Glu­ren bij de bu­ren

C’t Magazine - - Games | Action-thriller, stealth-horror -

Hel­lo Neigh­bor is een ste­alth hor­ror ga­me waar­in je moet zien bin­nen te drin­gen in het huis van je buur­man om te ont­dek­ken wat voor vre­se­lijk ge­heim hij in zijn kel­der ver­bergt. We kre­gen een al­fa­ver­sie om­dat het spel pas op 8 de­cem­ber uit­komt. Je be­weegt je in first-per­son per­spec­tief door een 3d-we­reld. Die is ge­te­kend in een grap­pi­ge car­toon­stijl, maar dat doet geen af­breuk aan de angst­aan­ja­gen­de sfeer en span­ning. De ge­luids­ef­fec­ten dra­gen daar ove­ri­gens ook ste­vig aan bij. De be­tref­fen­de buur­man woont aan de over­kant van de straat in een bi­zar uit­ziend huis. Het heeft na­me­lijk al­ler­lei uit- en aan­bouw­sels, zo­dat het van bui­ten meer op een acht­baan uit een at­trac­tie­park lijkt. Daar­bij pa­trouil­leert de man re­gel­ma­tig rond en in het huis om nieuws­gie­ri­ge in­drin­gers op af­stand te hou­den. Je kunt door ra­men en sleu­tel­ga­ten naar bin­nen glu­ren. Om on­ge­merkt bin­nen te drin­gen mag je zo veel po­gin­gen on­der­ne­men als je wilt. Maar als de buur­man je snapt, zul je hard moe­ten ren­nen of je ver­stop­pen, an­ders moet je he­le­maal op­nieuw be­gin­nen.

Ont­wik­ke­laar Dy­na­mic Pixels heeft zijn best ge­daan om de uit­da­ging zo moei­lijk mo­ge­lijk te ma­ken. De A.I. van het spel leert na­me­lijk van je in­braak­po­gin­gen en neemt te­gen­maat­re­ge­len. Sluip je bij­voor­beeld door de open­staan­de voor­deur naar bin­nen, dan zul je daar de vol­gen­de keer be­wa­kings­ca­me­ra's aan­tref­fen, of … Daar­bij kun je ge­bruik­ma­ken van een mis­ti­ge dag of het don­ker van de nacht. Ook zijn er al­ler­lei at­tri­bu­ten die je kunt op­pak­ken, in je in­ven­to­ry be­wa­ren en ge­brui­ken – zo­als een steel­pan, een ver­re­kij­ker en kar­ton­nen do­zen. Je kunt ze niet als wa­pen ge­brui­ken, maar wel gooi­en als af­lei­ding.

In de al­fa­ver­sie was de be­die­ning niet met­een hel­der. Zo moet je de E-toets lang in­druk­ken om iets op te pak­ken, maar juist kort om een deur te ope­nen. Maar al met al is Hel­lo Neigh­bor een erg uit­da­gen­de en mooi vorm­ge­ge­ven ga­me. Dat maakt ook dat je het spel, als je er een keer aan be­gint, blijft spe­len om de A.I. uit­ein­de­lijk te slim af te zijn. (jmu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.