iPho­ne 8 en iPho­ne 8 Plus

Ap­ple iPho­ne 8 en iPho­ne 8 Plus

C’t Magazine - - Inhoud - Alexan­der Spier

De nieu­we iPho­ne is weer snel­ler en heeft een be­te­re ca­me­ra. Ver­der biedt het scherm on­der­steu­ning voor HDR en kun je het ap­pa­raat zelfs draad­loos op­la­den. Des­on­danks staan de iPho­ne 8 en 8 Plus in de scha­duw van de iPho­ne X.

Met de aan­kon­di­ging van de in no­vem­ber uit­ko­men­de iPho­ne X is de klas­sie­ke iPho­ne in een keer saai. Wel­licht heeft Ap­ple om die re­den een en an­der in de iPho­ne 8 in­ge­bouwd, wat ont­brak in ver­ge­lij­king met an­de­re smartpho­nes.

Zo biedt het scherm on­der­steu­ning voor HDR-vi­deo's en mo­gen al­le zes de ker­nen van de pro­ces­sor te­ge­lijk ac­tief zijn. Daar­naast kan de nieu­we iPho­ne draad­loos op­la­den en laadt de ac­cu met na­me ook snel­ler op. Ook zijn er te ver­wach­ten ver­be­te­rin­gen: meer per­for­man­ce, een be­te­re ca­me­ra en meer op­slag.

Dat heeft ook al­le­maal de ge­brui­ke­lij­ke ho­ge prijs: 810 dan wel 920 eu­ro is nog al­tijd meer dan wat je voor de mees­te high-end smartpho­nes met An­droid be­taalt. De Plus-ver­sie ver­schilt als van­ouds op en­ke­le ge­bie­den: naast het gro­te­re dis­play (5,5 in plaats van 4,7 inch) zit er een dub­be­le ca­me­ra in en 3 GB RAM (i.p.v. 2). Als je meer dan 64 GB aan op­slag no­dig hebt, moet je maar liefst 170 eu­ro bij­be­ta­len voor de 256GB-ver­sie. Er zit geen mi­ni-jack op; om een tra­di­ti­o­ne­le head­set aan te slui­ten krijg je er een adap­ter bij. De mee­ge­le­ver­de head­set heeft al een pas­sen­de stek­ker voor op de Lightning-aan­slui­ting.

Van­we­ge de mo­ge­lijk­heid draad­loos op te la­den is de alu­mi­ni­um ach­ter­kant ver­van­gen door glas. Daar­mee wordt met­een ook het pro­bleem van de door­lo­pen­de an­ten­ne­ban­den op­ge­lost die af­han­ke­lijk van de kleur in meer of min­de­re ma­te op­vie­len bij ou­de­re mo­del­len. De rand is wel nog steeds van alu­mi­ni­um. Door het ge­bruik van glas neemt het ge­wicht ook toe, bei­de te­le­foons zijn met zo'n 150 resp. 200 gram vrij zwaar. Des­on­danks ligt met na­me de klei­ne va­ri­ant fijn in de hand. Bei­de mo­del­len zijn wa­ter- en stof­dicht vol­gens IP67.

Scherm

Aan de re­so­lu­tie van het IPS-scherm is met 325 resp. 400 dpi niets ver­an­derd. Wel wordt met DCI-P3 een uit­ge­brei­de kleur­ruim­te on­der­steund. Die wordt ech­ter al­leen in­ge­scha­keld als de con­tent (films en fo­to's) die ook heeft. Je kunt hem niet hand­ma­tig ac­ti­ve­ren, zo­dat de te­le­foon de mees­te tijd staat in­ge­steld op sRGB. In een di­rec­te ver­ge­lij­king met an­de­re smartpho­nes komt dat soms wat flets over – ze­ker ver­ge­le­ken met OLED-scher­men.

De maxi­ma­le hel­der­heid in de au­to­ma­ti­sche mo­dus is met zo'n 600 cd/m2 hoog, maar niet zo hoog als bij de Ga­laxy No­te 8 of S8, die nog min­stens 100 cd/m2 meer ha­len. Des­on­danks is dat pri­ma on­der di­rect zon­licht, te­meer om­dat het glas van het dis­play niet zo ex­treem spie­gelt als bij de con­cur­ren­tie.

Hoe­wel de scher­men ver­ge­le­ken met de iPho­ne 7 am­per zijn ge­wij­zigd, kun­nen nu ook HDR-vi­deo's wor­den af­ge­speeld. In eer­ste in­stan­tie wa­ren er ech­ter nog pro­ble­men met to­ne-map­ping. Je kunt dan het best de op­tie 'Down­load HDR-vi­deo's' (on­der In­stel­lin­gen/Vi­deo's) uit­scha­ke­len.

Per­for­man­ce

De nieu­we cpu zorgt voor meer per­for­man­ce: in de ben­ch­marks nam het re­sul­taat met een kwart toe, bij mul­ti­th­read zelfs met bij­na het dub­be­le (zie de link aan het eind voor ta­bel­len met meet­re­sul­ta­ten). Het sys­teem kan nu na­me­lijk al­le ker­nen te­ge­lijk ge­brui­ken.

Daar­mee wordt de Qu­al­comm Snap­dra­gon 835, de snel­ste chip voor An­droid, ver­der ge­de­klas­seerd. Een en­ke­le kern re­kent twee keer zo snel en al­le zes de ker­nen zijn nog steeds 50 pro­cent snel­ler dan de acht van de Snap­dra­gon. De ge­rin­ge warm­te­ont­wik­ke­ling bij de cpu-be­las­ting is in­druk­wek­kend. In on­ze test werd het sys­teem ook bij per­ma­nen­te be­las­ting niet tra­ger. In de da­ge­lijk­se prak­tijk merk je ech­ter nau­we­lijks iets van het snel­heids­ver­schil.

Ook de gpu-per­for­man­ce is toe­ge­no­men. Het aan­tal fps van Ap­ples eer­ste ei­gen gpu is twee keer zo hoog – bij veel­ei­sen­de tests is dat nog steeds een der­de meer. Net als bij an­de­re high-end-chips daalt de per­for­man­ce van­we­ge de warm­te na en­ke­le mi­nu­ten van be­las­ting met een der­de. Voor een vloei­end beeld is dat ech­ter nog steeds goed.

Hoe­wel de ac­cu klei­ner is, is de ac­cu­duur vrij­wel iden­tiek ge­ble­ven. Voor een top­po­si­tie is dat niet ge­noeg. Sams­ung, LG en Goog­le doen het in dat op­zicht nog

be­ter. Des­on­danks kun je met een vol­le ac­cu een dag met de iPho­ne 8 wer­ken, bij ma­tig ge­bruik zelfs twee da­gen.

Je krijgt er van Ap­ple een een­vou­di­ge 5W-voe­ding bij. Snel­ler op­la­den kan met be­hulp van USB Po­wer De­li­ve­ry (USB PD), waar­mee de ac­cu na 30 mi­nu­ten voor 50 pro­cent is op­ge­la­den. Een ge­schik­te voe­ding en USB-C-naar-Lightning-ka­bel kos­ten bij Ap­ple ech­ter min­stens zo'n 90 eu­ro. Die in­ves­te­ring loont zich nau­we­lijks, want met een ster­ke­re 10W-voe­ding (van bij­voor­beeld de iPad) is de ac­cu van de iPho­ne 8 in de­zelf­de tijd bij­na voor 40 pro­cent ge­vuld.

Draad­loos op­la­den (met de veel­ge­bruik­te stan­daard Qi) is goed­ko­per, maar het op­la­den ver­loopt even traag als met de stan­daard­voe­ding. Daar­naast wordt de ver­bin­ding met het op­laad­sta­ti­on bij klei­ne be­we­gin­gen al ver­bro­ken – dat komt va­ker voor bij Qi.

Ca­me­ra

De nieu­we ca­me­ra­sen­sor zorgt in bei­de te­le­foons voor prach­ti­ge fo­to's, ze be­ho­ren tot de bes­te op smartpho­ne-ge­bied. De de­tail­re­so­lu­tie is bij wei­nig licht be­ter ge­wor­den en de kleu­ren ko­men na­tuur­lij­ker over. Bij sche­mer doen de Goog­le Pixel of Sams­ung No­te 8 het qua be­lich­ting en de­tails nog iets be­ter. Ook de kleu­ren zijn bij de An­droids wat krach­ti­ger.

Naast de stan­daard­ca­me­ra is de 8 Plus nog uit­ge­rust met een te­le­lens. Daar­mee wor­den twee­vou­di­ge zoom en ex­tra ef­fec­ten mo­ge­lijk. In por­tret­mo­dus wordt uit de op­na­mes met bei­de len­zen een fraai bokeh be­re­kend; daar­naast kan nu de be­lich­ting van het ge­fo­to­gra­feer­de ob­ject re­al­ti­me wor­den be­werkt of na­der­hand. On­der ide­a­le om­stan­dig­he­den ziet dat er in­druk­wek­kend uit, maar de soft­wa­re kan bij fij­ne con­tou­ren of uit­ste­kend, los haar in de war ra­ken. Vi­deo-op­na­mes zijn nu ook mo­ge­lijk in 4K met 60 fps. De slow­mo­ti­on­func­te haalt 240 fps in Full HD.

Con­clu­sie

De iPho­ne 8 en iPho­ne 8 Plus zijn tech­nisch uit­ste­ken­de smartpho­nes met voor­lo­pig meer dan ge­noeg per­for­man­ce. De dub­be­le ca­me­ra in de Plus maakt fo­to's die be­ho­ren tot de bes­te die met een smartpho­ne ge­maakt kun­nen wor­den. Ook die van de klei­ne iPho­ne zijn fraai.

Toch is er maar wei­nig ver­an­derd ten op­zich­te van de 7 en le­vert de meer­waar­de wei­nig voor­deel. De du­re snel­laad­func­tie is nau­we­lijks het be­noe­men waard en draad­loos op­la­den duurt lang. De iPho­ne 8 is daar­mee eer­der een iPho­ne 7s. Des­on­danks is de iPho­ne 8 een nut­ti­ge stap op weg naar de iPho­ne X die echt met het tra­di­ti­o­ne­le iPho­ne-de­sign breekt. Ap­ple kan de X mo­men­teel ech­ter niet in vol­doen­de aan­tal­len pro­du­ce­ren en de be­die­ning zal com­pleet an­ders wor­den. Van­uit dat oog­punt blijft de 8 een goe­de en iets goed­ko­pe­re va­ri­ant. Daar­mee krijg je iets wat bij Ap­ple zeld­zaam is: een ech­te keus. (mvdm)

Zo­wel de iPho­ne 8 als de 8 Plus zijn iet­se­piets­je dik­ker ge­wor­den dan de voor­gan­gers (rechts). Strak zit­ten­de co­vers zul­len daar­om niet meer pas­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.