RAID: da­ta be­vei­li­gen met re­dun­dan­tie

Da­ta be­vei­li­gen met re­dun­dan­tie Je ge­ge­vens ver­lie­zen door een ka­pot­te har­de schijf of ssd blijft voor ie­de­re pc-ge­brui­ker een hor­ror­sce­na­rio. Dat ri­si­co kun je ver­klei­nen door meer­de­re schij­ven re­dun­dant in te zet­ten. Maar let op: het is geen ver­van­ging

C’t Magazine - - Inhoud - Lutz Labs

Bij ser­vers en NAS-sys­te­men is het te­gen­woor­dig een be­ken­de fea­tu­re: Re­dun­dant Ar­ray of In­de­pen­dent Disks (kort­weg: RAID). In de mees­te ge­val­len is zo'n bun­de­ling van har­de schij­ven of ssd's be­doeld om de ge­vol­gen van het uit­val­len van een schijf – en daar­mee ver­lies van da­ta – voor te zijn. Een RAID-con­struc­tie is dan als één gro­te schijf bruik­baar.

Sinds een paar jaar is RAID ook mak­ke­lijk voor een desktop-pc te con­fi­gu­re­ren. Zo­wel de SATA-con­trol­lers van mo­der­ne moe­der­bor­den als re­cen­te be­stu­rings­sys­te­men bie­den on­der­steu­ning voor RAID. Je hebt daar geen spe­ci­a­le RAIDadap­ters meer voor no­dig. De desktop­c­pu's voe­ren de be­re­ke­nin­gen uit – voor de per­for­man­ce maakt dat bij­na niks uit.

Het idee voor der­ge­lij­ke bun­de­lin­gen is al 30 jaar oud. Door een gro­te en du­re har­de schijf te ver­van­gen door meer­de­re klei­ne kon je heel wat kos­ten be­spa­ren. De af­kor­ting RAID stond dan ook oor­spron­ke­lijk voor Re­dun­dant Ar­ray of In­ex­pen­si­ve Disks. Sys­te­men met re­dun­dan­tie heb­ben min­der op­slag­ruim­te dan het to­taal aan schij­ven. Daar staat te­gen­over dat er geen da­ta ver­lo­ren gaan als een schijf mocht uit­val­len. Ver­vang je ver­vol­gens de ka­pot­te schijf, dan voe­gen de host-con­trol­ler, RAID­dri­vers of het be­stu­rings­sys­teem de nieu­we schijf toe en re­pa­re­ren ze de con­struc­tie (RAID-re­build).

In de prak­tijk wor­den drie RAID-le­vels het meest ge­bruikt: RAID 0, 1 en 5. Ver­der heb je nog RAID 6 en JBOD. Win­dows biedt daar­naast van­af ver­sie 8.1 de func­tie Stor­a­ge Spa­ces (Op­slag­ruim­ten) en on­der Li­nux heb je nog mdadm, LVM en be­stands­sys­te­men met ge­ïn­te­greer­de re­dun­dan­tie.

RAID 0

RAID 0 ver­hoogt de toe­gangs­snel­heid, maar zorgt niet voor meer vei­lig­heid. Om de trans­fer­ra­te te ver­gro­ten, wor­den de ge­ge­vens over meer­de­re schij­ven ver­deeld. Als er dan één schijf uit­valt, zijn ook al­le da­ta weg. RAID 0 is al­leen nut­tig als de da­ta zo snel mo­ge­lijk ge­le­verd moe­ten wor­den. De to­ta­le ca­pa­ci­teit is de ca­pa­ci­teit van al­le schij­ven bij el­kaar op­ge­teld. De schij­ven moe­ten daar­bij even groot zijn.

RAID 1

RAID 1 biedt een goe­de be­vei­li­ging te­gen het uit­val­len van een schijf, maar dat kost ook veel. De ge­ge­vens wor­den te­ge­lijk op meer­de­re schij­ven be­waard. Die zijn dus ge­spie­geld (mir­ro­ring). De to­ta­le ca­pa­ci­teit is daar­mee ge­lijk aan die van één har­de schijf. Als de schij­ven ver­schil­len­de groot­tes heb­ben, is de ca­pa­ci­teit be­perkt tot die van de klein­ste schijf.

RAID 5 & 6

RAID 5 ver­deelt de da­ta over min­stens drie schij­ven. De oor­spron­ke­lij­ke da­ta wor­den over min­stens twee schij­ven ver­deeld, de in­for­ma­tie over de re­dun­dan­tie komt op nog weer een an­de­re te­recht. Op die ma­nier zijn de oor­spron­ke­lij­ke da­ta weer te her­stel­len als er een har­de schijf uit mocht val­len. Hoe meer schij­ven er­bij ko­men, hoe min­der over­head: bij RAID 5 met drie schij­ven be­draagt de net­to­ca­pa­ci­teit 66 pro­cent van de to­ta­le ca­pa­ci­teit, bij vijf schij­ven is dat 80 pro­cent.

Bij een erg gro­te ca­pa­ci­teit duurt een RAID-re­build be­hoor­lijk lang. Als er in die tijd nog een schijf ka­pot zou gaan, wordt het pro­ble­ma­tisch om­dat er dan geen re­dun­dan­tie meer is. RAID 6 be­looft nog meer vei­lig­heid. Door de ex­tra pa­ri­teits­in­for­ma­tie of fout­cor­rec­tie­co­des kan de uit­val van twee har­de schij­ven wor­den ge­com­pen­seerd. De net­to­ca­pa­ci­teit is ech­ter min­der, bij vier schij­ven be­draagt die nog maar de helft.

JBOD

On­danks dat JBOD (Just a Bunch Of Disks) in veel RAID-be­hui­zin­gen op het­zelf­de ni­veau staat als de be­spro­ken le­vels, is de­ze mo­dus geen RAID. JBOD heeft net als RAID 0 geen re­dun­dan­tie, maar voegt meer­de­re har­de schij­ven sa­men tot één gro­te. De to­ta­le ca­pa­ci­teit is de op­tel­som van al­le ge­bruik­te schij­ven sa­men. Als een schijf uit­valt, heb je spe­ci­a­le tools no­dig om ook de da­ta op de an­de­re schij­ven weer te kun­nen le­zen.

Win­dows Stor­a­ge Spa­ces

Mi­cro­soft heeft bij Win­dows 8.1 Stor­a­ge Spa­ces in­ge­voerd. Die fea­tu­re is ge­ba­seerd op bo­ven­ge­noem­de me­tho­des en is flexi-

be­ler. Je kunt de ca­pa­ci­teit erg mak­ke­lijk uit­brei­den: voeg ge­woon een of meer schij­ven toe. Het is ook mo­ge­lijk om de he­le con­struc­tie pro­bleem­loos naar een an­de­re pc over te zet­ten. Win­dows kan ech­ter niet van Stor­a­ge Spa­ces op­star­ten. Je kunt ze al­leen voor da­ta­op­slag ge­brui­ken.

Maakt RAID 0 Win­dows snel­ler?

RAID 0 be­looft meer snel­heid. Om dat te con­tro­le­ren, heb­ben we in het UEFI-BIOS twee SATA-ssd's als RAID 0 ge­con­fi­gu­reerd. Ver­vol­gens ma­ten we de op­start­tijd van Win­dows en heb­ben we ap­pli­ca­tie­ben­ch­marks la­ten draai­en.

Bij syn­the­ti­sche ben­ch­marks haal­de de bun­de­ling net twee keer zo­veel per­for­man­ce als met een en­ke­le ssd: bij schrij­ven zo'n 960 MB/s en bij le­zen zelfs 1050 MB/s. Bij het be­na­de­ren van random adres­sen na­men de waar­den met cir­ca 60 pro­cent toe. De Win­dows-boot­tijd bleef ver­ge­le­ken met het ge­bruik van één ssd het­zelf­de. Ook de ap­pli­ca­tie­ben­ch­mark Sys­mark 2014 le­ver­de geen an­de­re waar­den op. Bei­de ke­ren wer­den er 1555 pun­ten ge­haald. Werk je met veel gro­te be­stan­den, dan biedt zo'n RAID ove­ri­gens wel voor­de­len.

(mvdm)

De ou­de­re high­pointPCIe-kaart Roc­ketRAID 2300 heeft vier SATAaan­slui­tin­gen, waar­door je ook RAID 5 kunt re­a­li­se­ren. Voor mo­der­ne Win­dows-ver­sies be­staan al­leen geen stuur­pro­gram­ma's.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.