4K-mo­ni­to­ren on­der Win­dows 10

4K-scher­men en Win­dows 10

C’t Magazine - - Inhoud - Jan Sch­üßler

4K-mo­ni­to­ren en soort­ge­lij­ke scher­men ver­gen een schaal­ba­re ge­brui­kers­in­ter­fa­ce. Win­dows 10 kan te­gen­woor­dig zelfs ou­de­re pro­gram­ma’s soms nog enigs­zins ac­cep­ta­bel weer­ge­ven.

Bij mo­ni­to­ren met een ho­ge re­so­lu­tie moe­ten het be­stu­rings­sys­teem en de pro­gram­ma’s ge­schaald weer­ge­ge­ven wor­den, an­ders is de schermin­houd wel haar­scherp, maar ook bij­zon­der klein. Dat scha­len kan ook bij Win­dows 7 en 8.1, maar op som­mi­ge pun­ten moet je dan re­ke­nen op een pixe­li­ge weer­ga­ve of rom­me­li­ge lay-out van knop­pen. Mi­cro­soft nam het toen­ter­tijd nog niet zo se­ri­eus met dat scha­len.

Bij Win­dows 10 zijn tal van sys­teem on­der­de­len om­ge­bouwd tot mo­der­ne Uni­ver­sa lApps ( Uni­ver­sa l Win­dows Plat­form, UWP). Die zijn van huis uit af­ge­stemd op het goed scha­len en ge­ven nau­we­lijks pro­ble­men. Veel be­ken­de en up-to-da­te ge­hou­den desktop pro­gram­ma’ s wer­ken on­der­tus­sen ook goed, zelfs op ou­de­re Win­dows-ver­sies. Een goed voor­beeld is tekst­edi­tor Ul­traE­dit: toen 4K-mo­ni­to­ren net in zwang raak­ten, was de weer­ga­ve van het pro­gram­ma daar nog niet ge­schikt voor, maar on­der­tus­sen heeft de ma­ker dat recht­ge­zet.

Met ou­de soft­wa­re heb je vaak pro­ble­men met scha­len. Die soft­wa­re wordt door de ma­kers al ja­ren niet meer on­der­hou­den of de ont­wik­ke­laars ma­ken zich ge­woon niet zo druk over de schaal­baar­heid van hun in­ter­fa­ce. Die soft­wa­re stamt vaak uit een tijd waar­in so­wie­so nie­mand re­ke­ning hield met 4K-mo­ni­to­ren of het moe­ten scha­len van de ge­brui­kers­in­ter­fa­ce.

Voor der­ge­lij­ke pro­gram­ma’s kun je sinds een aan­tal Win­dows-ver­sies via de com­pa­ti­bi­li­teit s in­stel­lin­gen al aan­ge­ven dat scha­len voor ho­ge DPI-waar­den niet do or­de toe­pas­sing maar door het be­stu­rings­sys­teem moet wor­den uit­ge­voerd. Tech­nisch ge­zien is dat een nood­op­los­sing: Win­dows houdt het pro­gram­ma voor dat de mo­ni­tor ge­woon op 100% in­ge­steld staat en ver­groot het pro­gram­ma­ven­ster zelf met de wer­ke­lijk in­ge­stel­de schaalfac­tor. Het re­sul­taat is een beeld dat ge­o­me­trisch wel klopt, maar te kor­re­lig of juist te wa­zig is.

Up­da­tes

Pas bij de nieu­we­re ver­sie 1703 van Win­dows 10 (Cre­a­tors Up­da­te) heeft Mi­cro­soft voor de com­pa­ti­bi­li­teit voor het scha­len de op­tie 'Sys­teem (Uit­ge­breid)' toe­ge­voegd. Daar­mee kan de weer­ga­ve van ou­de pro­gram­ma’s ver­be­terd wor­den. Die op­tie past het ren­de­ren van pro­gram­ma’s via de GDI-pro­gram­mee­r­in­ter­fa­ce aan: tek­sten en een­vou­di­ge ge­o­me­tri­sche vor­men wor­den met een ho­ge pixel­dicht­heid op­ge­bouwd op het scherm, ter­wijl af­beel­din­gen en pic­to­gram­men en­zo­voorts een­vou­dig­weg ver­groot wor­den. Dat zorgt in ie­der ge­val voor scher­pe tek­sten zon­der dat de lay-out van het pro­gram­ma in de war raakt. De­tails hier­over staan in een blog-post van Mi­cro­soft (zie de link on­der­aan de­ze pa­gi­na). Om­dat dit al­leen werkt voor pro­gram­ma's die GDI ge­brui­ken, blijft bij­voor­beeld de weer­ga­ve van het opens­our­ce­pro­gram­ma Gimp nog steeds even pixe­lig. In an­de­re ge­val­len wordt het niet per se be­ter, maar op een an­de­re ma­nier slecht. Het pro­gram­ma WinDirStat ziet er met de nieu­we schaalop­tie scherp uit en de lay-out klopt, maar het blok­di­a­gram is veel te don­ker. Het pro­gram­ma Box­sim (een ont­werp­tool voor luid­spre­kers) te­kent met de nieu­we op­tie haar­scher­pe dia­gram­men, maar tek­sten zijn op veel plek­ken kor­re­lig. In de prak­tijk moet je bij der­ge­lij­ke soft­wa­re ge­woon de op­ties uit­pro­be­ren.

De schaalop­ties kun je in­stel­len bij de com­pa­ti­bi­li­teits­op­ties van een snel­kop­pe­ling of een uit­voer­baar be­stand. Om­dat het start­me­nu van Win­dows 10 geen recht­streek­se toe­gang biedt tot de ei­gen­schap­pen van een snel­kop­pe­ling, moet je een klei­ne om­weg ne­men. Klik met de rech­ter­muis­knop op de snel­kop­pe­ling, se­lec­teer Meer en ver­vol­gens 'Be­stands­lo­ca­tie ope­nen'. Dan opent een Ver­ken­ner-ven­ster waar­in de snel­kop­pe­ling zich be­vindt.

Klik met de rech­ter­muis­knop op de snel­kop­pe­ling en kies Ei­gen­schap­pen. Zet op het tab­blad Com­pa­ti­bi­li­teit een vin­kje bij de op­tie 'Ge­drag van ho­ge DPI-schaal­baar­heid ne­ge­ren. Schaal­aan­pas­sing uit­ge­voerd door:'. Test zo­wel de op­ties 'Ap­pli­ca­tie' en 'Sys­teem' als 'Sys­teem (uit­ge­breid)'. Om het re­sul­taat te be­oor­de­len moet je het pro­gram­ma op­nieuw star­ten na het in­stel­len van die op­tie.

Als je meer­de­re mo­ni­to­ren met ver­schil­len­de pixel­dicht­he­den aan­ge­slo­ten hebt, kun je de schaalfac­tor per mo­ni­tor apart in­stel­len. Dat is al­leen no­dig als Win­dows 10 niet zelf han­di­ge waar­den ge­ko­zen heeft. De be­tref­fen­de op­tie staat bij de In­stel­lin­gen via 'Sys­teem / Beeld­scherm'. Se­lec­teer de ge­wens­te mo­ni­tor en pas de schaal aan. Met 'Aan­ge­pas­te schaal' kun je de schaalfac­tor zo nauw­keu­rig in­stel­len dat de pic­to­gram­men en de taak­balk en­zo­voorts op bei­de scher­men na­ge­noeg even groot wor­den weer­ge­ge­ven. (mdt)

Het ver­be­ter­de scha­len is voor snel­kop­pe­lin­gen en (di­rect) voor uit­voer­ba­re be­stan­den in te scha­ke­len

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.