Pixel 2: Goog­les ei­gen An­droid-te­le­foon

Goog­les high-end-smartpho­ne Pixel 2 kort ge­test

C’t Magazine - - Inhoud - Jan-Ke­no Jans­sen

De Pixel 2 is mak­ke­lijk te ver­war­ren met het vo­ri­ge mo­del, maar heeft dui­de­lijk meer in zijn mars. Zo is de ca­me­ra ver­be­terd en is de ana­ly­se-tool Lens ge­ïn­te­greerd. Een hoofd­te­le­foon­aan­slui­ting ont­breekt. En hij is niet of­fi­ci­eel in de Be­ne­lux ver­krijg­baar.

De twee­de ver­sie van de Pixel, op­vol­ger van de smartpho­ne-se­rie Nexus, zorgt weer voor een pu­re, niet-aan­ge­pas­te An­droid-be­le­ving en be­vat func­ties in het OS die voor­lo­pig in geen en­kel an­der An­droid-ap­pa­raat te vin­den zijn. Op lan­ge­re ter­mijn zul­len die func­ties ook stan­daard in An­droid wor­den ge­ïn­te­greerd. Een leu­ke ver­ras­sing is daar­naast dat Goog­le ge­du­ren­de drie jaar ver­sie-up­da­tes ga­ran­deert. Voor­heen wa­ren dat er al­tijd twee, al­leen se­cu­ri­ty-up­da­tes kreeg je drie jaar.

Net als de voor­gan­ger is de Pixel 2 ook in twee for­ma­ten be­schik­baar: een keer zon­der en een keer met de toe­voe­ging 'XL'. HTC maakt de klei­ne ver­sie, LG de gro­te­re. Goog­le be­na­drukt dat er af­ge­zien van het scherm­for­maat, de beeld­ver­hou­ding en de ac­cu­ca­pa­ci­teit (Pixel 2 2700mAh, Pixel 2 XL 3520 mAh) in­tern geen ver­schil­len zijn. Van de ach­ter­kant be­ke­ken zien de ap­pa­ra­ten er na­ge­noeg iden­tiek uit, de XL-va­ri­ant heeft al­leen een af­ge­ron­de gla­zen plaat voor het scherm. Bij de nor­ma­le va­ri­ant heeft Goog­le met een me­ta­len rand ge­pro­beerd een soort aai­ge­voel voor je hand te cre­ë­ren. Dat is re­de­lijk ge­lukt, maar we von­den de XL-ver­sie toch nog iets pret­ti­ger aan­voe­len.

Fijn knij­pen

De beeld­ver­hou­ding van de Pixel 2 is 16:9 (1920 × 1080), die van de Pixel 2 XL 18:9 (2880 × 1440). Ver­ge­le­ken met bij­voor­beeld Sams­ung en Ap­ple (bij de iPho­ne X) heeft Goog­le een dik­ke­re rand om het scherm. Bij de 5"-ver­sie is die bo­ven en on­der dui­de­lijk gro­ter dan bij de 6"-ver­sie. Door de­ze ran­den zien de smartpho­nes er min­der fu­tu­ris­tisch uit dan ge­noem­de ap­pa­ra­ten van de con­cur­ren­tie – mo­ge­lijk is de 'knijp'-func­tie de oor­zaak van de aan­we­zig­heid van de rand: knijp je in de zij­kan­ten van de te­le­foons, dan wordt daar­mee de fea­tu­re Goog­le As­sis­tant ge­ac­ti­veerd.

Bei­de Pixel 2's zijn net als de iPho­ne 8 (zie pa­gi­na 36) vol­gens IP67 be­schermd te­gen wa­ter en stof. Dat be­te­kent dat je ze kort on­der de dou­che kunt mee­ne­men. Ter ver­ge­lij­king: con­cur­rent Sams­ung be­schermt de S7, S8 en No­te 8 nog be­ter – vol­gens IP68 (maxi­maal 30 mi­nu­ten tot 1,5 me­ter diep­te).

De vin­ger­af­druk­sen­sor zit weer op de ach­ter­kant, maar moet vol­gens Goog­le wel 25 pro­cent snel­ler wer­ken. Een hoofd­te­le­foon­aan­slui­ting zit er niet meer op, wel krijg je er een USB C-adap­ter bij. De naar vo­ren ge­rich­te ste­reo-spea­kers klon­ken bij een kor­te test best goed.

Naast een eSIM-chip zit in de Pixel 2 en Pixel 2 XL nog een tra­di­ti­o­neel na­no­sim­kaarts­lot. Ze zijn ver­krijg­baar in uit­voe­rin­gen met 64 en 128 GB fla­sh­op­slag. De pro­ces­sor is een Qu­al­comm Snap­dra­gon 835 met 4 GB RAM (8 ker­nen, 2,35 + 1,9 Ghz). Bij de Pixel 2 wordt voor het eerst DDR4x-ge­heu­gen ge­bruikt. Dat moet van­we­ge de la­ge­re span­ning min­der ver­gen van de ac­cu.

Of­fli­ne Sha­zam

In de 'Al­ways On'-mo­dus kan het scherm van de Pixel 2 per­ma­nent de tijd en be­rich­ten weer­ge­ven. Wat apart is de 'Now Playing'-func­tie: van­we­ge een of­fli­ne gein­stal­leer­de mu­ziek­da­ta­ba­se her­kent het ap­pa­raat de mu­ziek die in de om­ge­ving te ho­ren is. De ti­tel wordt vol­le­dig au­to­ma­tisch on­der de tijd weer­ge­ge­ven. Vol­gens Goog­le wordt de da­ta­ba­se we­ke­lijks bij­ge­werkt en be­vat die "tien­dui­zen­den" ti­tels. Als je op de ti­tel van de mu­ziek tikt, geeft de te­le­foon (in­dien aan­we­zig) de song­tekst weer en kop­pe­lin­gen naar de Play Sto­re of YouTu­be. Bij on­ze hands-on-test duur­de het vijf à tien se­con­den voor­dat het ap­pa­raat de mu­ziek had her­kend.

Ook nieuw: het zoek­veld, dat niet meer bo­ven maar be­ne­den staat, en de func­tie Goog­le Lens. De­ze laat­ste kan ge­maak­te fo­to's ana­ly­se­ren. Druk je op het 'Lens'pic­to­gram, dan krijg je naast de naam of in­houd van het ge­fo­to­gra­feer­de ob­ject ook in­for­ma­tie te zien uit Goog­les Know­led­geGraph-da­ta­ba­se.

Tij­dens ons be­zoek aan Goog­le, waar we een kor­te blik op de Pixels moch­ten wer­pen, werd de func­tie ge­de­mon­streerd met een fo­to van een Ja­pan­se tem­pel, een olie­verf­schil­de­rij en een vi­si­te­kaart­je. Bij de­ze laat­ste her­ken­de Lens naast de tekst ook het soort in­for­ma­tie: tik­ten we op het te­le­foon­num­mer, dan werd de te­le­foon­app ge­ac­ti­veerd en met het aan­tik­ken van het adres werd Goog­le Maps ge­o­pend.

Naast de AI-func­ties lag de fo­cus bij de Pixel 2 vol­gens Goog­le op het ver­be­te­ren van de ca­me­ra: in de Pixel 2 zit nog steeds de­zelf­de sen­sor van So­ny – zo­als ook bij veel an­de­re ap­pa­ra­ten – maar de ca­me­ra is in com­bi­na­tie met het ob­jec­tief en de soft­wa­re uniek in haar soort. Het ob­jec­tief laat meer licht door dan de voor­gan­ger (f1.8 in plaats van f2.0) en – net als bij Ap­ple en Sams­ung – on­der­steunt de 12,2-MP-sen­sor al twee ge­ne­ra­ties du­al-pha­se-de­tec­ti­on, zo­dat het beeld snel wordt scherp­ge­steld. Daar­naast is de sen­sor voor­zien van op­ti­sche (OIS) en elek­tro­ni­sche (EIS) beeldsta­bi­li­sa­tie .

De meest op­val­len­de ver­nieu­wing is ech­ter de por­tret­mo­dus. De­ze mo­dus werkt zo­wel met de ach­ter­ste als met de voor­ste (sel­fie-)ca­me­ra – in te­gen­stel­ling tot bij de con­cur­ren­tie ge­bruikt de mo­dus slechts één ob­jec­tief. De por­tret­mo­dus houdt in dat ob­jec­ten op de voor­grond scherp wor­den weer­ge­ge­ven en de ach­ter­grond niet. Vol­gens Goog­le lig­gen Ma­chi­ne Le­arning en een da­ta­ba­se met meer dan een mil­joen fo­to's ten grond­slag aan de ar­tis­tie­ke bokeh-func­tie. In een kor­te fo­to­test be­vie­len de re­sul­ta­ten erg goed, maar wa­ren er des­on­danks en­ke­le fout­jes te zien bij fij­ne struc­tu­ren als haar. De hoofd­ca­me­ra maakt vi­deo's met een re­so­lu­tie van maxi­maal 1080p en 120 fps.

Top-soft­wa­re en -prijs

Al met al biedt de Pixel 2 bij­de­tijd­se tech­no­lo­gie voor ie­der­een die de ka­le An­droid­ver­sie om­armt. De soft­wa­re be­vat en­ke­le in­no­va­tie­ve func­ties, maar de hard­wa­re is eer­der nor­ma­le kost: een scherm zon­der rand zo­als bij Sams­ung of Ap­ples iPho­ne X ont­breekt, ook zit er geen twee­de (te­le-) lens op of gim­micks zo­als ge­zichts­her­ken­ning met be­hulp van een diep­te­sen­sor. Bo­ven­dien is het ap­pa­raat niet vol­gens IP68 be­schermd te­gen wa­ter en stof. An­der­zijds biedt de soft­wa­re func­ties die an­de­re An­droid-te­le­foons pas la­ter zul­len krij­gen – of mis­schien he­le­maal niet. Wil je al­tijd de nieuw­ste ver­sie van An­droid, dan kom je ei­gen­lijk niet om de Pixel heen. Maar je moet dan wel be­reid zijn diep in de bui­del te tas­ten: de prijs be­gint bij 799 eu­ro (64 GB), de va­ri­ant met 128 GB kost 909 eu­ro. De Pixel 2 XL kost met 64 GB 939 eu­ro, met 128 GB wordt het 1049 eu­ro.

En dan is er nog iets: de te­le­foon zal (voor­lo­pig) niet of­fi­ci­eel in de Be­ne­lux ver­krijg­baar zijn. Bels­im­pel biedt de Pixel 2 wel aan via pa­ral­lel­im­port, maar ver­hoogt de prijs dan ook nog eens. De klei­ne va­ri­ant kost tel­kens 100 eu­ro meer. Of je zult moe­ten uit­wij­ken naar bij­voor­beeld Duits­land of Groot-Brit­tan­nië waar de Pixel 2 van­af 19 ok­to­ber ver­krijg­baar is en de XL-va­ri­ant van­af half no­vem­ber. Qua kleu­ren kun je kie­zen uit Just Black, Clear­ly Whi­te en Kin­da Blue (Pixel 2) of uit Just Black en Black & Whi­te (Pixel 2 XL).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.