Het nieu­we ser­vi­cing-mo­del voor Win­dows 10

Het ser­vi­cing-mo­del van Win­dows 10

C’t Magazine - - Inhoud - Jan Sch­üßler

Mi­cro­soft wil el­ke zes maan­den fea­tu­re-up­gra­des voor Win­dows 10 uit­bren­gen, zo­dat IT-af­de­lin­gen daar be­ter re­ke­ning mee kun­nen hou­den. Met de nieu­we naam­ge­ving van de up­gra­de­ka­na­len wordt het er ech­ter niet met­een een­vou­di­ger op.

Mi­cro­soft doet zijn best om up­da­tes (be­vei­li­gings­pat­ches en bug­fixes) en fea­tu­re-up­gra­des (nieu­we ver­sies van Win­dows 10) min­der ver­ve­lend en mak­ke­lij­ker plan­baar te ma­ken. Bij de 'Cre­a­tors Up­da­te' in april dit jaar is al een me­cha­nis­me in­ge­voerd voor dif­fe­ren­ti­ë­le down­lo­ads. Of het nu om een fea­tu­re-up­gra­de of be­vei­li­gings­patch gaat, Win­dows Up­da­te down­lo­adt al­leen nog de wer­ke­lijk be­no­dig­de be­stan­den. Bij fea­tu­re-up­gra­des moet dat de om­vang van de down­load met cir­ca een der­de ver­min­de­ren. In plaats van drie gi­ga­by­te wor­den dat er zo'n twee. Daar­naast is Mi­cro­soft af­ge­lo­pen zo­mer ge­stopt met de be­na­min­gen 'Cur­rent Branch' en 'Cur­rent Branch for Bu­si­ness' voor de up­da­te­ka­na­len. Die gaan voort­aan ge­meen­schap­pe­lijk door het le­ven on­der de noe­mer 'Se­mi-An­nu­al-ka­naal'. Dat klinkt als een ver­een­vou­di­ging.

Een en­ke­le Twix

Als je be­ter kijkt, is er naast de nieu­we naam wei­nig ver­schil te ont­dek­ken. Dat blijkt ook uit Mi­cro­softs ei­gen do­cu­men­ta­tie (zie de link on­der­aan dit ar­ti­kel). Ap­pa­ra­ten die up­gra­des van Win­dows 10 met­een ont­van­gen, ge­brui­ken het 'Se­mi-An­nu­al-ka­naal (Tar­ge­ted)'. Dat was voor­heen de 'Cur­rent Branch'. Het is mo­ge­lijk over te stap­pen op het 'Se­miAn­nu­al-ka­naal' – zon­der '(Tar­ge­ted)'. Dat komt over­een met de vroe­ge­re 'Cur­rent Branch for Bu­si­ness'. Ook het ver­schil tus­sen bei­de ka­na­len blijft het­zelf­de: in het 'Se­mi-An­nu­al-ka­naal (Tar­ge­ted)' zijn nieu­we Win­dows-ver­sies met­een be­schik­baar zo­dra Mi­cro­soft ze vrij­geeft, maar in het 'Se­mi-An­nu­al-ka­naal' ver­schijnt de­zelf­de ver­sie pas zo'n vier maan­den la­ter.

Dat heeft voor­de­len voor zo­wel sys­teem­be­heer­ders als Mi­cro­soft zelf. Be­heer­ders en be­drij­ven kun­nen dan en­ke­le spe­ci­a­le test-pc's als test­groep op het 'Se­miAn­nu­al-ka­naal (Tar­ge­ted)' la­ten draai­en om een nieu­we ver­sie met­een op com­pa­ti­bi­li­teit te tes­ten. De rest van de pc's draait op het 'Se­mi-An­nu­al-ka­naal', waar die nieu­we ver­sie pas en­ke­le maan­den la­ter ar­ri­veert. Dat moet be­heer­ders vol­doen­de tijd bie­den om pro­ble­men met een nieu­we ver­sie op te spo­ren en ho­pe­lijk te ver­hel­pen.

Het voor­deel voor Mi­cro­soft is dat mil­joe­nen thuis-pc's het 'Se­mi-An­nu­al-ka­naal (Tar­ge­ted)' ge­brui­ken en een nieu­we ver­sie met­een krij­gen. Daar­door ont­vangt het be­drijf veel da­ta in de vorm van te­le­me­trie­ge­ge­vens, die be­nut kun­nen wor­den om de nieu­we Win­dows-ver­sie vier maan­den lang klaar te sto­men voor be­drijfs­ma­tig ge­bruik. De uit­spraak dat thuis­ge­brui­kers ei­gen­lijk bè­ta­tes­ters zijn be­vat dus een kern van waar­heid.

Het lijkt er­op dat de term 'Se­mi-An­nu­al­ka­naal' voor­al de na­druk wil leg­gen op Mi­cro­softs stre­ven om meer te­ge­moet te ko­men aan IT-af­de­lin­gen en hun plan­ning. Nieu­we Win­dows 10-ver­sies ver­schij­nen elk half jaar, net als nieu­we ver­sies van Of­fi­ce 365 Pro Plus.

Voor wie en hoe?

De Win­dows 10-edi­ties Ho­me, Pro, S, En­ter­pri­se, Edu­ca­ti­on en Pro Edu­ca­ti­on draai­en stan­daard al­le­maal op het 'Se­mi-An­nu­al­ka­naal (Tar­ge­ted)'. De mo­men­teel al­leen nog aan­ge­kon­dig­de 'Pro for Work­sta­ti­ons' zou ook daar­toe be­ho­ren, maar die ver­sie wordt in Mi­cro­softs do­cu­men­ta­tie nog niet ge­noemd.

Met uit­zon­de­ring van Ho­me kun­nen al­le ge­noem­de edi­ties het up­da­te­sys­teem 'Win­dows Up­da­te voor be­drij­ven' ge­brui­ken. Daar­mee kun je ap­pa­ra­ten toe­wij­zen aan het 'Se­mi-An­nu­al-ka­naal'. Bo­ven­dien kun je daar fea­tu­re-up­gra­des tot maxi­maal een jaar mee uit­stel­len en cu­mu­la­tie­ve up­da­tes tot 30 da­gen. Er zijn nog meer mo­ge­lijk­he­den, zo­als het pau­ze­ren of di­rect on­der­bre­ken van al­le up­da­tes (zelfs De­fen­der-de­fi­ni­ties) ge­du­ren­de maxi­maal 35 da­gen en het blok­ke­ren van dri­verup­da­tes.

Win­dows Up­da­te voor be­drij­ven wordt nor­ma­li­ter via het groeps­be­leid ge­con­fi­gu­reerd. Van­af de Cre­a­tors Up­da­te (ver­sie 1703) is er ook een gra­fi­sche in­ter­fa­ce op de client be­schik­baar. Die zit bij de ge­a­van­ceer­de in­stel­lin­gen van Win­dows Up­da­te en is on­der­ge­schikt aan het groeps­be­leid. Als het groeps­be­leid ge­con­fi­gu­reerd is, zijn de be­tref­fen­de op­ties bij de in­stel­lin­gen niet meer be­schik­baar.

Mi­cro­soft brengt min­stens el­ke maand een cu­mu­la­tie­ve up­da­te uit die be­vei­li­gings­lek­ken en niet-kri­tie­ke bugs ver­helpt. El­ke nieu­we Win­dows-ver­sie van­af Win­dows 10 wordt vol­gens de be­richt­ge­ving 18 maan­den lang ge­patcht. Dat lijkt kort, maar in de prak­tijk is die ter­mijn als het goed is niet re­le­vant. Voor­dat een ver­sie zo oud is, moet hij al ver­van­gen zijn door een nieu­we­re. Door­dat je zo'n vier maan­den uit­stel er­bij kunt krij­gen via het 'Se­mi-An­nu­al-ka­naal' (zon­der 'Tar­ge­ted') plus een ex­tra in­ge­stel­de wacht­tijd, kun je Win­dows Up­da­te voor be­drij­ven zo in­stel­len dat een nieu­we Win­dows-ver­sie pas zo'n 16 maan­den na zijn pu­bli­ca­tie uit­ge­rold wordt. Be­heer­ders moe­ten ech­ter niet over­drij­ven met het uit­stel, om­dat ap­pa­ra­ten an­ders mis­schien niet goed be­vei­ligd zijn.

Nog iets­je lan­ger …

Win­dows 10 En­ter­pri­se LTSB ont­vangt up­da­tes uit­slui­tend via het 'Long-term Ser­vi­cing-ka­naal'. De­ze edi­tie ont­vangt geen re­gel­ma­ti­ge fea­tu­re-up­gra­des, maar krijgt soort­ge­lij­ke on­der­steu­ning als Win­dows Vis­ta, 7 en 8.1. Mi­cro­soft brengt tien jaar lang pat­ches uit, waar­bij de eer­ste vijf jaar ook naar niet-kri­ti­sche bugs ge­ke­ken wordt.

Mi­cro­soft wil el­ke twee tot drie jaar een nieu­we LTSB-edi­tie uit­bren­gen. Net als bij Win­dows 7 en der­ge­lij­ke geldt dat die niet ge­ïn­stal­leerd hoe­ven te wor­den, maar dat ze wel nieu­we func­ties op­le­ve­ren – en ac­tu­e­le hard­wa­re­on­der­steu­ning. Mi­cro­soft geeft daar­bij wel aan dat een LTSB-edi­tie door­gaans al­leen dri­vers le­vert voor de hard­wa­re die be­schik­baar was op het mo­ment van de oor­spron­ke­lij­ke re­lea­se. Net als an­de­re En­ter­pri­se-edi­ties is LTSB al­leen ver­krijg­baar via de Soft­wa­re As­su­ran­ce of an­de­re vo­lu­me­li­cen­tie­pro­gram­ma's voor za­ke­lij­ke klan­ten.

Twee­de­rangs Ho­me

Als je thuis Win­dows 10 Pro ge­bruikt, kun je met Win­dows Up­da­te voor be­drij­ven nor­ma­li­ter een­vou­dig voor­ko­men dat de for­se fea­tu­re-up­gra­des op een on­ge­le­gen mo­ment ko­men. Je kunt ze een paar da­gen he­le­maal uit­stel­len om eerst die ach­ter­stal­li­ge back-up van je pc te ma­ken. Ge­brui­kers van de Ho­me-edi­tie heb­ben zo­als ge­woon­lijk pech. Het zou be­ter zijn om ge­brui­kers eerst en­ke­le we­ken van te­vo­ren te waar­schu­wen voor een ver­plich­te up­gra­de en ze de kans te ge­ven die hand­ma­tig te star­ten.

Het sa­men­voe­gen van de Cur­rent Branch en Cur­rent Branch for Bu­si­ness on­der de naam 'Se­mi-An­nu­al-ka­naal' moet een ver­een­vou­di­ging zijn. He­laas is dat niet het ge­val. Het gaat ei­gen­lijk al­leen om een naams­wij­zi­ging, waar­door de ver­war­ring al­leen maar gro­ter wordt. (mdt)

Bij het groeps­be­leid wordt dui­de­lijk dat de twee 'Cur­rent Branch'-ka­na­len nu ge­woon zijn om­ge­doopt tot 'Se­mi-An­nu­al­ka­naal'.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.