Mi­cro­soft SQL Ser­ver 2017

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

Ver­sie 2017 van de da­ta­ba­se­ser­ver van Mi­cro­soft is niet meer al­leen be­schik­baar voor Win­dows, maar ook voor de po­pu­lai­re Li­nux-dis­tri­bu­ties. Hij kan als Azu­re Cloud-toe­pas­sing en lo­kaal als nor­ma­le ser­ver­toe­pas­sing of in een doc­ker­con­tai­ner wer­ken. Net als bij Win­dows kun­nen clients zich on­der Li­nux via een Ac­ti­ve Di­rec­to­ry aan­mel­den en da­ta met TLS ver­sleu­teld aan­le­ve­ren. De nieu­we ver­sie heeft uit­brei­din­gen om met graaf­da­ta­ba­ses te kun­nen wer­ken. Die be­he­ren de in­for­ma­tie niet al­leen op ba­sis van af­zon­der­lij­ke ele­men­ten, maar ook met re­la­ties tus­sen ele­men­ten. Een an­de­re ver­nieu­wing in SQL Ser­ver wordt door Mi­cro­soft Adap­ti­ve Qu­ery Pro­ces­sing ge­noemd. Met die fea­tu­re moet de en­gi­ne er au­to­ma­tisch voor kun­nen zor­gen dat da­ta­ba­serequests zo snel mo­ge­lijk naar hun doel lei­den – bij­voor­beeld als ge­nes­te fil­ter­voor­waar­den op ba­sis van ver­an­der­de da­ta­be­stan­den be­ter in een an­de­re volg­or­de ge­bruikt kun­nen wor­den. En niet ge­heel on­be­lang­rijk kan de SQL Ser­ver ana­ly­se­rou­ti­nes die in R of Py­thon ge­pro­gram­meerd zijn nu pa­ral­lel uit­voe­ren zon­der dat je de da­ta daar­voor eerst in een apart ETL-pro­ces moet im­por­te­ren. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.