Light­room Mo­bi­le

C’t Magazine - - Test | Raw-fotografie Met Android -

Light­room Mo­bi­le werkt goed sa­men met de desktop­ver­sie. Ge­brui­kers met een Cre­a­ti­ve Cloud-abon­ne­ment kun­nen fo­to­ver­za­me­lin­gen op een pc de­len en die ver­vol­gens met de app be­na­de­ren. Om­ge­keerd kun­nen smartpho­ne­fo­to's met de desktop wor­den ge­syn­chro­ni­seerd. Een ge­ïn­te­greer­de ca­me­ra-app maakt DNG-fo­to's en HDR DNG's. Be­lich­tings­cor­rec­tie en ISO-waar­de zijn hand­ma­tig aan te pas­sen.

Net als in Win­dows of macOS moet je in Light­room Mo­bi­le fo­to's eerst im­por­te­ren. DNG's mar­keert de app met een raw-la­bel. In de mo­dus 'Ra­te & Re­view' be­oor­deel je fo­to's en mar­keer je ze als 'hou­den' of 'weg­gooi­en'. In de weer­ga­ve­mo­dus In­fo kun je ook IPTC-ge­ge­vens zo­als ti­tel, bij­schrift en co­py­right aan­pas­sen.

In de Edit-mo­dus be­schik je over de mees­te ge­reed­schap­pen uit Light­room. Zo kun je de be­lich­ting, wit­ba­lans, kleu­ren, vig­net­te­ring en hel­der­heid net als op de desktop aan­pas­sen en ge­bruik­ma­ken van 'mist ver­wij­de­ren' en ob­jec­tief­cor­rec­tie. De app ont­houdt je in­stel­lin­gen. De in­ter­fa­ce is on­langs be­ter af­ge­stemd op touch-be­die­ning op een klein scherm, met gro­te­re knop­pen die meer bij el­kaar staan. Wie be­kend is met Light­room zal snel zijn weg vin­den in de mo­bie­le ver­sie en daar­in wei­nig mis­sen.  uit­ste­kend raw-ge­reed­schap  goe­de in­te­gra­tie met Light­room

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.