Head­less in­stal­le­ren

Rasp­ber­ry Pi Ze­ro met al­leen een usb-ka­bel con­fi­gu­re­ren

C’t Magazine - - Eerste Pagina - Ro­nald Ei­ken­berg

De in ver­ge­lij­king met de vol­was­sen Rasp­ber­ry Pi 3 veel zwak­ke­re Pi Ze­ro kan niet als ver­van­ging voor een desktop­com­pu­ter die­nen, maar is wel zeer ge­schikt voor toe­pas­sin­gen die geen mo­ni­tor of toet­sen­bord ver­ei­sen. Bij­voor­beeld voor het aan­stu­ren van je smart-ho­me (zie o.a. c't 10/2017, p.86). Dit ge­bruik noem je head­less. In zul­ke ge­val­len kun je je het ge­goo­chel met adap­ters, muis, toet­sen­bord en mo­ni­tor be­spa­ren. Voor het in ge­bruik ne­men kun je vol­staan met een mi­cro-usb­ka­bel en een pc.

De Ze­ro-mo­del­len mel­den zich via hun usb-in­ter­fa­ce niet al­leen aan als host, waar­op je rand­ap­pa­ra­tuur kunt aan­slui­ten zo­als toet­sen­bor­den, maar zo no­dig ook als client. Op die ma­nier kun je de Pi als usb-ap­pa­raat aan een pc ge­brui­ken, bij­voor­beeld als usb-in­voer­ap­pa­raat, op­slag­me­di­um, se­ri­ë­le in­ter­fa­ce of als usb­net­werk­kaart. Via die laat­ste op­tie kun je de mi­ni­com­pu­ter heel mak­ke­lijk con­fi­gu­re­ren. Je bouwt ge­woon via usb een net­werk­ver­bin­ding met de pc op en maakt op die ma­nier via ssh con­tact met de Pi.

Down­load om te be­gin­nen de nieuw­ste Rasp­bi­an-ima­ge (zie de link on­der­aan dit ar­ti­kel). Neem bij voor­keur Rasp­bi­an Stretch Li­te. Dat is maar 350 MB en heeft geen gra­fi­sche userin­ter­fa­ce. Na het down­lo­a­den kun je met een tool als Et­cher (voor Win­dows, macOS en Li­nux, zie et­cher.io) de ima­ge heel mak­ke­lijk op het sd-kaartje zet­ten. Je hoeft het zip-ar­chief van de ima­ge niet eens uit te pak­ken. Ver­wij­der het sd-kaartje na af­loop even uit de rea­der en steek het er ver­vol­gens weer in. Dan kan Win­dows de FAT32-par­ti­tie 'boot' vin­den.

In de root­di­rec­to­ry maak je eerst een leeg be­stand­je aan dat je 'ssh' noemt. Hier­mee in­stru­eer je Rasp­bi­an om bij het boo­ten de ssh-ser­ver te star­ten. Let er­op dat het be­stand geen ex­ten­sie zo­als .txt krijgt. Ver­vol­gens open je het be­stand cmd­line.txt en voeg je na 'root­wait' en voor 'qui­et' het vol­gen­de com­man­do toe:

mo­du­les-load=dwc2,g_e­ther

Let er­op dat voor en na dit com­man­do een spa­tie moet staan. Daar­na open je het be­stand con­fig.txt en zet je daar­in he­le­maal on­der­aan de vol­gen­de re­gel:

De Rasp­ber­ry Pi Ze­ro is klein en goed­koop, maar om hem te con­fi­gu­re­ren heb je nog wat ex­tra's no­dig, zo­als een mo­ni­tor, usb-toet­sen­bord en de bij­be­ho­ren­de adap­ters. Met een klei­ne in­greep kun je het ook doen met maar één mi­cro-usb­ka­bel.

dto­ver­lay=dwc2

No­te­pad, de edi­tor van Win­dows, is voor de­ze aan­pas­sing niet ge­schikt om­dat hij de re­gel­af­bre­kin­gen in het be­stand niet cor­rect in­ter­pre­teert. In plaats daar­van kun je bij­voor­beeld Wor­dPad ge­brui­ken. Na het aan­pas­sen van de­ze twee be­stan­den steek je het kaartje in de Pi. Ver­vol­gens sluit je de mi­cro-usb­ka­bel aan. Sluit hem aan de Pi-kant aan op de mi­cro-us­baan­slui­ting waar 'USB' bij staat. Dat is de us­baan­slui­ting die het verst van de hoek af zit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.