Ga­men zon­der hin­der­nis­sen

Trou­ble­shooting voor Li­nux-ga­mers

C’t Magazine - - Eerste Pagina -

Er zijn on­der­tus­sen dui­zen­den ga­mes voor Li­nux. Maar ze wer­ken niet al­le­maal zon­der pro­ble­men op al­le sys­te­men. Vaak heb je maar een paar in­gre­pen no­dig om een spel ein­de­lijk aan de praat te krij­gen. Hier­on­der lees je waar­op je moet let­ten, als het met een ga­me on­der Li­nux niet lukt.

de­ze niet al­tijd de­zelf­de aan­dacht van de ont­wik­ke­laars als zijn Win­dows-te­gen­han­ger. Dan kan het wel eens ge­beu­ren dat een spel niet wil star­ten, er gra­fi­sche fou­ten op­tre­den of voort­du­ren­de cras­hes het ple­zier ver­gal­len.

Veel men­sen gaan dan ge­woon ach­ter­over zit­ten en ho­pen ge­la­ten dat de ont­wik­ke­laars met een patch op de prop­pen ko­men die het pro­bleem ver­helpt. Als je daar niet op wilt wach­ten, kun je veel pro­ble­men met spe­ci­a­le op­start­op­ties, het in­stal­le­ren van ont­bre­ken­de bi­bli­o­the­ken of iets der­ge­lijks ook zelf op­los­sen.

Een voor­beeld waar­bij vin­ding­rij­ke ga­mers snel met een op­los­sing in de Steam­fo­ra kwa­men is het vol­gen­de. Bij de re­lea­se van Fi­re­watch had de fa­bri­kant er niet aan ge­dacht dat bij Li­nux de be­stands­sys­te­men on­der­scheid ma­ken tus­sen hoofd­let­ters en klei­ne let­ters. Het pro­bleem was door het her­noe­men van de be­tref­fen­de be­stan­den en di­rec­to­ry's een­vou­dig zelf op te los­sen. Je hoef­de dus niet op de patch van de pro­du­cent te wach­ten.

De juis­te dis­tri­bu­tie

Wel­ke Li­nux-dis­tri­bu­tie het meest ge­schikt is voor ga­men on­der Li­nux, is een on­der­werp van dis­cus­sie on­der Li­nux-ge­brui­kers. In prin­ci­pe kun je met el­ke dis­tri­bu­tie ga­men. Maar Steam en de mees­te ont­wik­ke­laars on­der­steu­nen Ubuntu en Val­ves

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.