Zwit­sers zak­rou­ter­tje

Mi­ni-rou­ter met veel op­slag

C’t Magazine - - Test | Mini-router - An­drij­an Möc­ker

De GL-MT300A lijkt op het eer­ste ge­zicht meer een re­pe­a­ter of ac­ces­spoint. Maar met veel flas­hen werk­ge­heu­gen, een mi­croSD-slot en OpenWRT als be­stu­rings­sys­teem is het ap­pa­raat­je het Zwit­sers zak­mes on­der de mi­ni-rou­ters.

De keu­ze aan mi­ni-rou­ters is reu­ze. Die ap­pa­raat­jes zijn han­dig voor in een ho­tel of on­der­weg aan een po­wer­bank. Als er een usb-poort op­zit, kan een mo­biel mo­dem daar vaak op wer­ken. Der­ge­lij­ke mo­dems heb­ben meest­al ech­ter te wei­nig sys­teem­opslag. Als je bij­voor­beeld zelf iets wil ma­ken op een ap­pa­raat met OpenWRT, telt el­ke by­te. GL.iNet heeft een goed­koop en leuk rou­ter­tje ont­wik­keld voor de­ge­nen die graag een beet­je wil­len twea­ken.

De fa­bri­kant heeft een Ne­der­land­se web­shop die om de zo­veel tijd een voor­raad bin­nen lijkt te krij­gen. De rou­ter is ook bij Ama­zon te koop, maar wordt he­laas niet naar Ne­der­land ge­le­verd. Naast de rou­ter zit­ten in de ver­pak­king twee RP-SMAan­ten­nes, een mi­cro-usb-ka­bel voor de stroom en een brief­je met het stan­daard wi­fi­wacht­woord en het ip-adres van het ap­pa­raat.

Hard­wa­re

Bin­nen­in werkt als pro­ces­sor een sin­gle­co­re 580MHz-MT7620A. Het DDR2-werk­ge­heu­gen is 128 MB groot en het flash­ge­heu­gen 16 MB. De ge­ïn­te­greer­de Ra­link 5390 zorgt voor wifi vol­gens IEEE 802.11b, g en n met 2 × 2 MIMO – maar wel al­leen op de 2,4GHz-band. Op een af­stand van twin­tig me­ter door twee be­ton­nen mu­ren blijft van de 300 Mbit/s nog zo'n 63 Mbit/s over. In veel ge­val­len is dat ech­ter ge­noeg, want mo­bie­le in­ter­net­ver­bin­din­gen ha­len die snel­heid zel­den.

De be­hui­zing van de GL-MT300A is vier­kant. Als je de va­ri­ant met ex­ter­ne an­ten­nes neemt, ste­ken die 3,5 cm uit. De RPSMA- poor­ten zijn via μFL-con­nec­tors met het print­plaat­je ver­bon­den, zo­dat je de an­ten­ne-aan­slui­tin­gen snel kunt om­wis­se­len. Als je het ap­pa­raat zon­der ex­ter­ne an­ten­nes ge­bruikt, dan kan dat de wi­fi­mo­du­le be­scha­di­gen. De twee 100Mbit-RJ45-aan­slui­tin­gen van de rou­ter zijn stan­daard een LAN- en WAN-poort. Met OpenWRT kun je dat even­tu­eel aan­pas­sen. De rou­ter krijgt zijn stroom via de mi­cro-usb-poort van een usb-voe­ding of po­wer­bank. Bij de test als WISP-re­pe­a­ter had het ap­pa­raat­je zo'n 300 mA no­dig. Voor usb-ap­pa­ra­ten als mo­bie­le mo­dems en ge­heu­gen­sticks is een USB 2.0-poort be­schik­baar.

Het ge­ïn­te­greer­de mi­croSD-slot dient als op­slag­me­di­um voor meer­de­re toe­pas­sin­gen, bij­voor­beeld als NAS. Om het slot te be­rei­ken, moet je de rou­ter eerst open­ma­ken. Het print­plaat­je valt in po­si­tie­ve zin op: GL.iNet heeft voor de pro­ces­sor een pas­sie­ve koe­ler in­ge­bouwd. Daar­bo­ven zit het mi­croSD-slot met lan­ge pin­nen op het print­plaat­je be­ves­tigd. Op het eer­ste ge­zicht ziet dat er niet heel ste­vig uit, maar de pin­nen hou­den het slot goed op zijn plek. Het mi­croSD-kaartje is di­rect ver­bon­den met de SDIO-in­ter­fa­ce van de cpu. On­danks dat de fa­bri­kant aan­geeft dat kaar­ten van maxi­maal 64 GB on­der­steund wor­den, her­ken­de de rou­ter ook een kaartje van San­Disk met 128 GB zon­der moei­te. Als het net­werk he­le­maal plat ligt, kun je de con­so­le van de GL-MT300A nog be­rei­ken via de se­ri­ë­le poort. Daar zijn al drie 2,5mm-pin­nen voor aan­ge­bracht.

Com­pi­leer je zelf ima­ges voor OpenWRT, dan is het fijn dat je de rou­ter na een fout snel weer aan de praat kunt krij­gen. De re­set­knop biedt daar hulp voor: als je die drie se­con­den in­drukt op het mo­ment dat je de span­ning er­op zet, start de we­bin­ter­fa­ce van de boot­lo­a­der. Daar­mee kun je een ima­ge uplo­a­den die door de boot­lo­a­der zelf ge­ïn­stal­leerd wordt. Nor­maal zou je daar via de se­ri­ë­le poort zelf een reeks com­man­do's voor moe­ten in­ty­pen.

Half­slach­ti­ge firm­wa­re

GL.iNet heeft de firm­wa­re van de rou­ter aan­ge­past. On­der de mo­tor­kap draait OpenWRT 15.05. Als je de we­bin­ter­fa­ce op­vraagt, moet je eerst de taal, tijd­zo­ne en het wacht­woord in­stel­len. In het over­zicht er­na kun je de sta­tus van dat mo­ment be­kij­ken en met wi­zards con­fi­gu­reer je de juis­te ma­nier om op in­ter­net te ko­men. Meer hulp dan dat krijg je niet. De ex­tra func­ties van de firm­wa­re zijn goed be­doeld, maar slecht uit­ge­voerd: de Sam­ba­ser­ver stelt de in­houd van een mi­croSD­kaart of usb-stick zo­maar be­schik­baar in het lo­ka­le net­werk. Om dat te voor­ko­men, zul je het Sam­ba-con­fi­gu­ra­tie­be­stand moe­ten aan­pas­sen. Ver­der stuurt de rou­ter het WAN-ip-adres ge­woon door naar GL.iNet. Dat is na­me­lijk no­dig voor de on-

ge­wild ge­ac­ti­veer­de DynDNS-host­naam. De cloud­ser­vi­ce kan links voor be­stan­den op op­slag­me­dia al­leen met de DynDNShost­naam ge­ne­re­ren. Daar­naast is poort 83 stan­daard de we­bin­ter­fa­ce voor de WAN-poort. De GLMT300A pro­beert die via UPnP ook te ope­nen op een rou­ter die er­voor zit. Nor­maal ge­spro­ken wil je lie­ver niet dat een net­werk­ap­pa­raat zo­veel ini­ti­a­tie­ven toont. Ge­luk­kig zit rechts­bo­ven in de we­bin­ter­fa­ce de op­los­sing: via de 'Ad­van­ced set­tings' ga je naar LuCi, de stan­daard we­bin­ter­fa­ce van OpenWRT. Die heeft veel mo­ge­lijk­he­den om de con­fi­gu­ra­tie van de ser­vi­ces die GL.iNet ge­ïn­stal­leerd heeft aan te pas­sen of ge­woon uit te zet­ten.

Voor je ei­gen idee­ën biedt de firm­wa­re nog on­ge­veer 6,8 MB aan ruim­te. Om­dat de pak­ket­ten van de ex­tra func­ties in de firm­wa­re ge­ïn­te­greerd zijn, kun je ze niet wis­sen. Ge­luk­kig heeft GL.iNet ook een pu­re OpenWRT-ima­ge op zijn web­si­te ge­zet. Dat is een mi­ni­ma­le ima­ge met we­bin­ter­fa­ce LuCi en de ba­sis­soft­wa­re om de rou­ter te la­ten wer­ken. Wat ont­breekt is ech­ter on­der­steu­ning voor usb en de mi­croSD­kaart­le­zer. De ver­eis­te pak­ket­ten zijn in de OpenWRT-wiki van de GL-MT300A be­schre­ven en mak­ke­lijk via het pak­ket­be­heer op kg te in­stal­le­ren. Daar­na blijft nog zo'n 11,2 MB aan vrije ruim­te over.

Con­clu­sie

De GL-MT300A is een koop­je met leu­ke hard­wa­re. On­danks de ge­rin­ge af­me­tin­gen zit­ten er leu­ke din­ge­tjes in. Door de han­di­ge ex­traatjes als het mi­croSD-slot en de vas­te se­ri­ë­le in­ter­fa­ce wordt het rou­ter­tje een leuk tweak­pro­ject.

De ge­ïn­stal­leer­de firm­wa­re lijkt ech­ter niet he­le­maal af. Als je iets goeds wilt heb­ben, moet je de geest van OpenWRT vol­gen en zelf aan de slag. (mvdm)

Ruim­te­be­spa­ren­de con­struc­tie: het mi­croSD-slot zit bo­ven de pas­sie­ve cpu-koe­ler.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.