LG 55C7V

C’t Magazine - - Smart-tv’s Met 4k En Hdr | Test -

Het dis­play van de­ze LG-te­le­vi­sie is maar 5 mil­li­me­ter dik. Met een prijs van on­ge­veer 2000 eu­ro is hij het goed­koop­ste oled-toe­stel in de test. De CI+-sleuf, twee usb- en twee hd­mi­poor­ten zijn van­af de zij­kant toe­gan­ke­lijk, al­le an­de­re aan­slui­tin­gen be­vin­den zich op het ach­ter­pa­neel. De te­le­vi­sie heeft geen in­gang voor ana­lo­ge av-sig­na­len.

Met de af­stands­be­die­ning 'Ma­gic Re­mo­te' en zijn ge­ïn­te­greer­de gy­ro­scoop be­weeg je een poin­ter net zo­als een 3D-muis over het scherm. Het is even wen­nen, maar daar­na be­dien je de te­le­vi­sie er vlot mee. Bij het zap­pen re­a­geert de LG re­la­tief snel. Doet de af­stands­be­die­ning het niet meer, dan kun je het ap­pa­raat be­die­nen met een klei­ne joy­stick in het mid­den van de on­der­kant van het dis­play.

On­der­aan in het scherm van de We­bOS-in­ter­fa­ce wor­den in­puts, vi­deo­bi­bli­o­the­ken en apps op het HO­ME-scherm 'Re­cents' weer­ge­ge­ven in een enigs­zins on­o­ver­zich­te­lij­ke balk waar je door­heen kunt scrol­len. De LG fil­tert FTA-zen­ders al­leen tij­dens het zoe­ken naar ka­na­len. Je kunt je fa­vo­rie­ten in maxi­maal acht fa­vo­rie­ten­lijs­ten sor­te­ren. De ba­sis­lijst kan op ka­naal­num­mer ge­sor­teerd wor­den, de fa­vo­rie­ten niet. Met de app 'LG TV Plus' kun je de muis­aan­wij­zer op de tv met een smartpho­ne be­die­nen. Met de ka­naal­lijst van de app kun je snel door de ka­na­len bla­de­ren en di­rect naar het ge­se­lec­teer­de ka­naal gaan.

De 55C7V wordt ge­ad­ver­teerd met Dol­by At­mos en vir­tu­eel sur­round­ge­luid. Het ge­luid komt dus niet echt van bo­ven­af. Af­ge­zien daar­van klinkt het ge­luid van de LG-TV aan­ge­naam even­wich­tig. af­stands­be­die­ning met gy­ro­scoop even­wich­tig ge­luid slechts een tri­ple-tu­ner geen ana­lo­ge AV-in­gan­gen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.