Ca­non Maxi­fy MB5150

C’t Magazine - - Test | All-in-one inkjetprinters -

De com­pac­te Maxi­fy MB5150 is nog­al hoog. De pa­pier­cas­set­te steekt on­ge­veer 5 cen­ti­me­ter uit de be­hui­zing. Je be­dient het ap­pa­raat met een niet kan­tel­baar tou­ch­dis­play. De me­nu's zijn pri­ma, maar als je door lijs­ten aan het scrol­len bent, ac­ti­veer je nog wel eens per on­ge­luk een op­tie.

Er is een usb-host-aan­slui­ting voor sticks. Zo kun je foto's in de for­ma­ten jpeg en tiff di­rect af­druk­ken. Het ap­pa­raat biedt ook de mo­ge­lijk­heid om pdf-do­cu­men­ten te prin­ten, maar dat werkt al­leen als ze door de prin­ter zelf op de stick ge­zet zijn. Bij al­le an­de­re pdf's kre­gen we fout­mel­din­gen – op die ma­nier is de func­tie zin­loos.

Met de we­bin­ter­fa­ce kun je een aan­tal ap­pa­raat­func­ties aan­pas­sen en de prin­ter bij cloud­dien­sten re­gi­stre­ren. Bij de in­ter­fa­ce moet je stan­daard in­log­gen. Als wacht­woord geldt dan in eer­ste in­stan­tie het se­rie­num­mer van het ap­pa­raat.

De dri­ver biedt voor print­kwa­li­teit al­leen 'stan­daard' en 'hoog' aan. Er is geen snel­le con­cept- of inkt­be­spa­ren­de mo­dus. In de luid­ruch­ti­ge nor­ma­le mo­dus print de Maxi­fy met 20 pa­gi­na's per mi­nuut vlot. In de vrij­wel ge­ruis­lo­ze stil­le mo­dus had hij in de test vijf keer zo lang no­dig. Bij de mar­ker­test 30 se­con­den na het prin­ten werd de inkt uit­ge­smeerd als we er een twee­de keer over­heen gin­gen. Bij de 100-pa­gi­na test kwam het niet tot een pa­per­jam, maar er vie­len wel vel­len op de grond. Foto's print­te de MB5150 al­leen met rand, maar re­la­tief snel en in goe­de kwa­li­teit. Grij­ze vlak­ken van pa­gi­na's met af­beel­din­gen ver­toon­den een bruin­zweem.

Dank­zij de twee­de scan-unit in de in­voer kan hij als eni­ge ap­pa­raat uit de test dub­bel­zij­di­ge ori­gi­ne­len au­to­ma­tisch ko­pi­ë­ren. Voor zwart/wit-ko­pie­ën van tekst op ge­kleurd pa­pier moet je de in­ten­si­teit mi­ni­ma­li­se­ren. Dan ble­ven al­le test­pa­gi­na's lees­baar, be­hal­ve bij een rode ach­ter­grond.

Met de goe­de twain­mo­du­le 'ScanGear' kun je de wit­ba­lans hand­ma­tig in­stel­len. Fo­to­scans had­den cor­rec­te kleu­ren, maar wei­nig de­tails in don­ke­re de­len van het beeld. De nau­we­lijks bruik­ba­re teksther­ken­ning (OCR) her­ken­de geen ini­ti­a­len en maak­te ook bij nor­ma­le font­groot­tes fou­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.