Bro­ther MFC-J5330DW

C’t Magazine - - Test | All-in-one inkjetprinters -

De MFC-J5330DW is het groot­ste ap­pa­raat in de test. De bak voor 250 vel kun je open­trek­ken zo­dat er A3-pa­pier in past. Dan dient de pa­pie­ruit­voer als be­scher­ming te­gen stof. A4-pa­pier leg je over­dwars in het vak, aan­ge­zien de prin­ter de vel­len met de lan­ge kant naar vo­ren op­pikt en ze ook over­langs be­drukt.

Het be­die­nings­pa­neel is te kan­te­len. Be­hal­ve het tou­chs­creen zit­ten daar ook nog los­se knop­pen op. De aan­slui­tin­gen voor usb, net­werk en fax vind je – zo­als bij Bro­ther ge­brui­ke­lijk – als je de sca­n­unit open­klapt.

Voor de ba­sis­in­stel­lin­gen kun je het best de uit­ge­brei­de en over­zich­te­lij­ke we­bin­ter­fa­ce ge­brui­ken. Daar kun je bo­ven­dien cloud­dien­sten re­gi­stre­ren en het fax-te­le­foon­boek be­wer­ken. Met de cloud­dienst Bro­ther Web Con­nect kun je het ap­pa­raat aan cloud­op­slag of mail­adres­sen kop­pe­len. Die kun je dan via het tou­chs­creen als scan­doel se­lec­te­ren.

In de snel­le mo­dus houdt de J5330DW een vlot tem­po aan. De inkt­be­spa­ren­de mo­dus kun je los van de kwa­li­teits­in­stel­lin­gen in­scha­ke­len. Nor­ma­le tekst blijft dan krach­tig, ge­kleur­de vlak­ken krij­gen een rand en wor­den slechts licht in­ge­vuld – een goe­de op­los­sing. Ook bij nor­maal en du­plex prin­ten werkt het ap­pa­raat snel. Met A3-pa­pier haal­de hij nog al­tijd meer dan zes pa­gi­na's per mi­nuut. Al­leen voor de bes­te kwa­li­teit neemt hij veel tijd.

De pig­men­tinkt dekt goed en is 30 se­con­den na het prin­ten veeg­vast. Als we er met een mar­keerstift over­heen gin­gen, werd de inkt niet uit­ge­smeerd en er bleef ook niks aan de stift­punt han­gen.

De J5330DW print foto's wel rand­loos – zelfs op nor­maal pa­pier –, maar dan ver­scheen er een lich­te streep in het bo­ven­ste deel van de foto. Rand­lo­ze ko­pie­ën maakt hij niet. Met een mi­ni­ma­le dicht­heid en ver­wij­de­ren van de ach­ter­grond le­ver­de de Bro­ther de bes­te zwart/wit-ko­pie­ën van tekst op ge­kleurd pa­pier. Scans van foto's had­den een blauw­zweem en wei­nig de­tails. Af­beel­din­gen scan­de de J5330DW be­ter, al­leen was het rood flets. De teksther­ken­ning voor door­zoek­ba­re pdf's be­viel goed. Hij maak­te nau­we­lijks fou­ten en kon zelfs met klei­ne fonts over­weg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.