Zwaar me­taal

X399-moe­der­bor­den voor AMD Ry­zen Th­re­a­drip­per

C’t Magazine - - Eerste Pagina - Chris­tof Win­deck

Pak aan In­tel! AMD's Ry­zen Th­re­a­drip­per over­troeft de tot nu toe le­ver­ba­re ver­sies van de Co­re X, In­tels vlag­gen­schip voor desktop-pc's. Als je niet de he­le tijd met AVX512-soft­wa­re werkt of 2000 eu­ro over­hebt voor de nieu­we Co­re i9-7960X, ben je be­ter uit met de half zo du­re Ry­zen Th­re­a­drip­per 1950X. Daar­voor heb je een moe­der­bord no­dig met de fors be­me­ten TR4-so­c­ket en de X399-chips­et. Het aan­bod is nog niet zo groot, maar we heb­ben vijf van de­ze moe­der­bor­den aan de tand ge­voeld. Goed­koop zijn de X339-moe­der­bor­den niet. De As­rock X399 Tai­chi kost rond de 375 eu­ro. De MSI X399 Ga­ming Pro AC is vrij­wel ge­lijk ge­prijsd, terwijl de Gi­ga­by­te X399 Aorus Ga­ming 7 iets goed­ko­per is. Prij­zen van an­de­re aan­ge­kon­dig­de X399moe­der­bor­den lig­gen op een ver­ge­lijk­baar ni­veau. Een uit­schie­ter qua prijs is de 550 eu­ro kos­ten­de Asus ROG Zenith Ex­tre­me. Daar­voor krijg je dan wel een los­se 10Gb-net­werk­kaart in de doos en een wi­fi-adap­ter voor de 60GHz-band. Asus le­ver­de met de Pri­me X399-A voor 335 eu­ro ook het goed­koop­ste moe­der­bord in de­ze test. Om­dat dit mo­del te laat bin­nen­kwam staat hij niet in de ta­bel, maar van­we­ge de prijs ne­men we hem wel mee in de ver­ge­lij­kin­gen.

Zwa­re klus

Th­re­a­drip­per is een feest voor wie van ste­vi­ge con­struc­ties houdt. Voor het plaat­sen van de pro­ces­sor is een draai­mo­ment­sleu­tel no­dig, de pro­ces­sor weegt meer dan een flin­ke cho­co­la­de­reep en een X399moe­der­bord wel tot 1,7 ki­lo. Dat ligt deels aan de dik­ke print­plaat met acht la­gen, om ruim­te te bie­den aan de ve­le ver­bin­dings­lij­nen voor PCIe-slots en ge­heu­gen. Ver­der is de gro­te so­c­ket voor­zien van een ste­vi­ge me­ta­len hou­der en wor­den veel zwa­re (he­at­pi­pe-)koe­lers voor de span­nings­re­ge­laars ge­bruikt, plus het no­di­ge ex­tra me­taal als ver­sie­ring.

Op al­le moe­der­bor­den springt de cpusoc­ket TR4 met zijn 4096 con­tact­ve­ren in het oog. Het mon­te­ren van de pro­ces­sor is wat meer werk dan bij een LGA1151of AM4-cpu. Om te be­gin­nen moet je drie tor­x­schroe­ven los­draai­en bij de cpu­hou­der van de so­c­ket. De be­no­dig­de mo­ment­sleu­tel wordt door AMD mee­ge­le­verd bij de pro­ces­sor. Als je de laat­ste schroef hebt los­ge­draaid, veert het bo­ven­ste deel van de hou­der van­zelf om­hoog. Je kunt dan het on­der­ste deel op­til­len en hier­uit het plas­tic be­scherm­plaat­je ver­wij­de­ren. Ver­wij­der ook de be­scherm­kap die over de 4096 ve­ren van de so­c­ket ligt. Schuif ver­vol­gens de 135 gram zwa­re cpu in de on­der­ste beu­gel, in­clu­sief de bij­ge­le­ver­de plas­tic hou­der. Laat hem met de beu­gel zak­ken op de ve­ren. Klap het bo­ven­ste deel naar be­ne­den en draai de schroe­ven weer vast met de mo­ment­sleu­tel in de aan-

16 ker­nen, 32 th­reads, 64 PCIe­lij­nen, tot 128 GB RAM: Ry­zen Th­re­a­drip­per is een zwaar­ge­wicht on­der de pro­ces­sors. Om dat po­ten­ti­eel te be­nut­ten heb je ook zwa­re moe­der­bor­den no­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.