Nood­in­gan­gen

C’t Magazine - - Praktijk | Windows: Software Restriction Policies -

Soft­wa­re Re­stric­ti­on Po­li­cies be­scher­men je te­gen het star­ten van on­ge­wens­te pro­gram­ma's, maar soms kan dat net als met elk an­der be­vei­li­gings­me­cha­nis­me te­gen je wer­ken. Bij­voor­beeld als je op een desktop-pc ge­maak­te pre­sen­ta­tie niet start op een no­te­book om­dat daar­op het Of­fi­ce-pak­ket niet toe­ge­staan is. Dan wil je voor de ogen van het pu­bliek niet eerst re­gels moe­ten gaan in­stel­len om er­voor te zor­gen dat het als­nog werkt. Ge­luk­kig is daar een op­los­sing voor: klik met de rech­ter­muis­knop op het pro­gram­ma en dan op 'Als ad­mi­ni­stra­tor uit­voe­ren' – dan werkt het.

Gaat het niet om een der­ge­lij­ke hec­ti­sche si­tu­a­tie, maar heb je bij­voor­beeld een fout ge­maakt bij het con­fi­gu­re­ren van de re­gels, dan helpt nood­in­gang twee: een­vou­dig­weg al­le re­gels ver­wij­de­ren en van vo­ren af aan be­gin­nen. Als zelfs Re­stric'tor niet meer wil draai­en, ver­wij­der je met re­gedit de com­ple­te Re­gis­ter­sleu­tel HKEY_LOCAL_MACHINE\ Soft­wa­re\Po­li­cies\Mi­cro­soft\Win­dows\ sa­fer. In het erg­ste ge­val doe je dat in de vei­li­ge mo­dus – dan werkt SRP in prin­ci­pe niet. SRP kan je dus nooit he­le­maal bui­ten­slui­ten op je pc.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.