Groe­ne vin­ger

C’t Magazine - - Apps | Favoriete apps van de redactie -

iPho­ne/An­droid (gra­tis) Hoe de ca­su­al-ga­me Top­soil pre­cies in el­kaar steekt is niet met­een dui­de­lijk. Maar ver­sla­vend is hij ze­ker. Het doel: zo­veel mo­ge­lijk pun­ten ha­len om nieu­we 'plays' vrij te spe­len. Je speelt op een stuk grond van 4 x 4 vier­kant­jes waar­in je plant­jes moet op­kwe­ken zo­dat ze ver­kocht kun­nen wor­den. Bo­ven­aan ver­schij­nen de plant­jes die je in de grond moet zet­ten in een rij­tje van vier. Af en toe ver­schijnt er een schep­je waar­mee je een groep van de­zelf­de plan­ten kunt oog­sten en zo pun­ten ver­die­nen. Hoe gro­ter die groep, des te be­ter. De le­ge plek­ken kun­nen ge­vuld wor­den met nieu­we plan­ten. Is er geen vak­je meer vrij, dan is het 'ga­me over'.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.