Scherp stel­len

Win­dows ana­ly­se­ren met Pro­cess Mo­ni­tor – deel 2

C’t Magazine - - Eerste Pagina - Axel Vahl­diek

De free­wa­re-tool Pro­cess Mo­ni­tor logt al­le be­na­de­rin­gen van be­stan­den, map­pen, het re­gis­ter en nog een paar din­gen. De in­lei­ding in de vo­ri­ge c't liet zien hoe je de stort­vloed aan ge­log­de ge­beur­te­nis­sen met fil­ters on­der con­tro­le kunt krij­gen. Maar het pro­gram­ma kan nog veel meer en biedt veel func­ties en op­ties om het ge­bruik er­van mak­ke­lij­ker te ma­ken.

Niet voor niets geldt de Pro­cess Mo­ni­tor als een ge­reed­schap dat pas in de han­den van er­va­ren ge­brui­kers zijn wa­re kracht laat zien. Na de in­lei­ding in de vo­ri­ge c't [1] vind je hier di­ver­se ge­vor­der­de tips. We ver­tel­len je bij­voor­beeld wel­ke in­for­ma­tie je nog meer uit het pro­gram­ma kunt ha­len, hoe je er boot­pro­ces­sen mee kunt mo­ni­to­ren en wel­ke valkui­len er zijn bij het in­ter­pre­te­ren van de ge­beur­te­nis­sen.

Al­tijd up-to-da­te

Eerst een tip bij het down­lo­a­den van het pro­gram­ma. Over­al wordt aan­ge­ra­den om sim­pel­weg de he­le Sysin­ter­nals Sui­te, waar Pro­cess Mo­ni­tor deel van uit­maakt, te down­lo­a­den om in één klap al­les bij de hand te heb­ben. Dat is op de com­pu­ter van ie­mand an­ders waar­voor je as­sis­ten­tie moet ver­le­nen ook een goed idee. Maar op je ei­gen pc is dat niet han­dig, ten­min­ste als die con­ti­nu aan in­ter­net hangt. Want bij het down­lo­a­den van de he­le sui­te zit er een ad­der­tje on­der het gras. De on­der­de­len wor­den steeds ver­der ont­wik­keld, waar­door de ko­pie­ën op je schijf steeds ou­der wor­den. De op­los­sing: open niet al­leen zo­als in het eer­ste deel ge­noemd \\live.sysin­ter­nals.com als net­werk­schijf, maar zet die met een sta­ti­onslet­ter in de Ver­ken­ner. Dan heb je een sta­ti­on waar­op zon­der ver­de­re be­moei­e­nis steeds de ac­tu­e­le ver­sies van de tools staan.

Om dit te doen, open je een Op­dracht­prompt. Let er­op dat de­ze zon­der ad­mi­ni­stra­tor­rech­ten draait. Want de Ver­ken­ner waar­in het sta­ti­on op­ge­no­men moet wor­den, draait stan­daard ook zon­der ad­min-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.