Youtu­be-stu­dio

C’t Magazine - - Praktijk | Youtube -

Om je car­ri­è­re als YouTu­ber te star­ten hoef je niet enorm te in­ves­te­ren in al­ler­lei tech­niek. Voor je eer­ste film­pjes is een smartpho­ne al pri­ma. Een goed­ko­pe ac­ti­on­cam is een goe­de op­tie als twee­de ca­me­ra en voor out­door­ac­ti­vi­tei­ten. Om goed uit de voe­ten te kun­nen met dag­licht, kun je han­dig ge­bruik ma­ken van re­flec­to­ren: gro­te, wit­te pla­ten. Stuk­ken piep­schuim van 0,5 x 1 me­ter ver­rich­ten al won­de­ren. Voor zo'n 50 eu­ro heb je vouw­re­flec­to­ren. Die zijn een stuk hand­za­mer.

Wil je na je eer­ste po­gin­gen echt re­gel­ma­tig iets on­li­ne plaat­sen, dan is het de moei­te om een ca­me­ra of cam­cor­der aan te schaf­fen. Bij een fo­to­ca­me­ra met vi­deo­func­ti­o­na­li­teit kun je iets meer spe­len met on­scherp­te. Een cam­cor­der is daar­en­te­gen nog al­tijd be­ter te be­die­nen, niet in de laat­ste plaats van­we­ge de zoom, be­lich­ting en au­to­fo­cus. De beeldsta­bi­li­sa­tor van een cam­cor­der is veel be­ter dan die van de mees­te fo­to­ca­me­ra's.

Qua ex­tra uit­rus­ting kun je het best eerst in­ves­te­ren in een mi­cro­foon. Met na­me bij pre­sen­ta­ties heb je een mi­cro­foon no­dig die ge­richt is op ge­luid van dicht­bij en min­der last heeft van ruis uit de om­ge­ving. Een richt­mi­cro­foon met ka­bel heb je al voor wei­nig geld. Wil je met na­me con­cer­ten op­ne­men, dan kun je het best met­een gaan voor een ste­reo-mi­cro­foon (in plaats van mo­no), zo­als de Rø­de Ste­reo Vi­deoMic (ca. 160 eu­ro).

Als je al­leen werkt, heb je een sta­tief no­dig. Als je de ca­me­ra niet veel be­weegt, is een goed­koop fo­to­sta­tief pri­ma. Wil je daar­en­te­gen re­por­ta­ges ma­ken en hier­voor meer ach­ter de ca­me­ra wer­ken, dan moet je uit­kij­ken naar een vi­deo­sta­tief. Wel kost een beet­je bruik­baar sta­tief dat in twee rich­tin­gen kan be­we­gen en met fluid­dem­ping met­een zo'n 350 eu­ro.

De vol­gen­de in­ves­te­ring is ge­richt op het licht, bij­voor­beeld een lamp op de ca­me­ra. Een led­lamp met dif­fu­ser kost zo'n 100 eu­ro. Let daar­bij wel op de licht­tem­pe­ra­tuur. Juist de goed­ko­pe­re mo­del­len schij­nen niet met de nor­ma­le 5600 kel­vin, maar met een ho­ger – en daar­mee blauw­ach­ti­ger – licht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.