gens on­der­zoek van Sta­tCoun­ter is het markt­aan­deel van Fi­re­fox, dat in 2010 op dui­de­lijk meer dan 30 pro­cent lag, op dit mo­ment nog maar 14 pro­cent. Vol­gens de sta­tis­tie­ken van NetMar­ketSha­re staat Fi­re­fox op net geen 12 pro­cent en Chro­me op bij­na 60 pro­cent.

We heb­ben Gal nog eens naar zijn me­ning over de brow­ser­markt ge­vraagd (zie het ka­der op de vol­gen­de pa­gi­na). Daar­bij bleek dat de desktop­brow­ser voor hem he­le­maal niet meer zo be­lang­rijk is. Dit om­dat het me­ren­deel van de ge­brui­kers va­ker een mo­biel ap­pa­raat ge­bruikt. En daar heeft Mo­zil­la niets in te bren­gen te­gen de in­ge­bouw­de brow­sers.

Moei­lijk ter­rein

An­droid en iOS zijn voor Mo­zil­la al­tijd al een moei­lijk ter­rein ge­weest. Wel­licht heeft Mo­zil­la daar­om ook een tijd­je ge­pro­beerd om met een ei­gen be­stu­rings­sys­teem op de smartpho­ne­markt door te drin­gen. Fi­re­fox OS moest voor­al voor ont­wik­ke­lings­lan­den en op­ko­men­de mark­ten in com­bi­na­tie met goed­ko­pe hard­wa­re een con­cur­rent voor An­droid wor­den. Be­gin 2013 is dat ge­start met gro­te on­der­steu­ning van ap­pa­raat­fa­bri­kan­ten, maar Fi­re­fox OS heeft niet door kun­nen zet­ten. Eind 2015 maak­te Mo­zil­la be­kend het sys­teem niet meer door te ont­wik­ke­len. Het is niet zo dat Mo­zil­la op mo­bie­le ap­pa­ra­ten he­le­maal niet te vin­den is. Maar ook al is het be­drijf heel te­vre­den met een mil­joen down­lo­ads van de pri­va­cy­brow­ser Fi­re­fox Fo­cus bin­nen een maand, dat is nog maar een klein suc­ces. Er zijn na­me­lijk al meer dan twee mil­jard An­droid-ap­pa­ra­ten in ge­bruik. En ook al zijn er we­zen­lijk meer in­stal­la­ties van Fi­re­fox Mo­bi­le dan van Fo­cus, dan nog zul­len de mees­te men­sen on­danks de mo­bie­le Fi­re­fox-ver­sie meest­al toch de sys­teem­brow­ser ge­brui­ken.

Fi­re­fox was en is het be­lang­rijk­ste pro­ject van Mo­zil­la, waar­mee de Foun­da­ti­on zich tot nu toe al­tijd bij het ont­wik­ke­len van web­stan­daar­den heeft be­moeid. Als dat hoofd­pro­ject steeds min­der be­lang­rijk wordt, is het de vraag hoe en waar Mo­zil­la in de toe­komst in­vloed wil blij­ven uit­oe­fe­nen op de ont­wik­ke­ling van het in­ter­net. Mo­zil­la lijkt daar op dit mo­ment in ie­der ge­val naar aan het zoe­ken te zijn.

Feest­bees­ten

De Foun­da­ti­on heeft veel pro­jec­ten voor ac­tu­e­le tech­nie­ken ge­start, als­of je op al­le feest­jes aan­we­zig wilt zijn in de hoop niets te mis­sen. Met A-Fra­me zit­ten ze in de vir­tu­al re­a­li­ty, met We­bAs­sem­bly in de ga­me­s­ont­wik­ke­ling – en In­ter­net of Things mag na­tuur­lijk ook niet ont­bre­ken.

Sinds kort is er ook een pro­ject dat zich met spraak­her­ken­ning be­zig­houdt: Com­mon Voice. Daar ver­za­melt Mo­zil­la spraak­frag­men­ten. Via de pro­ject­web­si­te kan ie­der­een die een com­pu­ter en een mi­cro­foon heeft wil­le­keu­rig ge­se­lec­teer­de En­gel­se zin­nen uit­spre­ken en naar het Com­mon Voice-pro­ject stu­ren.

Het pro­ject moet hel­pen om een open­ba­re da­ta­ba­se met au­dio­ma­te­ri­aal te ma­ken die dan voor ie­de­re ge­ïn­te­res­seer­de ont­wik­ke­laar ter be­schik­king staat – om bij­voor­beeld spraak­as­sis­ten­ten te ont­wik­ke­len.

Het lijkt dan ook niet meer dan lo­gisch dat Mo­zil­la zich op het vlak be­geeft,

dat door ve­len als het be­die­nings­me­di­um van de toe­komst wordt ge­zien: spraak. Res­teert al­leen nog de vraag of Mo­zil­la niet – net als bij de mo­bie­le sys­te­men – weer te laat uit de start­blok­ken komt. Si­ri is al een jaar of zes ge­le­den uit­ge­ko­men. En er zijn in­mid­dels al aar­dig wat an­de­re pro­duc­ten en twee vol­was­sen in­ter­fa­ces van Ama­zon en Goog­le waar­mee ont­wik­ke­laars ei­gen spraak­ap­pli­ca­ties kun­nen ma­ken. Het in ja­nu­a­ri door Mo­zil­la uit­ge­brach­te con­cept voor een In­ter­net He­alth Re­port is een aan­wij­zing dat de Foun­da­ti­on zich meer op po­li­tie­ke en so­ci­a­le vra­gen gaat rich­ten. Pri­va­cy, au­teurs­rech­ten, open in­no­va­ties, net­neu­tra­li­teit – veel be­lang­rij­ke on­der­wer­pen waar­voor het loont om zich in te zet­ten. Met der­ge­lij­ke uit­stap­jes komt de Foun­da­ti­on, die in eer­ste in­stan­tie op­ge­richt werd als een soort soft­wa­re­huis voor het door­ont­wik­ke­len van Fi­re­fox en Thun­der­bird, wel steeds ver­der af te staan van zijn oor­spron­ke­lij­ke doel­stel­ling. Gal heeft nog een ad­vies over hoe Mo­zil­la zich weer meer met de ont­wik­ke­ling van tech­ni­sche in­fra­struc­tuur be­zig kan hou­den. Vol­gens hem heeft het in­ter­net op dit mo­ment meer dan ooit een al­ter­na­tief no­dig voor de zoek­ma­chi­ne Goog­le, die in veel lan­den de markt com­pleet do­mi­neert.

De toe­komst? De Mo­zil­la Foun­da­ti­on wil met Com­mon Voice een gro­te spraak­da­ta­ba­se op­bou­wen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.